505/2011

Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011

Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 111 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), sådant det lyder i lag 634/2009:

1 §
Behörig pensionsanstalt i ålderspensionsärenden

Behörig pensionsanstalt i ålderspensionsärenden är enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under de två senaste kalenderåren före det år då pensionsansökan blivit anhängig. Som de två senaste kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år då ålderspensionsansökan blivit anhängig och det år som omedelbart föregår detta år.

Om den som ansöker om ålderspension samtidigt får deltidspension enligt en sådan arbetspensionslag för den privata sektorn som avses i 3 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och en sådan arbetspensionslag för den offentliga sektorn som avses i 3 § 2 mom. 1—3 eller 5 punkten i nämnda lag, är den pensionsanstalt som betalar ut deltidspensionen och från vilken ålderspensionen börjar betalas ut tidigare behörig pensionsanstalt i ålderspensionsärendet. Om ålderspensionen börjar samtidigt med stöd av en arbetspensionslag för den privata sektorn och en sådan arbetspensionslag för den offentliga sektorn som avses ovan, är en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn behörig pensionsanstalt.

2 §
Behörig pensionsanstalt i invalidpensionsärenden

Behörig pensionsanstalt i invalidpensionsärenden är enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under de två senaste kalenderår som ingår i granskningstiden enligt 76 § i lagen om pension för arbetstagare. Som de två senaste kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast före det år då arbetsoförmågan började har haft försäkrade arbetsinkomster och det år som omedelbart föregår detta år.

Om arbetstagaren har försäkrade arbetsinkomster endast under det första kalenderåret av den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare, är den behöriga pensionsanstalten den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under nämnda år.

Om den inkomst för återstående tid som ligger till grund för invalidpension bestäms enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare på grundval av arbetsinkomster under mindre än fem år, är den behöriga pensionsanstalten den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under det år då arbetsoförmågan började och det kalenderår som omedelbart föregår detta år. Arbetsinkomsterna under det år då arbetsoförmågan började ska beaktas fram till utgången av den månad under vilken arbetsoförmågan började.

Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster under granskningstiden enligt 76 § i lagen om pension för arbetstagare, och inkomsten för återstående tid inte bestäms på grundval av arbetsinkomster under mindre än fem år enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare, är den behöriga pensionsanstalten den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under de två senaste kalenderåren som föregår granskningstiden. Som de två senaste kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före granskningstiden enligt 76 § i lagen om pension för arbetstagare och det år som omedelbart föregår detta år.

3 §
Behörig pensionsanstalt i familjepensionsärenden

Behörig pensionsanstalt i familjepensionsärenden är enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken förmånslåtarens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under de två senaste kalenderåren före förmånslåtarens död. Som de två senaste kalenderåren betraktas det år under vilket förmånslåtaren före sitt dödsår senast har haft försäkrade arbetsinkomster och det år som omedelbart föregår detta år.

4 §
Behörig pensionsanstalt i deltidspensionsärenden

Behörig pensionsanstalt i deltidspensionsärenden är den pensionsanstalt som har ordnat arbetstagarens pensionsskydd det arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den företagarverksamhet från vilken arbetstagaren går i deltidspension.

Om arbetstagaren går i deltidspension från ett arbetsavtalsförhållande eller en företagarverksamhet som försäkrats i två eller flera pensionsanstalter inom den privata sektorn, är den behöriga pensionsanstalten den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har varit försäkrade till det största beloppet under de två senaste kalenderåren som omedelbart föregår det år då arbetstagaren går i deltidspension.

5 §
Behörig pensionsanstalt i rehabiliteringsärenden

Den behöriga pensionsanstalten i rehabiliteringsärenden bestäms i enlighet med vad som i 106 och 107 a § i lagen om pension för arbetstagare samt i 2 § ovan anges om bestämmande av behörig pensionsanstalt i invalidpensionsärenden. I dessa fall jämställs det år då ansökan om rehabilitering blivit anhängig med det år då arbetsoförmågan började, och jämställs de fem sista kalenderåren som föregår det år då ansökan om rehabilitering blivit anhängig med den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.

6 §
Behörig pensionsanstalt och specialpension inom lantbruket

Om arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet har rätt till avträdelsepension enligt lagen om  avträdelsepension (16/1974) eller rätt  till avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i egenskap av behörig pensionsanstalt de i 106 § 1 mom. och 107 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivna uppgifterna, dock inte familjepensionsärenden. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt sköter inte den behöriga pensionsanstaltens uppgifter, om den behöriga pensionsanstalten bestäms på basis av 106 § 2 mom. eller 107 a § 2—4 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

I familjepensionsärenden sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt den behöriga pensionsanstaltens uppgifter om förmånslåtaren vid sin död fick sådan avträdelsepension eller sådant avträdelsestöd som avses i 1 mom. och den behöriga pensionsanstalten inte bestäms på basis av 106 § 2 mom. eller 107 a § 2—4 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Om förmånslåtaren före sin död hade beviljats rätt till avträdelsestöd enligt 1 mom., men avträdelsestödet vid förmånslåtarens död ännu inte betalades ut, bestäms den behöriga pensionsanstalten i familjepensionsärendet enligt 106 och 107 a § i lagen om pension för arbetstagare samt enligt 3 § i denna förordning.

7 §
Överföring av uppgifter till en annan pensionsanstalt

Den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § i lagen om pension för arbetstagare kan efter att ha avgjort en pensionsansökan överföra de senare uppgifter som hänför sig till pensionen till någon annan pensionsanstalt inom den privata sektorn, som utifrån något annat beslut redan betalar pensionstagaren pension enligt en arbetspensionslag för den privata sektorn eller avträdelsepension eller avträdelsestöd enligt 6 § 1 mom.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning  träder i kraft  den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (1405/2006).

Denna förordning tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga den 1 januari 2012 eller därefter. Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna efter den 31 december 2004, ska i stället för denna förordning de bestämmelser tillämpas som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 12 maj 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.