593/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) 1 § 2 mom., 3 § 5 och 7 punkten, 4 § 3 punkten, 7 § 1 mom., 10—12 §, 14 § 1 mom. och 17 § 4 mom., av dem 3 § 5 punkten och 11 § sådana de lyder i lag 1481/2009, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Stöd kan beviljas en sådan för dikning, bestående ändring av medelvattenståndet eller vattenreglering bildad vattenrättslig sammanslutning som avses i vattenlagen (587/2011) eller flera fastighetsägare för ett gemensamt grundtorrläggningsprojekt. Ett projekt som understöds ska medföra nytta huvudsakligen för odlad mark och för fler än en gårdsbruksenhet.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) statsarbete ett grundtorrläggningsprojekt som erhåller stöd enligt denna lag och som närings-, trafik- och miljöcentralen genomför för en dikningssammanslutning,


7) dikesren ett sådant sammanhängande, till ett dike hörande område på vardera sidan av diket som avses i 5 kap. 10 § 1 mom. i vattenlagen och som är täckt av permanent växtlighet, och


4 §
Kostnader som finansieras

Stöd enligt denna lag kan beviljas för följande kostnader som föranleds av ett grundtorrläggningsprojekt eller av en del av ett sådant projekt:


3) de kostnader som åsamkas sökanden på grund av ett förfarande enligt vattenlagen för inhämtande av särskild utredning och på grund av dikningsförrättning enligt vattenlagen,


7 §
Ekonomiska förutsättningar

En förutsättning för beviljande av stöd är att kostnaderna för grundtorrläggningsprojektet är skäliga i förhållande till nyttan av projektet. Som nytta beaktas, utöver sådan nytta av dikning som avses i vattenlagen, den direkta och indirekta nytta som projektet medför i synnerhet för miljön och samhällsstrukturen.


10 §
Ändring av beslut om stöd

Ett finansieringsbeslut kan ändras på ansökan av dikningssammanslutningen eller en nyttotagare, om det medan arbetet pågår eller annars framkommer sådana omständigheter som, om de hade varit kända, hade kunnat inverka avsevärt på beslutet. Närmare bestämmelser om när ansökan ska inledas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Överlåtelse av statsarbete

Sedan ett statsarbete blivit färdigt hålls ett överlåtelsesammanträde mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och dikningssammanslutningen. Vid överlåtelsesammanträdet fattas beslut om överlåtelse av arbetet till dikningssammanslutningen, som samtidigt övertar ansvaret för skötseln av projektet. Närmare bestämmelser om informationen om överlåtelsesammanträdet och behandlingen av ärendet vid överlåtelsesammanträdet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Underhåll av projekt

Dikningssammanslutningen eller, om någon sådan inte har bildats, nyttotagarna ska gemensamt ha hand om underhållet av ett grundtorrläggningsprojekt så som föreskrivs i vattenlagen.

14 §
Ansvar för statliga lån

Varje nyttotagare ansvarar för det lånebelopp som han ska betala enligt den fastställda fördelningen av kostnaderna i enlighet med 5 kap. 27 § 2 mom. och 29 § samt 12 kap. 18 och 19 § i vattenlagen.


17 §
Anmälan till inskrivningsmyndighet

Anmälan enligt 1 och 2 mom. minskar pantansvaret enligt 5 kap. 30 § i vattenlagen med samma belopp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.