703/2011

Utfärdad i Helsingfors 16 juni den  2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen om förvaltningsdomstolarna (438/1999) 3 och 7 § samt

ändras 2 §, 5 § 1 mom., 8 § 6 punkten, 9 § , 11 § 2 och 3 mom. och 14 § 1 mom, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 667/2000 och 5 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 667/2000, som följer:

2 §

Annan personal än den som avses i 4 § i lagen om förvaltningsdomstolarna utnämns eller anställs av förvaltningsdomstolens överdomare.

Överdomaren kan förordna en förvaltningsrättsdomare eller någon annan tjänsteman att vara förvaltningsdomstolens förvaltningschef.

5 §

Förvaltningsrättsdomare beviljas tjänstledighet för högst ett år av förvaltningsdomstolens överdomare. Tjänstledighet för en längre tid än ett år beviljas av högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrättsdomare som har utnämnts för viss tid beviljas tjänstledighet i samma ordning som innehavare av ordinarie tjänst.


8 §

När överdomaren leder förvaltningsdomstolens verksamhet skall han eller hon bland annat


6) i enlighet med 18 § 1 mom. i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) bestämma om vem som ska behandla och avgöra en begäran om avbrott,


9 §

Överdomaren avgör de förvaltningsärenden vid förvaltningsdomstolen vilka enligt vad som bestäms eller föreskrivs inte ska avgöras av någon annan tjänsteman vid förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens överdomare kan förordna att ett ärende som gäller ett utlåtande i ett lagstiftningsärende eller ett lagstiftningsinitiativ ska handläggas och avgöras i plenum. 

Förvaltningsdomstolens överdomare kan överföra ett förvaltningsärende eller en ärendegrupp till den tjänsteman som är förvaltningschef eller till någon annan tjänsteman vid förvaltningsdomstolen. Ärenden som avses i 5 och 8 § samt i 11 § 3 mom., utnämning av en förvaltningsrättssekreterare till ett tjänsteförhållande för viss tid och ärenden som på grund av sin art ska avgöras av överdomaren får dock inte överföras.

Förvaltningsdomstolens överdomare kan förbehålla sig rätten att avgöra ett förvaltningsärende som han eller hon har överfört eller som annars ska avgöras av någon annan tjänsteman.

Om förvaltningsdomstolens utlåtande till domarförslagsnämnden i frågor som gäller tillsättande av domartjänster föreskrivs särskilt.

11 §

Till ledningsgruppen hör förvaltningsdomstolens överdomare, den tjänsteman som är förvaltningschef och, om förvaltningsdomstolen är uppdelad på sektioner, sektionernas ordförande samt annan personal enligt vad som bestäms i arbetsordningen

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för förvaltningsdomstolen,

2) förslag till resultatmål för förvaltningsdomstolen samt kontrollen av hur resultatmålen nås,

3) förslag till budget för förvaltningsdomstolen,

4) utbildningsplanen för personalen,

5) ärenden som gäller utnämning av en domare till förvaltningsdomstolen för viss tid, om inte en behandling av ärendet i ledningsgruppen är obehövlig på grund av att domaren utnämns för endast en kort tid,

6) ärenden som gäller utnämning av en förvaltningsrättssekreterare till ordinarie tjänst,

7) ärenden som gäller avslutande av en förvaltningsrättssekreterares tjänsteförhållande,

8) andra ärenden som bestäms i arbetsordningen, 

9) andra ärenden som överdomaren bestämmer.

14 §

Expeditionerna undertecknas av föredraganden eller av någon annan tjänsteman som överdomaren förordnat.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

  Helsingfors den 16 juni 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Anne Hallavainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.