699/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 5 § 17 och 18 punkten samt 109 § 1 punkten, av dem 109 § 1 punkten sådan den lyder i lag 321/2010,

ändras 1 § 1 mom., 24 § 1 mom., 65 § 2 mom., 78 §, 87 § 2 mom., 96 § 3 mom. och 98 § 3 mom. 4 punkten,

av dem 78 §, 87 § 2 mom., 96 § 3 mom. och 98 § 3 mom. 4 punkten sådana de lyder i lag 321/2010, samt

fogas till lagen en ny 73 a § och till 77 §, sådan den lyder i lag 321/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

1 §
Lagens syfte

De statliga och kommunala myndigheterna samt övriga upphandlande enheter ska konkurrensutsätta sin upphandling så som föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om elektroniska upphandlingsförfaranden finns dessutom i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem (698/2011).


24 §
Val av upphandlingsförfarande

De konkurrensutsättningsförfaranden som används vid upphandlingar definieras i 5 § 10—16 punkten. Vid upphandling ska i första hand öppet eller selektivt förfarande tillämpas. Förhandlat förfarande, direktupphandling, konkurrenspräglad dialog och ramavtal kan användas under de förutsättningar som anges i 25—32 §. Vid upphandling kan också elektroniska upphandlingsförfaranden användas.


65 §
Upphandlingsförfaranden

De konkurrensutsättningsförfaranden som används vid upphandlingar definieras i 5 § 10—16 punkten. Vid upphandling ska i första hand öppet eller selektivt förfarande tillämpas. Den upphandlande enheten får använda förhandlat förfarande på de villkor som anges i 25 § 1 mom. och 66 § och direktupphandling på de villkor som anges i 67 §. På användning av konkurrenspräglad dialog och ramavtal tillämpas 29—32 §. Vid upphandling kan också elektroniska upphandlingsförfaranden användas.

73 a §
Avbrytande av upphandlingsförfarandet

Upphandlingsförfarandet får avbrytas endast av en faktisk och grundad anledning.

På ett avgörande om avbrytande av ett upphandlingsförfarande tillämpas vad som i 73 § bestäms om upphandlingsbeslut.

77 §
Väntetid

När en upphandling som bygger på ett dynamiskt inköpssystem överstiger EU-tröskelvärdet är den väntetid som avses i 1 mom. tio dagar.


78 §
Undantag från bestämmelserna om väntetid

Väntetid behöver inte iakttas, om

1) kontraktet gäller upphandling som görs på grundval av ett ramavtal enligt 32 §,

2) upphandlingskontraktet sluts med den enda anbudsgivaren som lämnat ett godtagbart anbud och det i anbudsförfarandet inte längre deltar andra anbudsgivare eller anbudssökande vars ställning kan påverkas av valet av avtalspartner,

3) kontraktet gäller upphandling som görs på grundval av ett dynamiskt inköpssystem.

87 §
Tid för ändringssökande

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet med stöd av 78 § 1 eller 3 punkten har slutit ett upphandlingskontrakt utan att iaktta väntetiden, ska besvär anföras inom 30 dagar efter det att anbudsgivaren har fått del av beslutet jämte besvärsanvisning.


96 §
Ogiltighetspåföljd

Om den upphandlande enheten med stöd av 78 § vid konkurrensutsättning som grundar sig på ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem har slutit ett upphandlingskontrakt utan att iaktta väntetiden och om förfarandet vid konkurrensutsättningen strider mot 32 § 2 eller 3 mom. i denna lag eller mot 19 eller 20 § i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem, så att felet har påverkat ändringssökandens möjligheter att erhålla upphandlingskontraktet, kan marknadsdomstolen förklara upphandlingskontraktet ogiltigt.


98 §
Påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden

Marknadsdomstolen kan för en tjänsteupphandling enligt bilaga B till denna lag, när upphandlingens värde överstiger i 16 § angivna EU- tröskelvärden, ålägga den upphandlande enheten att betala staten en påföljdsavgift eller förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet så att den löper ut efter en tid som bestäms av marknadsdomstolen, om den upphandlande enheten


4) med stöd av 78 § vid konkurrensutsättning som grundar sig på ett ramavtal har slutit ett upphandlingskontrakt utan att iaktta väntetiden och om förfarandet vid konkurrensutsättningen strider mot 32 § 2 eller 3 mom. i denna lag eller mot 19 eller 20 § i lagen om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem, så att felet har påverkat ändringssökandens möjligheter att erhålla upphandlingskontraktet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 182/2010
EkUB 48/2010
RSv 347/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (32004L0018), EUT nr L 134, 30.4.2004, s. 114–240

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.