444/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

Lag om ändring av 1 § i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/1965) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 651/2010, som följer:

1 §

Till hovrätten adresserade handlingar som nämns i 1 mom. får av åklagaren skickas med posten eller genom bud. Till högsta domstolen adresserade fullföljdshandlingar ska åklagaren skicka till hovrätten eller, vid överklagande enligt 30 a kap. i rättegångsbalken, till tingsrätten genom förmedling av riksåklagaren och övriga handlingar så som högsta domstolen bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010
LaUB 34/2010
RSv 311/2010

  Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.