613/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer åren 2010 och 2011

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer åren 2010 och 2011 (1081/2009), sådan bilagan lyder i förordning 1173/2010, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2011 och gäller till och med den 31 december 2011.

Förordningen tillämpas på ärenden som inleds efter förordningens ikraftträdande.

  Helsingfors den 10 juni 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Planeringsdirektör
Sanna Heikinheimo

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER

KÖRRÄTT OCH TRAFIK

Körkort

Dubblettexemplar av körkort och andra i 11 § 3 mom. i körkortsförordningen avsedda körkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 40 €
Beviljande av körkortstillstånd; ett kortvarigt körkort och ett därpå följande permanent körkort av motsvarande klass 60 €
Beviljande av körkortstillstånd; ett nytt kortvarigt körkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 60 €
Beviljande av körkortstillstånd i annat fall (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 40 €
Alkolåskörkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 47 €
Införande av särskilt villkor som gäller yrkeskompetens (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 47 €
Avslagsbeslut i fråga om körkortstillstånd 32 €
Ändring av särskilda villkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 15 €
Internationellt körkort 8 €
Temporärt körkort 31 €
Tillfälligt körkort 10 €
Trafiklärartillstånd 21 €
Dubblettexemplar av trafiklärartillstånd 18 €
Utlåtande om lämplighet enligt 91 § i körkortslagen 18 €
Övningstillstånd för motorcykel 21 €
Undervisningstillstånd 26 €
Yrkeskompetens för taxiförare
Körtillstånd för taxiförare (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 60 €
Dubblettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 18 €
Kontrollpass 20 €
Avstängning av väg
Tillstånd för avstängning av väg (51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen) 330 €
Beslut om tillfällig avstängning av väg (51 § 3 mom. i vägtrafikförordningen) 25 €
Parkeringstillstånd för handikappade 26 €
SKJUTVAPEN (POLISEN)
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
Förvärvs- och innehavstillstånd 72 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 24 €
Innehavstillstånd som har beviljats med stöd av ett av Polisstyrelsen beviljat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Förvärvstillstånd för vapen som antecknas i registret 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 16 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 28 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Parallelltillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Dubblettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
Dubblettexemplar av samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Privat tillverkningstillstånd 72 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 24 €
Privat tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret 21 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 18 €
Tillstånd för gasspray 27 €
Dubblettexemplar av tillstånd för gasspray 19 €
Vapenhanteringstillstånd 36 €
Dubblettexemplar av vapenhanteringstillstånd 36 €
Anmälan om vapendel 21 €
Anmälan om införande av innehavstillstånd i registret, minst 1 €/vapen 10 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på en sammanslutning eller stiftelse 47 €/1—10 vapen
Införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings eller stiftelses register 35 €/1—10 vapen
Godkännande som skytteinstruktör 79 €
Ändring av godkännande som skytteinstruktör 26 €
Utbildning för skytteinstruktörer 29 €
Skjutförnödenhetstillstånd
Skjutförnödenhetstillstånd 28 €
Tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt 18 €
Tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler 38 €
Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 27 €
Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 22 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen (inbegriper intyg) 19 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen (20 § 3 mom. i skjutvapenlagen) 78 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 63 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke 21 €
Privat överföringstillstånd 24 €
Europeiskt skjutvapenpass 60 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 28 €
Privat införseltillstånd 27 €
Samtycke 21 €
LOTTERIER OCH PENNINGINSAMLINGAR
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävling 21 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävling 19 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 19 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar (56 § i lotterilagen) 28 €
Inspektionsbesök i spelkasino 304 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 48 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 19 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 55 €
Ändring av varulotteritillstånd 23 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 26 €
Varuvinstautomat
Tillstånd till varuvinstautomat 30 €
Ändring av tillstånd till varuvinstautomat 19 €
RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper en avgift som tillfaller Befolkningsregistercentralen) 51 €
Identitetskort för minderårig 30 €
Temporärt identitetskort 30 €
Begäran om upplåsning av kort (dessutom uttas Befolkningsregistercentralens avgift på 10 €, om ett brev som innehåller PUK-koden beställs) 10 €
Avslagsbeslut 28 €
Identifiering av en person (66 och 67 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), 17 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009)) 19 €
Pass
Pass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 53 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 26 €
Provisoriskt pass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 53 €
Snabbpass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 63 €
Expresspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 82 €
Tillfälligt pass 80 €
Sjömanspass 58 €
Avslagsbeslut 48 €
SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 115 €
Godkännande som ordningsvakt 32 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 25 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 15 €
Tillsättande av ordningsvakter 159 €
Utlåtande om lämplighet enligt 25 § i lagen om ordningsvakter 18 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 36 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 32 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 29 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstolar, flygtrafik, fartyg och hamnanläggningar) 54 €
Säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning 41 €
Väktare
Godkännande som väktare 35 €
Ändring av godkännande som väktare 29 €
Dubblettexemplar av väktarkort 27 €
Godkännande som tillfällig väktare 25 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 23 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 20 €
Anteckning på ett tillfälligt väktarkort av uppgifter om fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel 15 €
Utlåtande om lämplighet enligt 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster 18 €
TILLSTÅND FÖR UTLÄNNINGAR
Främlingspass
Beviljande av främlingspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 53 €
Avslagsbeslut 48 €
Uppehållstillstånd
Beslut om uppehållstillstånd 120 €
Studerande, minderåriga 80 €
Beslut om permanent uppehållskort för en unionsmedborgare och dennes familjemedlem eller annan anhörig 52 €
Beslut om uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem eller annan anhörig som inte är unionsmedborgare 52 €
Registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 47 €
Överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument 47 €
Tillståndsbeslut (andra än de ovan nämnda) 120 €
Resedokument för flykting
Beviljande av resedokument för flykting (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 53 €
Avslagsbeslut 48 €
Visum
Förlängning av visum 30 €
OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR SAMT ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Behandling av anmälan om offentlig tillställning 20 €
Behandling av anmälan om anordnande av fyrverkeri 20 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 27 €
Behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen 10 €
2. POLISSTYRELSENS PRESTATIONER
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs i Polisstyrelsens lokaler) 17 €/vapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp B (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning, och kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande. Antalet vapen som ska besiktas ska vara minst 30 och kunden ska ha ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Allmän inspektion av en patronfabrik 2 700 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 55 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 118 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 118 €
Kommersiellt förhandssamtycke 34 €
Kommersiellt införseltillstånd 55 €
Kommersiellt överföringstillstånd 34 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 34 €
Meddelande om överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 29 €
Kommersiellt utförseltillstånd 118 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 118 €
Märkning av skjutvapen 10 €/vapen
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 342 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 171 €
Prov för ansvarig person 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut hos vapennäringsidkare:
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen 170 €
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner) 85 €
Tillverkare av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 170 €
Näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar (tas inte ut om även tillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe) 85 €
Innehavare av skjutbana 85 €
Utbildare i användningen av skjutvapen 85 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 225 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 115 €
Beslut om vapensamlares rätt att föra register 85 €
Särskilt farliga skjutvapen
Tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 108 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 54 €
Privat tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 108 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 54 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 54 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Tillstånd att anlägga skjutbana 400 €
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävlingar 21 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävlingar 19 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 19 €
Bingo
Bingotillstånd 143 €
Ändring av bingotillstånd 35 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 35 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 240 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 80 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 240 €
Ändring av varulotteritillstånd 80 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 30 €
Auktorisation av bevakningsföretag
Auktorisation av bevakningsföretag 342 €
Ändring av auktorisation av bevakningsföretag 171 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 62 €
Beslut som fattas på grund av ett bevakningsföretags ändringsanmälan 100 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som tas ut hos innehavare av auktorisation av bevakningsföretag:
antalet väktare högst 5 det huvudsakliga verksamhetsstället 180 €
verksamhetsställe 155 €
antalet väktare 6—10 det huvudsakliga verksamhetsstället 230 €
verksamhetsställe 210 €
antalet väktare 11—50 det huvudsakliga verksamhetsstället 300 €
verksamhetsställe 250 €
antalet väktare 51—200 det huvudsakliga verksamhetsstället 400 €
verksamhetsställe 300 €
antalet väktare 201 eller fler det huvudsakliga verksamhetsstället 600 €
verksamhetsställe 450 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisationen senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag.
Godkännande som ansvarig föreståndare för bevakningsföretag
Godkännande som ansvarig föreståndare 150 €
Ändring av godkännande som ansvarig föreståndare 150 €
Godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 150 €
Ändring av godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 150 €
Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 150 €
Ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 150 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 150 €
Utbildare av väktare i användningen av maktmedel Godkännande som utbildare i användningen av maktmedel 150 €
Godkännande som skytteinstruktör 150 €
Polisstyrelsens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 40 €
Tilldelande av polisbefogenheter 84 €
3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER
Urvalsprov
Avgift för urvalsprov 42 €
Lydnadskontroll
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 100 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 75 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 25 €
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel 1 000 €
Utbildning för vapeninstruktörer 2 500 €
Specialutbildning för vapeninstruktörer 1 250 €
Repetitionsutbildning för utbildare i användningen av maktmedel 400 €
Repetitionsutbildning för vapeninstruktörer 600 €
Repetition av specialutbildning för vapeninstruktörer 600 €
Utbildning för utbildare av ordningsvakter
Grundkurs för utbildare av ordningsvakter 800 €
Teoridelen av grundkursen för utbildare av ordningsvakter 400 €
Repetitionskurs för utbildare av ordningsvakter 450 €
Teoridelen av repetitionskursen för utbildare av ordningsvakter 300 €
4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER
Säkerhetsutredning
Normal säkerhetsutredning 90 €
Omfattande säkerhetsutredning 136 €
Säkerhetsutredning som gäller sammanslutning
Säkerhetsklass  TLL IV 5 000 €
Säkerhetsklass  TLL III 10 000 €
Säkerhetsklass  TLL II 15 000 €
5. INRIKESMINISTERIETS POLISAVDELNINGS PRESTATIONER
Penningspelsverksamhet
Fastställande av spelreglerna för penningspel 670 €
Ändring av spelreglerna för penningspel 670 €
Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen på ändamålsenlighetsgrund har överfört till regeringen för avgörande 168 €
6. ANDRA PRESTATIONER
Annat beslut som ges på ansökan 25 €
Intyg som utfärdas på begäran 18 €
Annat beslut som fattas på basis av anmälan 43 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen
Utövande av rätten till insyn 57 €
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
Tillståndsbeslut 20 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.