618/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av 8 och 14 § i lagen om försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) 8 § 4 mom. och 14 § som följer:

8 §
Föredragande

Kanslichefen, assessorerna och försäkringsrättssekreterarna utnämns av överdomaren vid försäkringsdomstolen.

14 §
Förvaltningsärenden

Överdomaren avgör förvaltningsärenden som hör till försäkringsdomstolen.

Bestämmelser om överdomarens rätt att överföra ett förvaltningsärende på en annan tjänsteman utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

När det är fråga om att lämna ett utlåtande i ett lagstiftningsärende eller ta initiativ till lagstiftning kan överdomaren bestämma att saken ska behandlas och avgöras i plenum. I fråga om sammansättningen i plenum gäller i dessa fall vad som föreskrivs i 13 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

RP 280/2010
LaUB 38/2010
RSv 327/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.