512/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

Lag om ändring av 15 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) 15 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 655/2004, som följer:

15 §
Ansvarsfrihet vid lagring av information

När en tjänst innefattar lagring av information som lämnats av tjänstemottagaren (innehållsproducenten) och lagringen utförs på dennes begäran, är tjänsteleverantören inte ansvarig för innehållet i den lagrade informationen eller för förmedlingen av den, under förutsättning att tjänsteleverantören utan dröjsmål vidtar åtgärder för att göra den information som lagrats oåtkomlig


2) efter att annars ha fått faktisk kännedom om att den information som lagrats uppenbart strider mot 11 kap. 10 eller 10 a § eller 17 kap. 18 eller 18 a § i strafflagen (39/1889).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 317/2010
LaUB 39/2010
RSv 332/2010

  Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.