701/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 7 § 2 mom. och 11 § 2 mom. 6 punkten som följer:

7 §
Tidpunkten för när en handling som inkommit till en myndighet blir offentlig

Sakkunnigutlåtanden och andra sådana handlingar som enligt beslut därom ska öppnas vid en bestämd tidpunkt eller efter en viss tid blir med de begränsningar som avses i 1 mom. offentliga när de öppnas. Ansökningar om deltagande i offentlig upphandling samt anbud och andra handlingar som gäller upphandling blir med de begränsningar som avses i 1 mom. offentliga först när ett avtal har slutits.


11 §
En parts rätt att ta del av en handling.

En part, hans ombud eller hans biträde har inte den i 1 mom. avsedda rätten


6) när det vid offentlig upphandling är fråga om en annan anbudssökandes eller anbudsgivares affärs- eller yrkeshemligheter; uppgift om det pris och andra faktorer som används vid anbudsjämförelsen ska dock alltid lämnas,Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 182/2010
EkUB 48/2010
RSv 347/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.