620/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007) 18 och 20 §, 26 § 1 och 3 mom., 27 § 1 mom., 28 §, 31 § 2 mom., 33 § 3 mom., 34 § 1 mom., 36 och 40 § samt 46 § 1 mom. och

fogas till lagen nya 13 a—13 c §, till 22 § nya 3 och 4 mom., till lagen nya 26 a och 26 b §, till 33 § nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., till 34 § ett nytt 6 mom. och till lagen en ny 40 a §, som följer:

13 a §
Gränsöverskridande fråga

Med gränsöverskridande fråga avses en fråga som berör hela gruppen av gemenskapsföretag eller hela gemenskapsföretaget eller minst två företag inom företagsgruppen eller minst två verksamhetsenheter inom gemenskapsföretaget som är belägna i olika medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Gränsöverskridande är också en fråga som oberoende av antalet medlemsstater har en betydande konsekvens för arbetstagarnas ställning eller som innefattar överföringar av verksamhet mellan medlemsstaterna.

13 b §
Arbetstagarnas rätt till information och samråd

I grupper av gemenskapsföretag och i gemenskapsföretag ska information till och samråd med arbetstagare i en gränsöverskridande fråga ske på den lednings- och representationsnivå som är relevant.

13 c §
Genomförande av information och samråd

Informationen ska överlämnas vid ett sådant tillfälle, på ett sådant sätt och med ett sådant innehåll att företrädarna för arbetstagarna ges den information som behövs för behandlingen av frågan och att de tillräckligt väl kan sätta sig in i frågan och förbereda samråd med ett behörigt organ inom gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag.

Samrådet ska genomföras så att det upprättas en dialog mellan arbetstagarföreträdarna och den centrala ledningen eller någon annan lämplig företagsledningsnivå. Samrådet ska ske vid ett sådant tillfälle, på ett sådant sätt och med ett sådant innehåll att företrädarna för arbetstagarna på grundval av de uppgifter de fått kan avge ett yttrande, vilket kan beaktas när saken avgörs inom gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag, om de föreslagna åtgärder som berörs av samrådet, utan att det påverkar ledningens ansvar.

18 §
Förberedande åtgärder

Den centrala ledningen enligt 17 § för en grupp av gemenskapsföretag eller för ett gemenskapsföretag ska tillsammans med arbetstagarnas företrädare ta initiativ till inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller införandet av ett motsvarande informations- eller samrådsförfarande.

Den centrala ledningen enligt 17 § för en grupp av gemenskapsföretag eller för ett gemenskapsföretag samt ledningen för ett företag i Finland som ingår i en grupp av gemenskapsföretag och ledningen för en verksamhetsenhet i Finland inom ett gemenskapsföretag är skyldiga att se till att de parter som bereder inrättandet av ett informations- och samrådsförfarande får tillgång till den information som är nödvändig för att inleda förhandlingar enligt 22 §. Med sådan information avses särskilt information som gäller företagsgruppens eller företagets struktur och arbetskraft samt de i 13 § avsedda antalen arbetstagare.

20 §
Förhandlingsorganets sammansättning och experter

Medlemmarna av arbetstagarnas förhandlingsorgan väljs i proportion till det antal arbetstagare som i varje medlemsstat arbetar vid gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag så att det för varje medlemsstat finns en företrädare för varje sådan grupp av i den medlemsstaten arbetande arbetstagare som utgör tio procent, eller en andel därav, av antalet arbetstagare som arbetar i samtliga medlemsstater.

Förhandlingsorganet ska meddela sin sammansättning till den centrala ledningen för gruppen av gemenskapsföretag eller för gemenskapsföretaget, ledningen för de företag som kontrolleras av gruppen av gemenskapsföretag eller ledningen för verksamhetsenheterna vid ett gemenskapföretag och till behöriga arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå.

Förhandlingsorganet kan begära att vid förhandlingarna få biträdas av experter som det självt utser, till exempel av företrädare för behöriga arbetstagarorganisationer på europeisk nivå. Sådana experter och företrädare för arbetstagarorganisationer får på förhandlingsorganets begäran i egenskap av rådgivare närvara vid förhandlingsmöten.

22 §
Förhandlingar om ordnande av samarbete

Den centrala ledningen ska även underrätta behöriga arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå om kallelsen till förhandlingar.

Före och efter varje möte med den centrala ledningen har förhandlingsorganet rätt att sammanträda, med hjälp av alla behövliga kommunikationsmedel, utan att företrädarna för den centrala ledningen är närvarande.

26 §
Avtal om europeiskt företagsråd eller annat informations- och samrådsförfarande

I ett skriftligt avtal om ett europeiskt företagsråd ska, om inte något annat överenskoms, bestämmas

1) vilka företag eller verksamhetsenheter som hör till avtalets tillämpningsområde,

2) företagsrådets sammansättning, antal medlemmar och fördelning av platser på ett sätt som i den mån det är möjligt beaktar att arbetstagarrepresentationen är jämnt fördelad mellan olika verksamheter, kategorier av arbetstagare och kön, samt företagsrådets mandatperiod,

3) företagsrådets uppgifter och förfarandet för information och samråd samt dess förhållande till motsvarande förfarande på nationell nivå,

4) platsen eller platserna för företagsrådets möten, mötesfrekvensen och mötenas längd,

5) sammansättning, utnämning, uppgifter och förfaringsregler för företagsrådets arbetsutskott,

6) vilka ekonomiska och andra materiella resurser som ska anvisas företagsrådet, samt

7) tidpunkten då avtalet träder i kraft, avtalets löptid samt förfarandet för ändring, uppsägning och omförhandling av avtalet samt förfarandet vid omstruktureringar i gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag.


Ett avtal om ett europeiskt företagsråd eller något annat informations- och samrådsförfarande åsidosätter de i 27—38 § avsedda sekundära bestämmelserna om samarbete inom grupper av gemenskapsföretag och gemenskapsföretag, om inte något annat följer av avtalet.

26 a §
Informations- och samrådsförfarandets förhållande till annan samarbetslagstiftning

Om inget har avtalats om de förfaranden som avses i 26 § 1 mom. 3 punkten, ska såväl i det europeiska företagsrådet som i enlighet med lagen om samarbete inom företag, information och samråd genomföras när det planeras beslut som kan orsaka betydande förändringar i arbetsordningarna eller avtalsförhållandena.

26 b §
Anpassning av informations- och samrådsförfarandet

Om det sker väsentliga omstruktureringar i gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag och det inte finns några avtalsbestämmelser om sådana eller om bestämmelserna i två eller flera avtal är sinsemellan motstridiga, ska den centrala ledningen inleda de förhandlingar som avses i 22 § på eget initiativ eller på skriftlig begäran av minst etthundra arbetstagare eller deras företrädare vid minst två företag eller verksamhetsenheter i olika medlemsstater.

Vid de förhandlingar som avses i 1 mom. ska minst tre av medlemmarna i vart och ett av de befintliga europeiska företagsråden ingå i arbetstagarnas förhandlingsorgan utöver de medlemmar som väljs enligt 20 §.

Medan de förhandlingar som avses i 1 mom. pågår ska de europeiska företagsråden fortsätta sin verksamhet i enlighet med eventuella arrangemang som anpassats genom avtal mellan medlemmarna i företagsrådet eller företagsråden och den centrala ledningen.

27 §
Sekundära bestämmelser om samarbete inom grupper av gemenskapsföretag och gemenskapsföretag

Bestämmelserna om europeiska företagsråd i 28—38 § ska tillämpas i grupper av gemenskapsföretag och i gemenskapsföretag

1) när den centrala ledningen och arbetstagarnas förhandlingsorgan har avtalat om det,

2) om den centrala ledningen inte har inlett förhandlingar med arbetstagarnas förhandlingsorgan inom sex månader efter begäran om förhandlingar enligt 19 § 2 punkten från arbetstagarna eller deras företrädare, eller

3) om den centrala ledningen och arbetstagarnas förhandlingsorgan i sina förhandlingar inte har uppnått avtal om samarbete enligt detta kapitel inom tre år från de tidpunkter som avses i 19 §, utom när detta har berott på arbetstagarnas förhandlingsorgans beslut enligt 24 § att avstå från avtalsförhandlingar.


28 §
Europeiska företagsråds sammansättning

Medlemmarna av europeiska företagsråd väljs i proportion till det antal arbetstagare som i varje medlemsstat arbetar vid gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag så att det för varje medlemsstat finns en företrädare för varje sådan grupp av i den medlemsstaten arbetande arbetstagare som utgör tio procent, eller en andel därav, av antalet arbetstagare som arbetar i samtliga medlemsstater.

31 §
Europeiska företagsråds arbetsordning och arbetsutskott

Företagsrådet väljer inom sig ett arbetsutskott med högst fem medlemmar. Arbetsutskottet fastställer sin arbetsordning och ska ha möjlighet att regelbundet utöva sin verksamhet.

33 §
Ordinarie möten och ärenden som behandlas på dem

Det europeiska företagsrådet ska särskilt informeras om gemenskapsföretagets eller företagsgruppens struktur, dess ekonomiska och finansiella situation samt utvecklingsutsikterna för dess verksamhet, produktion och försäljning.

Informationen till och samrådet med det europeiska företagsrådet ska särskilt handla om sysselsättningsläget och utvecklingsutsikterna för det, investeringar, betydande organisationsförändringar, införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser, produktionsöverföringar, fusioner, inskränkning eller nedläggning av produktionen i företag, verksamhetsenheter eller betydande delar av dessa samt sådana minskningar av antalet arbetstagare som avses i rådets direktiv 98/59/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar, i enlighet med vad som bestäms i den nationella lagstiftningen i etableringsstaten för respektive företag som hör till gruppen av gemenskapsföretag eller för respektive verksamhetsenhet vid gemenskapsföretaget.

Samrådet ska ske på ett sätt som gör det möjligt för företrädarna för arbetstagarna att sammanträda med den centrala ledningen och att få motiverade svar på alla sina yttranden.


34 §
Extra möten i exceptionella situationer

Den centrala ledningen ska i rätt tid med tanke på utbytet av åsikter lämna arbetsutskottet en redogörelse för exceptionella omständigheter eller beslut som har en betydande inverkan på arbetstagarnas ställning. Sådana omständigheter är i synnerhet omplacering av verksamheten, nedläggning av ett företag eller en verksamhetsenhet samt uppsägningar enligt 33 § 4 mom.


På arbetstagarnas tystnadsplikt i situationer som avses i 1 mom. tillämpas 43 §.

36 §
Informationsskyldighet för företagsrådets och arbetsutskottets medlemmar

På informationsskyldigheten för företagsrådets och arbetsutskottets medlemmar tillämpas 40 a §.

40 §
Rättigheter för arbetstagarnas företrädare

De europeiska företagsrådens medlemmar ska ha tillräckliga möjligheter att utöva sina rättigheter som följer av denna lag för att gemensamt kunna företräda arbetstagarna vid gemenskapsföretaget eller gruppen av gemenskapsföretag. Medlemmarna av arbetstagarnas förhandlingsorgan och av de europeiska företagsråden ska ges utbildning i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter som företrädare i ett internationellt sammanhang.

De företrädare för arbetstagarna som avses i denna lag har rätt att få tillräckligt med befrielse från sitt arbete för att sköta sina uppgifter och för utbildning. Arbetsgivaren ska betala ersättning för inkomstbortfall till följd av detta. I fråga om annan befrielse från arbete och ersättning för inkomstbortfall ska i varje enskilt fall överenskommas mellan den behöriga företrädaren för arbetstagarna samt arbetsgivaren.

Om en företrädare för arbetstagarna utom sin arbetstid deltar i ett samarbetsförfarande enligt denna lag eller fullgör någon annan med arbetsgivaren avtalad uppgift, ska arbetsgivaren för den tid som använts för uppgiften betala företrädaren en ersättning som motsvarar företrädarens lön för ordinarie arbetstid.

40 a §
Informationsskyldighet för arbetstagarnas företrädare

Företrädarna för arbetstagarna ska informera arbetstagarnas övriga företrädare i gruppen av gemenskapsföretag eller gemenskapsföretaget eller, om inga företrädare har valts, arbetstagarna direkt om innehållet i och utgången av de informations- och samrådsförfaranden som avses i 3 kap., om inte något annat följer av tystnadsplikten enligt 43 §.

46 §
Straffbestämmelser

En företrädare för den centrala ledningen eller för ett kontrollerat företag eller en företrädare för ett företag enligt 2 § 2 mom. eller för ett sådant företags verksamhetsenhet, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta eller bryter mot vad som bestäms i 11, 12 eller 13 c §, 18 § 2 mom., 22 § 2 mom. eller 32—35, 39, 40 eller 47 §, med undantag för vad som i 40 § bestäms om arbetsgivarens betalningsskyldighet, eller som väsentligt försummar att iaktta vad som överenskommits i ett avtal enligt 8 eller 26 §, ska för brott mot samarbetsskyldigheten inom företagsgrupper dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2011.

Med undantag av 26 b § tillämpas denna lag inte på de gemenskapsföretag eller grupper av gemenskapsföretag där det, i enlighet med artikel 13.1 i rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare eller artikel 3.1 i rådets direktiv 97/74/EG om att utvidga rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, till att avse Förenade kungariket, har ingåtts ett eller flera avtal som omfattar hela personalen om gränsöverskridande information till och samråd med arbetstagarna, eller där sådana avtal ändras på grund av omstruktureringar i företaget eller företagsgruppen.

På gemenskapsföretag eller grupper av gemenskapsföretag där det mellan den 5 juni 2009 och den 5 juni 2011, i enlighet med artikel 6 i rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, har undertecknats ett avtal eller setts över ett tidigare avtal, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag samt 26 b § i denna lag.

När giltighetstiden för avtal som avses i 2 och 3 mom. löper ut, kan avtalsparterna komma överens om att avtalets giltighetstid ska förlängas och att avtalet ska gälla i antingen i oförändrad form eller att det ska ses över. På avtalet ska i sådana fall de bestämmelser som avses i 2 och 3 mom. alltjämt tillämpas. Om inte något annat har avtalats, är uppsägningstiden för ett avtal som avses i 2 mom. sex månader.

RP 1/2011
AjUB 1/2011
RSv 1/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG; nr L 122, 6.5.2009, s. 28

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.