561/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (660/2007) 2 § 2 punkten, 7, 10 och 12 §, 19 § 2 mom. och 22 §, av dem 10 och 12 § samt 19 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 401/2009, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) kontrollförordningen för delvis finansierade stöd kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling,


7 §
Övervakning av arealer

Bestämmelser om övervakning av arealer och skiften finns i förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

Vid övervakningen kontrolleras besittningen av skiftet. Om besittningen av skiftet inte kan konstateras vid övervakningen ska skiftet avföras.

Vid övervakningen av villkoren för stödberättigande när det gäller gödsling kan kontrollen begränsas till ett representativt urval av skiftena. Urvalets omfattning ska vid behov utökas.

10 §
Minimikraven för miljöstöd

Föreskrifter om övervakning av minimikraven för miljöstöd och bestämmande av påföljder finns i artikel 51 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i artiklarna 19—22 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

12 §
Naturvårdsåker

Stöd för basåtgärder i samband med miljöstödet betalas inte för areal där villkoren för anläggande eller skötsel av sådan naturvårdsåker som avses i 2 § 8 punkten i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd inte har iakttagits.

Stöd för basåtgärder i samband med miljöstödet betalas inte under ansökningsåret för en växtartsgrupp om den sammanräknade arealen av de avförda skiftena överstiger 50 procent av den vid övervakningen godkända arealen för växtartsgruppen avseende stödet för basåtgärder i samband med miljöstödet.

19 §
Avtal om miljöspecialstöd

Om villkor i specialstödsavtal inte har iakttagits, ska stödet enligt specialstödsavtalet minskas med 1—100 procent. Om flera villkor i specialstödsavtal har försummats, ska procenttalen för påföljderna sammanräknas. Om villkoren i ett specialstödsavtal inte överhuvudtaget har uppfyllts betalas inget stöd enligt specialstödsavtalet och stödet för basåtgärder ska minskas med 5 procent.


22 §
Förhindrande av övervakning

Bestämmelser om avslag på en ansökan, om jordbrukaren eller dennes representant förhindrar kontroll på plats, finns i artikel 4.6 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Komissionens förordning (EU) nr 65/2011 (32011R0065); EUT L 25, 28.1.2011, s. 8

  Helsingfors den 26 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.