533/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 maj 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vattenbruksdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) 2 § 2 mom. och 21 § 3 mom.:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på

1) fiskar som tillhör överklasserna Agnatha och Gnathostomata,

2) vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea, och

3) vattenlevande blötdjur som tillhör stammen Mollusca.

Denna förordning tillämpas inte på fisk, kräftdjur eller blötdjur för prydnadsändamål enligt 14 a § 1 mom. 2 punkten i lagen om djursjukdomar (55/1980).

2 §
Anmälningar till registren över djurhållare, djurförmedlare och djurhållningsplatser

De anmälningar som avses i 9 § 1 och 2 mom. och 11 § 1 mom. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), senare lagen om ett system för djuridentifiering, lämnas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område djurens huvudsakliga hållningsplats ligger. Anmälningar om djurförmedlare enligt nämnda paragrafer lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område djurförmedlingsverksamheten i regel bedrivs. Anmälningsskyldigheten tillämpas också när det gäller hållning av ett enda djur.

3 §
Förande av förteckning

Över djuren förs förteckning i enlighet med 21 - 22 § i lagen om ett system för djuridentifiering.

4 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om djurhållningen har inletts innan denna förordning har trätt i kraft, ska anmälan om djurhållare enligt 9 § 1 mom. i lagen om ett system för djuridentifiering och anmälan om djurhållningsplats enligt 11 § 1 mom. i samma lag senast den 30 november 2011 lämnas till den myndighet som avses i 2 § i denna förordning.

Om en djurhållare och djurhållningsplats är registrerade i registret för vattenbruket enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996) när denna förordning träder i kraft, behöver anmälan om djurhållare enligt 9 § 1 mom. i lagen om ett system för djuridentifiering och anmälan om djurhållningsplats enligt 11 § 1 mom. i samma lag inte lämnas på nytt.   

  Helsingfors den 19 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.