624/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av 3 och 5 § i strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strålskyddslagen (592/1991) 3 § 2 mom. och 5 § 2 mom. som följer:

3 §
Förhållandet till vissa författningar

Med stöd av denna lag fastställs exponeringen för naturlig strålning i gruvor samt de krav som ska ställas på strålsäkerheten i gruvarbete. I fråga om gruvsäkerheten och tillsynen över den gäller i övrigt vad som föreskrivs i gruvlagen (621/2011).


5 §
Arbetsfördelningen mellan ministerierna

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över verksamhet som medför exponering för strålning utövas av social- och hälsovårdsministeriet. Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över verksamhet som medför exponering för strålning utövas dock av arbets- och näringsministeriet i frågor som gäller

1) sådan användning av kärnenergi som avses i kärnenergilagen, eller

2) kommersiell tillverkning, handel samt import och export i fråga om strålkällor.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

RP 273/2009
EkUB 49/2010
GrUU 32/2010
MiUU 7/2010
StoUB 2/2010
RSv 349/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.