595/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av 4 och 19 § i sjötrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjötrafiklagen (463/1996) 4 § och 19 § 3 mom. som följer:

4 §
Rätt att färdas på vattenområden

I fråga om rätten att färdas på vattenområden gäller 2 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011), om inte något annat följer av denna lag.

19 §
Utmärkning av förbud och begränsningar

Vid placeringen av märken som utvisar för- bud och begränsningar iakttas vad som i 10 kap. 5 § i vattenlagen bestäms om rätt för den som är huvudman för en allmän farled att i vattendraget eller på dess strand placera ut säkerhetsanordningar för sjöfarten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.