461/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

Lag om ändring av 16 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002) 16 § som följer:

16 §
Förordnande om spärrning av information

En domstol kan på ansökan av en åklagare, en undersökningsledare eller den vars rätt ärendet gäller förordna att en tjänsteleverantör som avses i 15 § vid vite ska göra den information som denne lagrat oåtkomlig, om informationen uppenbart är sådan att det enligt lag är straffbart eller utgör grund för ersättningsansvar att hålla den tillgänglig för allmänheten eller förmedla den. Domstolen ska behandla ansökan skyndsamt. Ansökan kan inte godkännas om inte tjänsteleverantören och innehållsproducenten beretts tillfälle att bli hörda, utom i det fall att dessa inte kan höras så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

Domstolens förordnande ska ges också innehållsproducenten för kännedom. Om innehållsproducenten inte är känd, kan domstolen bestämma att tjänsteleverantören ska sköta delgivningen.

Förordnandet förfaller om åtal för brott som grundar sig på innehållet i eller förmedling av den information som förordnandet gäller inte väcks eller, när det är fråga om ersättningsansvar, talan inte väcks inom tre månader från det förordnandet gavs. Domstolen kan på yrkande av åklagaren eller en målsägande eller part vilket framställts inom den tidsfrist som avses ovan förlänga tidsfristen med högst tre månader.

Tjänsteleverantören och innehållsproducenten har rätt att ansöka om upphävande av förordnandet hos den domstol som gav förordnandet. Vid behandlingen av ett ärende som gäller upphävande av ett förordnande iakttas bestämmelserna i 8 kap. i rättegångsbalken. Domstolen sörjer dock för behövliga åtgärder för att höra åklagaren. Upphävande ska sökas inom 14 dagar från det att sökanden tog del av förordnandet. Informationen får inte göras tillgänglig på nytt så länge ett ärende om upphävande är anhängigt, om inte den domstol som behandlar ärendet beslutar något annat. Även åklagaren har rätt att söka ändring i ett beslut genom vilket ett förordnande har upphävts.


Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010
LaUB 34/2010
RSv 311/2010

  Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.