427/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i körkortsförordningen (845/1990) 7 § 2 mom. 2 punkten, 9 §, 10 § 3 mom., 12 § 1 mom., 17 § 1 mom., 26 § 2 och 3 mom., 29 § 2 mom., 31 a §, 34 § 1 och 2 mom., 35 och 39 §, 39 a—39 c §, 40—42 § samt 44, 45, 47, 49 a och 50 §, sådana de lyder, 7 § 2 mom. 2 punkten, 39 c och 41 § i förordning 556/2008, 9 § i förordningarna 2/1996, 1243/1997, 1168/1999 och 110/2001, 10 § 3 mom., 12 § 1 mom. och 31 a § i förordning 445/2009, 17 § 1 mom. i förordning 52/2010, 26 § 2 och 3 mom. i förordning 814/2003, 29 § 2 mom. i förordning 1168/1999, 34 § 1 och 2 mom. i förordning 1116/2002, 35 § i förordning 2/1996, 39 § i förordningarna 570/2002 och 264/2003, 39 a, 39 b och 47 § i förordningarna 570/2002 och 556/2008, 40 § i förordningarna 264/2003 och 556/2008, 42 § i förordning 570/2002, 44 § i förordning 167/1994, 45 § delvis ändrad i förordning 1600/1995, 49 a § i förordningarna 755/1995 och 1600/1995 samt 50 § i förordning 1600/1995.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 47 §, som upphävs genom denna förordning, tillämpas dock på i 105 § 3 mom. i körkortslagen (386/2011) avsedd förarutbildning som ges utan tillstånd att driva bilskola.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.