502/2011

Given i Helsingfors den 12 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004) bilagan, sådan den lyder i förordning 325/2010, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Kommissionens beslut 2010/571/EU; (32010D0571); EUT Nr L 251, 25.9.2010, s. 28

  Helsingfors den 12 maj 2011

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Bilaga

Användning av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) som undantas från vad som bestäms i 4 § 1 mom. samt tillåtna maximihalter för de nämnda tungmetallerna och flamskyddsmedlen1.

Undantag Tillämpningsområde och tillämpningsdatum
1 Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrör, högst följande värden (per brännare):
1.a För allmänna belysningsändamål < 30 W: 5 mg Undantaget löper ut den 31 december 2011; 3,5 mg får användas per brännare efter den 31 december 2011 och fram till den 31 december 2012; 2,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2012.
1.b För allmänna belysningsändamål ≥ 30 W och < 50 W: 5 mg Undantaget löper ut den 31 december 2011; 3,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
1.c För allmänna belysningsändamål ≥ 50 W och < 150 W: 5 mg
1.d För allmänna belysningsändamål ≥ 150 W: 15 mg
1.e För allmänna belysningsändamål med cirkelform eller fyrkantig form och en rördiameter på ≤ 17 mm Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 7 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
1.f För särskilda ändamål: 5 mg
2.a Kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per lampa):
2.a.1 Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 5 mg Undantaget löper ut den 31 december 2011; 4 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.2 Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på mellan ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 5 mg Undantaget löper ut den 31 december 2011; 3 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.3 Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på mellan > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 5 mg Undantaget löper ut den 31 december 2011; 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.4 Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T12): 5 mg Undantaget löper ut den 31 december 2012; 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2012.
2.a.5 Trebandslysrör med lång livslängd (≥ 25 000 timmar): 8 mg Undantaget löper ut den 31 december 2011; 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.b Kvicksilver i andra lysrör, högst följande värden (per lampa):
2.b.1 Linjära halofosfatlampor med en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T10 och T12): 10 mg Undantaget löper ut den 13 april 2012.
2.b.2 Icke-linjära halofosfatlampor (alla diametrar): 15 mg Undantaget löper ut den 13 april 2016.
2.b.3 Icke-linjära trebandslysrör med en rördiameter på > 17 mm (t.ex. T9) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.b.4 Lampor för andra allmänna och särskilda belysningsändamål (t.ex. induktionslampor) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3 Kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål, högst följande värden (per lampa):
3.a Korta (≤ 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3.b Medellånga (> 500 mm och ≤ 1 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3.c Långa (> 1 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 13 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
4.a Kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor, högst följande värden (per lampa): Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
4.b Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60:
4.b.I P ≤ 155 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.b.II 155 W < P ≤ 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.b.III P > 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.c Kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare):
4.c.I P ≤ 155 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 25 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.c.II 155 W < P ≤ 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.c.III P > 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.d Kvicksilver i högtryckskvicksilverlampor (HPMV) Undantaget löper ut den 13 april 2015.
4.e Kvicksilver i metallhalidlampor (MH)
4.f Kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål som inte uttryckligen nämns i denna bilaga
5.a Bly i glaset till katodstrålerör
5.b Bly i glaset till lysrör, högst 0,2 viktprocent
6.a Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål, högst 0,35 viktprocent
6.b Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent
6.c Kopparlegeringar, högst 4 viktprocent bly
7.a Bly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 viktprocent bly)
7.b Bly i lödmetall för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer
7.c.I Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller annan keramik än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar, eller bly i en glas- eller keramikmatris
7.c.II Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på 125 V AC eller 250 V DC eller mer
7.c.III Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC Undantaget löper ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013.
8.a Kadmium och dess föreningar i termosäkringar (smältsäkringar) av engångstyp Undantaget löper ut den 1 januari 2012 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2012.
8.b Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter
9 Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålsystemet i absorptionskylaggregat, högst 0,75 viktprocent i kyllösningen
9.b Bly i lagerskålar och bussningar till kompressorer innehållande kylmedel, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning
11.a Bly i C-press-kontaktsystem (press fit) Användningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010.
11.b Bly i andra användningar än i C-presskontaktsystem (press fit) Undantaget löper ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013.
12 Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler Användningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010.
13.a Bly i vitt glas för optiska ändamål
13.b Kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder
14 Bly i lödmetall som består av fler än två komponenter för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor-stacken, med en blyhalt över 80 viktprocent, men under 85 viktprocent Undantaget löpte ut den 1 januari 2011 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2011.
15 Bly i lödmetall för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar
16 Bly i rörlampor med silikatbelagda rör Undantaget löper ut den 1 september 2013.
17 Blyhalogenid som lysämne i högintensiva urladdningslampor (HID-lampor) för reprografi
18.a Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används som speciallampor för ljuskopiering, reprografi, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller lysämnen såsom SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) Undantaget löpte ut den 1 januari 2011.
18.b Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller lysämnen såsom BSP (BaSi2O5:Pb)
19 Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudlegering och med PbSn-Hg som tillsatslegering i mycket kompakta energisparlampor (ESL) Undantaget löper ut den 1 juni 2011.
20 Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD) Undantaget löper ut den 1 juni 2011.
21 Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på glas, t.ex. borosilikatglas och kalksodasilikatglas
23 Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm och mindre bendelning Användningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010.
24 Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer
25 Blyoxid i SED-skärmar, särskilt i fritta i försegling (’seal frit’ och ’frit ring’)
26 Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ’Blacklight blue’ (BLB) Undantaget löper ut den 1 juni 2011.
27 Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre) Undantaget löpte ut den 24 september 2010.
29 Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG
30 Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 100 dB(A) eller mer
31 Bly i lödmetall i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används för bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning)
32 Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör
33 Bly i lödmetall för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 μm eller mindre i krafttransformatorer
34 Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar
36 Kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller högst 30 mg per skärm Undantaget löpte ut den 1 juli 2010.
37 Bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas
38 Kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid
39 Kadmium i färgväxlande lysdioder med II–VI-halvledare (< 10 μg Cd per mm2 av den ljusemitterande ytan) för användning i SSL-belysning eller displaysystem Undantaget löper ut den 1 juli 2014.

1 I homogena material ska en maximihalt på 0,1 viktprocent för bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) och 0,01 viktprocent för kadmium tillåtas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.