705/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 juni 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försäkringsdomstolen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, 

upphävs i statsrådets förordning om försäkringsdomstolen (237/2003) 8 § samt

ändras 3 § 2 punkten, 6 § 2 mom. samt 9 och 11 § som följer: 

3 §
 Kanslichefens uppgifter

Försäkringsdomstolens kanslichef skall


2) bereda och föredra förvaltningsärenden, ekonomiska ärenden och utnämningsärenden som ska avgöras av förvaltningsdomstolens överdomare, om inte överdomaren bestämmer något annat, 


6 §
Tjänstledighet

Lagmän och försäkringsrättsdomare beviljas tjänstledighet för högst ett år av försäkringsdomstolens överdomare. Tjänstledighet för en längre tid än ett år beviljas av högsta förvaltningsdomstolen. Lagmän och försäkringsrättsdomare som har utnämnts för viss tid beviljas tjänstledighet i samma ordning som innehavare av ordinarie tjänst.


9 §
Försäkringsdomstolens ledningsgrupp

Vid försäkringsdomstolen finns en ledningsgrupp som biträder överdomaren i att leda och utveckla försäkringsdomstolens verksamhet. Till ledningsgruppen hör förutom överdomaren försäkringsdomstolens lagmän och kanslichef.

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för försäkringsdomstolen,

2) förslag till resultatmål för försäkringsdomstolen samt kontrollen av hur resultatmålen nås,

3) förslag till budget för försäkringsdomstolen,

4) utbildningsplanen för personalen,

5) ärenden som gäller utnämning av en domare till försäkringsdomstolen för viss tid, om inte en behandling av ärendet i ledningsgruppen är obehövlig på grund av att domaren utnämns för endast en kort tid,

6) ärenden som gäller utnämning till ordinarie tjänst som assessor och försäkringsrättssekreterare,

7) ärenden som gäller avslutande av en assessors och en försäkringsrättssekreterares tjänsteförhållande, 

8) andra ärenden som bestäms i arbetsordningen,  

9) andra ärenden som överdomaren bestämmer.

11 §
Överföring av förvaltningsärenden

Försäkringsdomstolens överdomare kan överföra ett förvaltningsärende eller en ärendegrupp till kanslichefen eller till någon annan tjänsteman vid försäkringsdomstolen. Ärenden som avses i 2 §, 9 § 2 mom. eller 10 § 1 mom., beviljande av tjänstledighet för en domare, assessor eller försäkringsrättssekreterare, utnämning av en assessor eller en försäkringsrättssekreterare till ett tjänsteförhållande för viss tid och ärenden som på grund av sin art ska avgöras av överdomaren får dock inte överföras.  

Försäkringsdomstolens överdomare kan förbehålla sig rätten att avgöra ett förvaltningsärende som han eller hon har överfört eller som annars ska avgöras av någon annan tjänsteman vid försäkringsdomstolen.  


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

  Helsingfors den 16 juni 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Anne Hallavainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.