562/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008–2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (418/2008) 2 § 2 punkten, 13 § 1 mom. och 15 §, av dem 13 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1843/2009, samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) kontrollförordningen för delvis finansierade stöd kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling,


2 kap.

Övervakning

7 a §
Utvidgad övervakning

Om det i samband med annan övervakning upptäcks, eller om det på något annat sätt kommer till närings-, trafik- och miljöcentralens kännedom, att villkoren för sådant stöd för djurens välbefinnande som avses i denna förordning inte har iakttagits, ska övervakningen utvidgas till övervakning enligt denna förordning.

13 §
Antal nötkreatur och svin

Bestämmelser om följderna av att antalet djur som jordbrukaren har uppgett avviker från det antal som har kunnat konstateras vid övervakningen finns i artikel 17 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.


15 §
Förhindrande av övervakning

Bestämmelser om avslag på en ansökan, om jordbrukaren eller dennes representant förhindrar kontroll på plats, finns i artikel 4.6 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Komissionens förordning (EU) nr 65/2011 (32011R0065); EUT L 25, 28.1.2011, s.8

Helsingfors den 26 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.