420/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av livsmedelslagen (23/2006):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om anmälan om primärproduktionsställe och livsmedelslokal samt om ansökan om godkännande som anläggning. I förordningen föreskrivs också om handläggningen av anmälningar om livsmedelslokaler, beslut om godkännande som anläggning och villkorat godkännande samt om vissa andra tillsynsmyndighetens rättigheter och skyldigheter i samband med dessa förfaranden och om vissa behörighetsvillkor för tjänsteinnehavare.

2 kap.

Anmälan av verksamhet i livsmedelsbranschen för tillsyn

2 §
Anmälan om primärproduktionsställe

Ur anmälan om ett primärproduktionsställe enligt 22 § 1 mom. i livsmedelslagen ska framgå följande:

1) företagarens namn och adress samt övriga behövliga kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer, lägenhetssignum eller kundbeteckning, eller om dessa saknas, personbeteckning,

3) primärproduktionsställets adress och, vid behov, dess namn,

4) uppgifter om verksamhetens art och omfattning.

Anmälan om ny verksamhet ska göras i god tid innan verksamheten inleds. Företagaren ska också anmäla väsentliga ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom., avbrytande av verksamheten för längre tid än ett år och nedläggning av verksamheten. Anmälan ska göras senast när ändringarna träder i kraft.

I stället för av en primärproduktionsföretagare som idkar renskötsel kan anmälan lämnas av ett renbeteslag enligt 6 § i renskötsellagen (848/1990).

Den tillsynsmyndighet som tar emot anmälan om primärproduktionsställe kan begära ytterligare behövliga uppgifter av företagaren.

3 §
Anmälan om livsmedelslokal

Ur anmälan om en livsmedelslokal enligt 13 § 1 mom. i livsmedelslagen ska framgå följande:

1) livsmedelsföretagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, personbeteckning,

3) livsmedelslokalens namn och besöksadress,

4) verksamhetens art och dess beräknade omfattning,

5) när verksamheten beräknas börja,

6) uppgift om plan för egenkontroll.

En innehavare av ett torg- eller utomhusområde kan göra anmälan om livsmedelslokal med en beskrivning av den verksamhet som bedrivs på området.

Den tillsynsmyndighet som tar emot anmälan om livsmedelslokal kan av företagaren begära ytterligare upplysningar som är nödvändiga för handläggningen av anmälan.

4 §
Ansökan om godkännande som anläggning

En ansökan om godkännande som anläggning enligt 13 § 2 mom. ska lämnas till tillsynsmyndigheten i två exemplar inklusive bilagor. Av ansökan ska framgå följande: 

1) livsmedelsföretagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, personbeteckning,

3) anläggningens namn och besöksadress,

4) verksamhetens art och dess beräknade omfattning,

5) uppgift om eventuella specialarrangemang vid användningen av lokalerna för att säkerställa livsmedelshygienen,

6) uppgift om ventilation, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och hantering av biprodukter,

7) beskrivning av ytmaterialen i produktions-, lager-, städ- och transportutrymmen samt i personalens sociala utrymmen,

8) när verksamheten beräknas börja.

Till ansökan ska fogas följande:

1) anläggningens situationsplan, planritning och ritning över VVS-installationerna, där anläggningens produktionsutrymmen, utrymmenas användningsändamål samt placeringen av inventarier och anordningar framgår; av anläggningens planritning ska framgå

a) transportrutterna för råvaror, tillverkningsämnen och färdiga livsmedel, förpackningsmaterial, biprodukter och avfall,

b) rutterna för personalen, inklusive underhålls-, transport- och städpersonalen,

c) placeringen av vattenposter och platser för tvättning och desinficering samt golvbrunnar,

d) temperaturerna i kylda utrymmen,

2) uppgifter om utrymmenas användningsändamål enligt den huvudritning som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten och om eventuella anhängiga tillstånd,

3) en plan för egenkontroll.

Den tillsynsmyndighet som godkänner anläggningen kan av sökanden begära ytterligare upplysningar och handlingar som är nödvändiga för handläggningen av ansökan.

3 kap.

Innefattande av verksamhet i livsmedelsbranschen under tillsyn

5 §
Handläggning av anmälningar om livsmedelslokaler

Behandlingen av en anmälan om en livsmedelslokal omfattar registreringen av uppgifterna om livsmedelslokalen i Livsmedelssäkerhetsverkets databas över tillsynsobjekt samt en preliminär riskbedömning av livsmedelslokalen enligt det riksprogram för livsmedelstillsynen som avses i 47 § i livsmedelslagen. 

6 §
Villkorat godkännande

Bestämmelser om villkorat godkännande av en anläggning finns i artikel 31.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

7 §
Beslut om godkännande

Av beslutet om godkännande som anläggning ska framgå

1) företagarens namn och var anläggningen är belägen,

2) de ansökningshandlingar som ligger till grund för beslutet,

3) uppgifter om godkända eller villkorligt godkända funktioner,

4) begärda utlåtanden,

5) utförda inspektioner,

6) utredning om hörande av företagaren,

7) utredning om hörande av parter,

8) resultaten av eventuella undersökningar och utredningar,

9) i förekommande fall föreskrifter som meddelats eller villkor eller förbud som gäller verksamheten och motiveringen till dessa.

Till beslutet ska i enlighet med 46 och 47 § i förvaltningslagen (434/2003) fogas antingen en anvisning för begäran om omprövning eller en besvärsanvisning. I samband med godkännande och villkorat godkännande ger Livsmedelssäkerhetsverket anläggningen ett godkännandenummer. Företagaren ska förvara ansökningshandlingarna och beslutet om godkännande i anläggningen, där de ska vara tillgängliga för den myndighet som övervakar anläggningen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

8 §
Särskilda behörighetsvillkor

Kommunen ska ordna tillsynen vid mjölkproduktionsenheter så att den sköts av en veterinär som står i tjänsteförhållande till kommunen och tillsynen vid hönsäggspackerier så att en veterinär som står i tjänsteförhållande till kommunen ansvarar för tillsynen vid dem.

Tillsynsmyndigheten ska ordna tillsynen och köttbesiktningen vid slakterier, renslakterier, inrättningar för vilthantering och styckningsanläggningar så att dessa uppgifter sköts av en veterinär i tjänsteförhållande.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (321/2006) jämte ändringar.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Sebastian Hielm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.