674/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag (408/1975) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2006, och

fogas till lagen en ny 21 b § och till 22 §, sådan den lyder i lag 1315/2006, ett nytt 6 mom. som följer:

21 b §

Om den som får bostadsbidrag eller en person som hör till ett hushåll som beviljas bostadsbidrag, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har beviljats eller blivit berättigad till en förmån som förhindrar utbetalning av bostadsbidrag som avses i 2 §, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

22 §

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.


Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Bestämmelserna i 21 b § tillämpas på förmåner som beviljas retroaktivt eller sådan rätt till förmån som uppstår retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010
ShUB 51/2010
RSv 300/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.