616/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 12 § 2 mom., 14 § 1 mom. samt 15 och 16 §, av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag 675/2006 och 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 211/2000, samt

fogas till lagen nya 13 a och 13 b § som följer:

12 §
Domförhet

Vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen ska i sammansättningen med tre ledamöter ingå två lagfarna ledamöter och en ledamot som är förtrogen med det naturvetenskapliga eller tekniska området och vid behandlingen av ärenden som avses i 7 § två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot. Om en fråga som ska avgöras i ett ärende på grund av sin natur kräver det, kan förvaltningsdomstolen avgöra ärendet även i en sammansättning med fyra ledamöter. I en sammansättning med fyra ledamöter ska vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen ingå minst två lagfarna ledamöter och i ärenden som avses i 7 § tre lagfarna ledamöter. Ett ärende enligt vattenlagen och miljöskyddslagen kan avgöras i en utökad sammansättning, om ärendet på grund av sin särskilda natur eller omfattning kräver det. I sammansättningen ingår då utöver ordföranden ett behövligt antal ledamöter som är förtrogna med det naturvetenskapliga eller tekniska området och lika många lagfarna ledamöter. Ordföranden ska alltid vara en lagfaren ledamot.


13 a §
Förordnande till ordförande för en sektion

Överdomaren förordnar en förvaltningsrättsdomare till uppdraget som ordförande för en sektion för högst tre år. Uppdraget ska förklaras ledigt att sökas av förvaltningsdomstolens ordinarie förvaltningsrättsdomare som utnämnts till sin tjänst innan ansökningstiden går ut. Den som förordnas till uppdraget ska ha de personliga egenskaper som uppdraget förutsätter samt ledarförmåga.

Förordandet till ordförande för en sektion kan av vägande skäl återkallas.

13 b §
Uppgifterna för ordföranden för en sektion

Ordföranden för en sektion leder arbetet inom sektionen. Ordföranden ska särskilt sörja för den allmänna planeringen och organiseringen av arbetet inom sektionen samt arbetets resultat. Ordföranden ska övervaka att rättsprinciperna tilllämpas och att lagen tolkas på ett enhetligt sätt i sektionens avgöranden.

När överdomaren är förhindrad ska hans eller hennes uppgifter skötas av den tjänstgörande sektionsordförande som är den till tjänsteåren äldsta i uppdraget.

14 §
Plenum

I förvaltningsdomstolens plenum deltar överdomaren som ordförande samt de ordinarie förvaltningsrättsdomarna och de förvaltningsrättsdomare som utnämnts för viss tid som är längre en ett år. När en sakkunnigledamot enligt lag ska delta i behandlingen av ett rättskipningsärende, deltar ledamoten på motsvarande sätt också när ärendet behandlas i plenum.


15 §
Fulltaligt sektionssammanträde

I fulltaligt sektionssammanträde deltar som ordförande överdomaren eller ordföranden för sektionen och som andra ledamöter de tjänstgörande förvaltningsrättsdomare som var ledamöter av sektionen när ärendet hänskjöts till fulltaligt sektionssammanträde. När en sakkunnigledamot enligt lag ska delta i behandlingen av ett rättskipningsärende, deltar ledamoten på motsvarande sätt också när ärendet behandlas vid fulltaligt sektionssammanträde. I fråga om ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen deltar i fulltaligt sektionssammanträde de ledamöter som är förtrogna med det naturvetenskapliga eller tekniska området och som hade förordnats att delta i avgörandet av ärendet i sektionen.

Fulltaligt sektionssammanträde är beslutfört med minst fem ledamöter. Om det i en sammansättning enligt 1 mom. finns mindre är fem ledamöter, ska ärendet hänskjutas till plenum.

16 §
Överföring av ett ärende till plenum eller fulltaligt sektionssammanträde

Ett rättskipningsärende som med tanke på enhetlig rättskipning eller annars är av principiell betydelse eller vidsträckt kan i sin helhet eller till vissa delar överföras till plenum eller fulltaligt sektionssammanträde.

Beslut om att överföra ett rättskipningsärende till plenum fattas av överdomaren och beslut om att överföra ett ärende till fulltaligt sektionssammanträde av överdomaren eller sektionens ordförande.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Ett förordnande till ordförande för en sektion som är i kraft vid lagens ikraftträdande gäller en viss tid, dock högst till utgången av 2011.

RP 280/2010
LaUB 38/2010
RSv 327/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.