653/2011

Given i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen (1090/2002) 64 § 3 och 4 mom., 66 § 1 mom. och 66 e § 1 mom.,

sådana de lyder, 64 § 3 mom., 66 § 1 mom. och 66 e § 1 mom. i lag 233/2007 och 64 § 4 mom. i lag 276/2010, som följer:

64 §
Anmälan av fordons registeruppgifter

Närmare bestämmelser om ägarens och innehavarens inbördes anmälningsskyldighet samt om den rätt som andra, såsom fordonets förra ägare, i 58 § i avfallslagen (646/2011) avsedda insamlare eller behandlare, innehavaren och den som ansvarar för användningen av bilen, har att göra registreringsanmälningar som gäller registrerade uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom närmare bestämmelser om anmälningar som gäller registeruppgifter och om de tillhörande tidsfristerna.

Den anmälningsskyldige eller dennes ombud ska personligen lämna registreringsanmälan till den behöriga registreraren. Genom förordning av statsrådet får det bestämmas att kommuner, i 58 § i avfallslagen avsedda insamlare eller behandlare, försäkringsbolag och motsvarande sammanslutningar och inrättningar kan göra registreringsanmälan också på annat sätt. Bestämmelser om när registreringsanmälan får lämnas via Trafiksäkerhetsverkets elektroniska tjänst utfärdas genom förordning av statsrådet.


66 §
Första registrering av fordon

De allmänna förutsättningarna för första registrering är att

1) fordonet har godkänts i en registreringsbesiktning, om inte fordonet i enlighet med 60 § är befriat från registreringsbesiktning,

2) fordonet uppfyller de krav som gäller i Finland,

3) inget skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen har utfärdats i fråga om fordonet,

4) behörig utredning uppvisas om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet, om äganderätten till fordonet och om fordonsinnehavaren samt om att föreskriven trafikförsäkring tecknats, och

5) registeranmälan görs om vem som ansvarar för användningen av bilen, om ingen fysisk person anmäls som ägare eller innehavare av bilen.


66 e §
Skrotade eller på annat sätt förstörda fordon

Slutlig avregistrering av fordon görs endast om ett skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen eller ett motsvarande intyg i någon annan EES-stat än Finland har utfärdats i fråga om fordonet eller om fordonet på något annat sätt bevisligen har förstörts.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010
MiUB 23/2010
GrUU 58/2010
FvUU 35/2010
EkUU 30/2010
RSv 360/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.