572/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet,

ändras i skjutvapenförordningen (145/1998) 2 § 3 mom., det inledande stycket i 12 § samt 12 § 1 och 2 punkten, det inledande stycket i 13 § samt 13 § 1 och 2 punkten, det inledande stycket i 14 § samt 14 § 1 och 2 punkten, 19 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 21 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 27 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 37 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 54 § 1 mom. 1 och 1 a punkten, 59 § 1 punkten och det inledande stycket i 61 § samt 61 § 2 och 3 punkten, av dem 54 § 1 mom. 1 a punkten sådan den lyder i förordning 101/2002, samt

fogas till förordningen nya 1 b och 44 c–44 e § som följer:

1 b §
Märkning

En sådan tillverkningsmärkning, tilläggsmärkning eller importmärkning på ett skjutvapen som avses i 110 a § i skjutvapenlagen (1/1998) anses vara synlig också om den kan läsas på skjutvapnet när vapnet tas isär i samband med underhåll som användaren ska utföra.

Märkningen ska göras på vapnets stomme, pipa eller slutstycke, eller på vapendelar som funktionellt sett motsvarar dessa. De olika delarna av märkningen på ett vapen behöver inte hänga ihop.

Märkningen FI används som Finlands landskod i importmärkningen.

2 §
Varaktigt obrukbara skjutvapen

Som deaktiverat betraktas ett skjutvapen hos vilket de delar som avses i 3 § i skjutvapenlagen har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats. Ett skjutvapen anses inte vara deaktiverat, om det utan särskilda kunskaper och färdigheter kan försättas i funktionsdugligt skick.

12 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att idka handel

I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att idka handel med skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler ska föra antecknas

1) antal, typ, funktionssätt och kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning på vapnet samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de skjutvapen som förvärvats och överlåtits,

2) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning på vapendelarna samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som förvärvats och överlåtits,


13 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att tillverka

I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att tillverka skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler ska föra antecknas

1) antal, typ, funktionssätt, kaliber, tillverkningsmärkning på vapnet, fabriksmärke och modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de skjutvapen som tillverkats,

2) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning på vapendelarna, fabriksmärke, modell eller modellnummer och, om det är känt, serienummer för de vapendelar som tillverkats,


14 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att reparera eller modifiera

I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att reparera och modifiera skjutvapen och vapendelar ska föra antecknas

1) antal, typ, funktionssätt och kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning på vapnet samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de skjutvapen som ska repareras eller modifieras,

2) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning på vapendelarna samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska repareras eller modifieras,


19 §
Ansökan om kommersiellt förhandssamtycke

Kommersiellt förhandssamtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


3) antal, typ, funktionssätt, kaliber, kategori enligt rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG), nedan vapendirektivet, samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som ska överföras,

4) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska överföras,


21 §
Ansökan om kommersiellt införseltillstånd

Kommersiellt införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


3) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som ska föras in,

4) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska föras in,


27 §
Ansökan om kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd

Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


3) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som ska föras ut eller transiteras,

4) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska föras ut eller transiteras,


37 §
Ansökan om privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


4) antal, typ, funktionssätt, kaliber, kategori enligt vapendirektivet samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de skjutvapen som ska överföras eller föras in,

5) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för de vapendelar som ska överföras eller föras in,


44 c §
Innehållet i lämplighetstestet och undantag från skyldigheten att genomgå testet

I det lämplighetstest som avses i 45 c § i skjutvapenlagen ingår delar som ska klarlägga om personen i fråga är våldsbenägen eller självdestruktiv.

För att ansökan ska behandlas krävs det inget lämplighetstest, om

1) det har förflutit mindre än tre år sedan tillståndssökanden senast genomgick ett sådant test,

2) tillståndssökandens personliga lämplighet har klarlagts genom ett intyg som utfärdats av en läkare eller psykolog och som är högst sex månader gammalt,

3) tillståndssökanden har fått tillstånd att förvärva skjutvapen, privat tillverkningstillstånd, parallelltillstånd eller vapenhanteringstillstånd, eller har godkänts som vapenansvarig, före den 13 juni 2011 och högst tre år innan ansökan i fråga lämnades in, eller

4) tillståndssökanden bär skjutvapen i sina tjänsteuppdrag.

44 d §
Aktivt sport- och hobbyskytte

Sport- och hobbyskytte betraktas som aktivt på det sätt som avses i 45 § 4 mom. i skjutvapenlagen, om tillståndssökanden utövat hobbyn med pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver eller luftpistol vid sammanlagt minst tio tillfällen under de två år som föregått ansökan.

Aktivt utövande krävs inte under sådana perioder då utövaren på grund av väderleksförhållandena eller något annat motsvarande hinder inte har möjlighet att utöva den gren som ligger till grund för ansökan om tillstånd. Fullgörande av värnplikt, sjukdom, graviditet, hinder på grund av arbete eller någon annan jämförbar orsak kan avbryta den två år långa tidsfristen, om tillståndssökanden åberopar en sådan orsak och kan visa att den existerar.

44 e §
Aktivt bedrivande av jakt med fälla eller grytjakt

Jakten med fälla, grytjakten eller jakten i liknande förhållanden i enlighet med 45 § 4 mom. i skjutvapenlagen ska vara aktiv med tanke på förhållandena i området av jaktvårdsföreningen i fråga. Aktiviteten ska visas för jaktvårdsföreningen genom en utredning om eller en plan för jakten med fällor eller grythundar.

Utredningen eller planen ska visas för den jaktvårdsförening inom vars område sökanden i huvudsak bedriver jakt med fälla eller grytjakt.

54 §
Innehållet i och formen för vapensamlarens register

I det register över skjutvapen och vapendelar som en vapensamlare skall föra enligt 59 a och 60 § skjutvapenlagen skall han anteckna

1) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för de vapendelar som innehas,

1 a) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för de skjutvapen som innehas, 


59 §
Innehållet i och formen för anmälan om vapendelar

En anmälan enligt 70 § skjutvapenlagen om förvärv av en vapendel skall göras skriftligen. I anmälan skall anges

1) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer för vapendelen,


61 §
Innehållet i anmälan om överlåtelse

I en anmälan om överlåtelse som avses i 89 § i skjutvapenlagen ska anges


2) typ, funktionssätt, kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för det skjutvapen som överlåtits,

3) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer och särskilda kännetecken för den vapendel som överlåtits,Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 51/2008/EG (32008L0051); EUT nr L 179, 8.7.2008, s. 5 Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom 98/48/EG.

  Helsingfors den 26 maj 2011

Inrikesminister
Anne Holmlund

Projektchef
Mika Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.