564/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av 26 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen (1466/1994) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 690/2009, som följer:

26 §

Uppgifterna i bevakningsdataregistret och ett analysregister som inrättats med stöd av 22 § 2 mom. får dock lämnas ut endast till polisen och gränsbevakningsmyndigheterna för förebyggande och undersökning av brott. Sådana uppgifter liksom även de uppgifter som avses i 1 mom. får lämnas ut till centralkriminalpolisen även för vidareöverlåtelse till Europeiska polisbyrån i enlighet med rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (2009/371/RIF) och för införande i den centrala databasen i Schengens informationssystem.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 81/2010
FvUB 33/2010
RSv 328/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.