509/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

Lag om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) en ny 6 §, i stället för den 6 § som upphävts genom lag 1188/2009, som följer:

4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

6 §
Jämkning av inkomster från räddningsverksamhet

Den jämkade arbetslöshetsförmånen för dem som enligt 25 § i räddningslagen (379/2011) eller motsvarande lagstiftning i landskapet Åland deltar i den räddningsverksamhet som bedrivs av anställda i bisyssla vid räddningsverk, anställda vid avtalsbrandkårer eller anställda vid andra sammanslutningar som är verksamma i räddningsbranschen ska, med avvikelse från 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom., beräknas så att man vid jämkningen beaktar den del av inkomsten från räddningsverksamheten som

1) överstiger 300 euro under en jämkningsperiod om en månad,

2) överstiger 300 euro vid användningen av sådan beräknad inkomst som avses i 4 § 2 mom., eller

3) överstiger 279 euro under en jämkningsperiod om fyra på varandra följande kalenderveckor.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Lagen tillämpas på jämkningsperioder som börjar den 1 juli 2011 eller därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 321/2010
ShUB 58/2010
RSv 369/2010

  Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.