546/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Kommunikationsministeriets förordning om övningsbanors dimensionering, konstruktion och utrustning samt om godkännande av övningsbanor

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 51 § 4 mom. i körkortslagen (386/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på övningsbanor som är avsedda för förarutbildning i kategori B enligt 51 § i körkortslagen (386/2011).

2 §
Dimensionering av en övningsbana

En övningsbanas bärförmåga ska dimensioneras för fordon med en reell totalmassa på 10 ton (axelmassa 6 ton). Banan ska också hålla för körning med sedvanlig service- och underhållsutrustning.

Körbanan på en övningsbana ska vara så bred att den utan svårighet lämpar sig för körning med 2,6 meter breda fordon.

3 §
Övningsbanans konstruktion

En övningsbana ska ha en rak sträcka, en högerkurva och nödvändiga ansatssträckor som lämpar sig för körövning på halt underlag året runt samt tillräckliga skyddsområden.

Den halka som framställs genom olika metoder eller med tekniska anordningar som simulerar halka ska ha en friktionskoefficient som lämpar sig för undervisningen och som motsvarar skillnaden i grepp- och glidfriktionen i trafiken.

4 §
Krav på övningsbanans utrustning

Utöver vad som föreskrivs i 51 § 1 mom. i körkortslagen ska det på en övningsbana finnas

1) tillräcklig belysning med tanke på säkerheten och de hala sträckorna ska vara så belysta på ett sådant sätt att läraren kan följa både körningen och hjulens position och rörelse,

2) för olycksfall åtminstone följande utrustning:

a) utrustning för första hjälpen: filt, bår, första hjälpen-väska,

b) röjningsredskap: yxa, spett, bräckjärn,

c) oljebekämpningsmateriel,

d) en effektiv handlampa,

e) två periodiskt besiktade handbrandsläckare av effektklass 6 kg 27A, 144B (AB-III E), av vilka den ena är i undervisningslokalen och den andra i ett skyddat utrymme i närheten av de hala sträckorna.

När banområdet används ska det vara i sådant skick att det lämpar sig för undervisning. Banan får inte medföra onödiga miljöolägenheter.

5 §
Underhåll och renhållning

Den sammanslutning som besitter en övningsbana svarar för underhållet och renhållningen av banområdet samt för att banområdet är i det skick som avses i 4 § 2 mom.

6 §
Ansökan om godkännande av en övningsbana

Den sammanslutning som besitter en övningsbana ska utöver vad som föreskrivs i 51 § 2 mom. i körkortslagen foga följande till ansökan om godkännande av övningsbanan:

1) måttskisser över banan och lokalerna,

2) behövliga uppgifter om banans anordningar och utrustning.

En företrädare för Trafiksäkerhetsverket eller den förarexamensmottagare som övervakar en övningsbana på Trafiksäkerhetsverkets förordnande ska kontrollera banan före den godkänns.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om övningsbanors dimensionering, konstruktion och utrustning samt om godkännande av dem (202/2004).

Övningsbanor som före den 1 mars 2010 har godkänts endast för vinterbruk får fortfarande användas vid sådan undervisning som avses i 19 § 1 mom. och 20 § i statsrådets förordning om körkort (423/2011), förutsatt att övningsbanan fyller de villkor för godkännande som gällde före den 1 mars 2010 och att övningsbanan fortfarande har ett giltigt godkännande.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.