700/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) 4 § 16 och 17 punkten,

ändras 1 § 1 mom. samt 24 och 63 §, av dem 63 § sådan den lyder i lag 322/2010, samt

fogas till lagen en ny 58 a § som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

De enheter som utövar verksamhet inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster ska konkurrensutsätta sin upphandling enligt denna lag när upphandlingen överstiger de EU-tröskelvärden som anges i 12 §. Bestämmelser om elektroniska upphandlingsförfaranden finns dessutom i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem (698/2011).


24 §
Upphandlingsförfaranden

En upphandlande enhet som har för avsikt att upphandla varor eller sådana tjänster som förtecknas i bilaga A eller att utföra ett byggprojekt ska tillämpa öppet, selektivt eller förhandlat förfarande enligt 4 § 10—12 punkten. Det är också möjligt att inleda anbudsförfarandet med en förhandsannons eller med en annons om att ett leverantörsregister kommer att användas. Direktupphandling enligt 4 § 13 punkten får användas endast när förutsättningarna för att använda den uppfylls. Dessutom kan den upphandlande enheten arrangera en projekttävling enligt 4 § 15 punkten. Vid upphandling kan också elektroniska upphandlingsförfaranden användas.

58 a §
Avbrytande av upphandlingsförfarandet

Upphandlingsförfarandet får avbrytas endast av en faktisk och grundad anledning.

På ett avgörande om avbrytande av ett upphandlingsförfarande tillämpas vad som i 58 § bestäms om upphandlingsbeslut.

63 §
Undantag från bestämmelserna om väntetid

Väntetid behöver inte iakttas, om

1) upphandlingskontraktet sluts med den enda anbudsgivaren som lämnat ett godtagbart anbud och det i anbudsförfarandet inte längre deltar andra anbudsgivare eller anbudssökande vars ställning kan påverkas av valet av avtalspartner,

2) kontraktet gäller upphandling som görs på grundval av ett dynamiskt inköpssystem.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 182/2010
EkUB 48/2010
RSv 347/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG (32004L0017), EUT nr L 134, 30.4.2004, s. 1–113

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.