630/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 juni 2011

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom., sådant det lyder i förordningarna 497/1996, 1033/1997, 731/1998, 481/2001, 960/2003, 349/2005, 985/2006, 1270/2006, 505/2007, 972/2008 och 258/2010, som följer:

10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom

1) statsrådets kansli: enhetschef samt personalsekreterare som bereder och föredrar personalärenden,

2) justitiekanslersämbetet: biträdande justitiekansler, kanslichef, referendarieråd som avdelningschef och personalsekreterare,

3) utrikesministeriet: tjänsteman som förordnats till avdelningschef eller motsvarande uppgift, tjänsteman som förordnats till personaldirektör, chef för personalutveckling eller chef för personaltjänster samt tjänsteman som sköter personaladministrationsärenden,

4) utrikesrepresentationen: tjänsteman som förordnats till chef för beskickning,

5) justitieministeriet: biträdande avdelningschef för justitieförvaltningsavdelningen, regeringsråd som chef för rättshjälps- och utsökningsenheten, planeringschef, biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen som ansvarar för beredningen av privaträtt, biträdande avdelningschef vid kriminalpolitiska avdelningen, regeringsråd som ansvarar för allmän förvaltning och personaladministration samt regeringssekreterare som arbetar i dessa uppgifter samt konsultativ tjänsteman som sköter personalfrågor vid åklagarväsendet,

6) Justitieförvaltningens datateknikcentral: förvaltningschef,

7) de högsta domstolarna: kanslichef,

8) hovrätterna: president och kanslichef,

9) förvaltningsdomstolarna: överdomare vid en förvaltningsdomstol,

10) specialdomstolarna: president i arbetsdomstolen, överdomare vid marknadsdomstolen samt överdomare och kanslichef vid försäkringsdomstolen,

11) tingsrätterna: lagman som är chef för ämbetsverket samt förvaltningsdirektör, förvaltningschef och sekreterare,

12) Riksåklagarämbetet: biträdande riksåklagare, statsåklagare som är chef för förvaltningsenheten och statsåklagare som sköter personalfrågor,

13) de statliga rättshjälpsbyråerna: chef för rättshjälpsverksamheten,

14) utsökningsverken: ledande häradsfogde vid utsökningsverket i Helsingfors,

15) konsumenttvistenämnden: generalsekreterare,

16) Brottspåföljdsmyndigheten: överdirektör för centralförvaltningsenheten, förvaltningsdirektör, direktör vid rättsenheten och utvecklingsdirektör, regiondirektör för en brottspåföljdsregion, personalchef och direktör för Helsingfors, Riihimäki, Sukeva och Åbo fängelse samt ledande överläkare vid den riksomfattande hälsovårdsenheten och överläkare vid psykiatriska sjukhuset för fångar,

17) Brottspåföljdsområdets utbildningscentral: direktör för utbildningscentralen,

18) inrikesministeriet: förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, polisdirektör, biträdande avdelningschef vid räddningsavdelningen, enhetschef som sköter administrativa ärenden vid polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen samt regeringsråd som sköter personaladministrationsärenden vid polisavdelningen,

19) Förvaltningens IT-central: resursdirektör och personalchef,

20) Migrationsverket: direktör för administrationsenheten,

21) centralkriminalpolisen: biträdande chef,

22) skyddspolisen: biträdande chef,

23) rörliga polisen: biträdande chef,

24) Polisyrkeshögskolan: rektor,

25) räddningsväsendet: rektor och förvaltningschef vid Räddningsinstitutet,

26) Nödcentralsverket: förvaltningsdirektör och personalchef,

27) Gränsbevakningsväsendet: chef för Gränsbevakningsväsendet, biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet och regeringsråd samt officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för Gränsbevakningsväsendet eller som biträdande avdelningschef vid personalavdelningen och gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för bevakningssektion, chef för en skola eller kommendör för bevakningsflygdivision samt förhandlingschef, överinspektör och officer som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid personalavdelningen,

28) Försvarsmakten: kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens assessor, officer förordnad att sköta uppgiften som personalchef för armén, marinen och flygvapnet, officer förordnad att sköta uppgiften som kommendör för ett truppförband, tjänsteman förordnad att sköta uppgiften som direktör eller chef för en militär inrättning eller en motsvarande administrativ enhet samt officer, förordnad att sköta uppgiften som avdelningschef eller biträdande avdelningschef för huvudstabens personalavdelning, och byråchef, militärjurist och överinspektör vid sistnämnda avdelning,

29) finansministeriet: biträdande avdelningschef, regeringsråd och konsultativ tjänsteman som sköter personalärenden vid avdelningen för utvecklande av förvaltningen, personalsekreterare som bereder och föredrar personalärenden, tjänstemännen vid personalavdelningen och informatör som ansvarar för kommunikationen i fråga om statens arbetsgivarverksamhet,

30) magistraterna: chefen för magistraten i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åboregionen, Tammerfors, Satakunta, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Österbotten och Lappland,

31) Statens ekonomiska forskningscentral: forskningsdirektör, förvaltningsdirektör och jurist som sköter personalärenden,

32) Statskontoret: divisionschef och enhetschef som är direkt underställd generaldirektören,

33) Skatteförvaltningen: tjänsten som chef för en enhet eller verksamhetsenhet samt de tjänster som överinspektör och högre tjänster vid förvaltningsenheten, vilkas innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att handlägga statens personalförvaltningsärenden,

34) tullverket: direktör för informationsförvaltningen vid tullstyrelsen, direktör för tullaboratoriet och förvaltningschef för södra tulldistriktet,

35) Statistikcentralen: tjänsterna som direktör för verksamhetsenheterna, administrativ chef och jurist som ansvarar för personalärenden,

36) Befolkningsregistercentralen: tjänsteman som är direktör för förvaltningsenheten och tjänsteman som ansvarar för personalärenden,

37) regionförvaltningsverken: direktör för ett ansvarsområde, direktör för enheten som ansvarar för förvaltningstjänster, personalchef, chef för enheten för arbetsgivar- och personalpolitik och chef för enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland samt ekonomichef för Regionförvaltningsverket i Södra Finland,

38) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning: direktör för ett resultatområde som är direkt underställt verkställande direktören samt personalchef,

39) undervisnings- och kulturministeriet: överinspektör och regeringsråd som behandlar ärenden som gäller personaladministrationen vid utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen samt chef för utvecklingsenheten vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen och regeringsråd som behandlar ärenden som gäller personaladministrationen,

40) studentexamensnämnden: sekreterare i huvudsyssla,

41) Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete: biträdande direktör,

42) arkivväsendet: direktör för ett landsarkiv,

43) Finlands Akademi och stödjandet av vetenskapen samt konsten: överdirektör, forskning och överdirektör, förvaltning och chef för förvaltningsenheten samt generalsekreterare och ordförande för centralkommissionen för konst,

44) Statens konstmuseum: förvaltningsdirektör, museichef och centralarkivchef,

45) Museiverket: avdelningsföreståndare, förvaltningsdirektör, överinspektör och jurist,

46) förvaltningsnämnden för Sveaborg: planeringschef,

47) Nationella audiovisuella arkivet: biträdande direktör och förvaltningschef,

48) Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: direktör för en servicegrupp,

49) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet: forskningsdirektör, vattenodlingsdirektör, servicedirektör och biträdande direktör,

50) Lantmäteriverket: tjänsteman som förordnats till chef för en riksomfattande produktions- och serviceenhet,

51) Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi: forskningsdirektör, utvecklingsdirektör, direktör för en forskningsenhet, direktör för en serviceenhet, förvaltningschef och personalchef,

52) Skogsforskningsinstitutet: forskningsdirektör, servicedirektör, förvaltningsdirektör, personalchef, jurist och regiondirektör,

53) landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd: ordförande,

54) Geodetiska institutet: förvaltningsdirektör,

55) kommunikationsministeriet: biträdande avdelningschef, tjänsteman som är förordnad till chef för en enhet och äldre regeringssekreterare som ansvarar för personalärenden,

56) Kommunikationsverket: tjänsteman som är förordnad till chef för ett resultatområde, utvecklingsdirektör och förvaltningschef,

57) Meteorologiska institutet: chef för ett resultatområde, chef för administrativa enheten och chef för en regional verksamhetsenhet,

58) närings-, trafik- och miljöcentralerna: direktör för ett ansvarsområde och förvaltningsdirektör,

59) Konsumentverket: den medlem av ledningen som ansvarar för administrativa tjänster,

60) Konsumentforskningscentralen: utvecklingsdirektör,

61) Konkurrensverket: direktör, konkurrensråd som biträdande direktör och förvaltningschef,

62) Säkerhets- och kemikalieverket: direktör,

63) Mätteknikcentralen: enhetschef som ansvarar för administrativa tjänster,

64) Geologiska forskningscentralen: administrativ direktör, programdirektör, chef för en enhet, personalchef och HR-utvecklingschef, 

65) Teknologiska forskningscentralen VTT: överdirektör, förvaltningsdirektör, forskningsdirektör, personalchef och chef för informationstjänsten,

66) Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer: direktör, chef för enheten personaltjänster och tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden,

67) Centralen för turistfrämjande: administrationsdirektör,

68) social- och hälsovårdsministeriet: personalplanerare vid administrativa avdelningen samt chef för den resultatgrupp vid arbetarskyddsavdelningen som svarar för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet och överinspektör som sköter regionförvaltningsverkens personalärenden,

69) besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden: byråchef,

70) besvärsnämnden för social trygghet: ordförande och vice ordförande,

71) Strålsäkerhetscentralen: direktör, forskningsdirektör, biträdande direktör, personalchef och jurist,

72) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet: avdelningschef, förvaltningsdirektör och chef för administrativa tjänster,

73) Institutet för hälsa och välfärd: överdirektör, förvaltningsdirektör, strategidirektör, personalchef och jurist som sköter personalärenden,

74) arbetsrådet: sekreterare med högre lön,

75) miljöministeriet: enhetschef och ekonomidirektör,

76) Finlands miljöcentral: chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören, personalchef samt ledande jurist och jurist som sköter personalfrågor vid förvaltningsavdelningen,

77) Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet: direktör, förvaltningsdirektör och överinspektör som ansvarar för personalärenden.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

  Helsingfors den 9 juni 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.