418/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 maj 2011

Lag om Finlands skogscentral

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Finlands skogscentral

I denna lag finns bestämmelser om Finlands skogscentral, nedan skogscentralen. Skogscentralen är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald och främjande av skogsbaserade näringar. Skogscentralen ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data.

Skogscentralen omfattas av jord- och skogsbruksministeriets strategiska och resultatorienterade styrning och står under ministeriets tillsyn.

2 §
Begränsning av verksamheten

De uppgifter som anges i 8 § är skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter.

Skogscentralen kan bedriva affärsverksamhet som i ekonomiskt, personellt och funktionellt hänseende är åtskild från skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. Affärsverksamheten får dock inte äventyra skötseln av skogscentralens lagstadgade uppgifter eller skogscentralens opartiskhet.

2 kap.

Skogscentralens uppbyggnad

3 §
Skogscentralens uppbyggnad

Vid skogscentralen finns en enhet för offentliga tjänster för skötseln av de uppgifter som avses i 8 § och en affärsverksamhetsenhet för skötseln av den affärsverksamhet som är åtskild från de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Enheten för offentliga tjänster består av en centralenhet och regionenheter. Skogscentralen har en direktion och varje regionenhet har en regiondelegation.

Bestämmelser om centralenhetens verksamhetsställe och om regionenheternas antal, verksamhetsområden, namn och huvudsakliga verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet. Åtminstone en av skogscentralens regionenheter är avsedd för de huvudsakligen svensk- och tvåspråkiga områdena. Dess i 26 § i språklagen (423/2003) avsedda arbetsspråk är i första hand svenska.

4 §
Skogscentralens direktion

Skogscentralens direktion har nio medlemmar som ska företräda sådan sakkunskap som är viktig med tanke på skogscentralens verksamhet. Varje medlem har en personlig ersättare för vilken gäller samma bestämmelser som för medlemmen. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter direktionen för fyra kalenderår i sänder och utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

I direktionen finns företrädare för staten, skogsägarna, företagsverksamhet och utvecklingsverksamhet samt skogscentralens personal. En av medlemmarna ska företräda de huvudsakligen svenskspråkiga områdena. När direktionen tillsätts ska hänsyn tas till landets olika delar och regional jämlikhet samt till verksamhetsbetingelserna för skogscentralens från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet i förhållande till eventuell konkurrerande affärsverksamhet.

Närmare bestämmelser om direktionens tillsättande och närmare sammansättning samt om andra behövliga frågor som gäller direktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Företrädare för personalen i skogscentralens direktion

Den medlem i skogscentralens direktion som företräder personalen har samma rättigheter och skyldigheter som direktionens övriga medlemmar. Den medlem som företräder personalen har dock inte rätt att delta i utarbetandet av förslag som gäller val eller entledigande av skogscentralens ledning eller att delta i behandlingen av ärenden som gäller ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor och stridsåtgärder.

6 §
Regiondelegation

Regiondelegationen har sju medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare för vilken gäller samma bestämmelser som för medlemmen. Regiondelegationen tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet för fyra kalenderår i sänder. Regiondelegationen väljer inom sig en ordförande. Medlemmarna i regiondelegationen ska företräda skogsägarna inom regionenhetens verksamhetsområde, annan sakkunskap som är viktig med tanke på regionenhetens verksamhet och regionenhetens personal. En medlem av regiondelegationen företräder landskapsförbundet och en företräder närings-, trafik- och miljöcentralen.

Närmare bestämmelser om regiondelegationens tillsättande och om andra behövliga frågor som gäller regiondelegationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Ledandet av skogscentralen

Enheten för offentliga tjänster leds av en direktör som är underställd direktionen. Direktören leder och styr regionenheternas verksamhet med centralenhetens stöd. Affärsverksamhetsenheten leds av en affärsverksamhetsdirektör som är underställd direktionen.

Direktören ska leda, övervaka och utveckla verksamheten inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster samt ansvara för att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt inom centralenheten och regionenheterna och för att verksamheten leder till resultat med hänsyn till att målet är att främja skogsbruket. Direktören ansvarar också för beredningen av de ärenden som skogscentralens direktion ska behandla, frånsett den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamheten, och för verkställandet av direktionens beslut. Direktören får inte närvara vid skogscentralens direktions möten när där föredras, behandlas eller fattas beslut om ärenden som har anknytning till skogscentralens affärsverksamhet.

Varje regionenhet har en regiondirektör som är underställd direktören och som ska leda, övervaka och utveckla regionenhetens verksamhet samt ansvara för att verksamheten leder till resultat. Regiondirektören svarar också för beredningen av de ärenden som regiondelegationen ska behandla och för verkställandet av de i 10 § avsedda beslut som regiondelegationen fattar.

Närmare bestämmelser om direktörens och regiondirektörernas uppgifter samt om förfarandet i fråga om direktionsmöten utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Skogscentralens uppgifter

8 §
Skogscentralens uppgifter

Till centralenhetens uppgifter hör att

1) centraliserat svara för planerings- och utredningsuppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt för annat motsvarande främjande av de skogsbaserade näringarna, klimat- och energimålen, bevarandet av skoglig mångfald och annat miljöskydd i anknytning till skogsbruket; uppgifterna hänför sig bland annat till utarbetande och genomförande av det nationella skogsprogrammet,

2) främja landsomfattande samverkan och funktionellt samarbete inom skogsbruket,

3) tillhandahålla utbildning, rådgivning och information som främjar skogsbruket,

4) styra och övervaka skötseln av de uppgifter som föreskrivs för skogscentralen eller skogscentralerna i skogslagen (1093/1996), lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), viltskadelagen (105/2009), lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991), lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), virkesmätningslagen (364/1991), lagen om samfällda skogar (109/2003), lagen om samfälligheter (758/1989), lagen om överlåtelseskatt (931/1996) och kyrkoordningen (1055/1993) samt att trygga statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter (188/1977), den upphävda naturnäringslagen (610/1984) och den upphävda renhushållningslagen (161/1990) i samband med försäljning av virke från lägenheter som bildats med stöd av de nämnda lagarna,

5) följa skogsbrukets och skogarnas tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag och initiativ som hänför sig till detta,

6) delta i internationellt samarbete som hänför sig till uppgifterna,

7) utföra andra uppgifter som föreskrivits för skogscentralen eller skogscentralerna samt sköta sådana uppgifter med anknytning till beredningen och verkställigheten av skogspolitiken som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

Till regionenheternas uppgifter hör att

1) främja de skogsbaserade näringarna i samarbete med organisationer och organ som främjar näringsverksamheten regionalt eller på landskapsnivå,

2) utarbeta och följa upp regionala skogsprogram samt främja genomförandet av dem,

3) sköta planerings- och utredningsuppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt annat motsvarande främjande av de skogsbaserade näringarna, klimat- och energimålen, bevarandet av skoglig mångfald och annat miljöskydd i anknytning till skogsbruket,

4) tillhandahålla utbildning, rådgivning och information som främjar skogsbruket,

5) utföra de uppgifter som föreskrivs för skogscentralen eller skogscentralerna i skogslagen, lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information, viltskadelagen, lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog, lagen om skogsvårdsföreningar, lagen om handel med skogsodlingsmaterial, virkesmätningslagen, lagen om samfällda skogar, lagen om samfälligheter, lagen om överlåtelseskatt och kyrkoordningen samt att trygga statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter, den upphävda naturnäringslagen och den upphävda renhushållningslagen i samband med försäljning av virke från lägenheter som bildats med stöd av de nämnda lagarna,

6) följa skogsbrukets och skogarnas tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag och initiativ som hänför sig till detta,

7) upprätthålla beredskap med avseende på skogsskador och ge sådan handräckning som avses i räddningslagen (379/2011),

8) utföra andra uppgifter som föreskrivits för skogscentralen eller skogscentralerna.

Bestämmelser om den närmare organiseringen av uppgifterna inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Skogscentralens direktions uppgifter

Skogscentralens direktion ska

1) leda och övervaka skogscentralens verksamhet,

2) besluta om riktlinjerna för skogscentralens verksamhet och om skogscentralens förhandlingsmål inför resultatförhandlingar med jord- och skogsbruksministeriet,

3) besluta om verksamhets- och ekonomiplanen samt fastställa den årliga budgeten,

4) fastställa skogscentralens arbetsordning,

5) utgående från framställningar som regiondelegationerna gett in till centralenheten göra en framställning till jord- och skogsbruksministeriet om dels riktandet till olika åtgärder av statliga stöd som beviljas med stöd av lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dels anslagsbehovet i fråga,

6) sörja för att tillsynen över skogscentralens medelsförvaltning och bokföring är ordnad på ett ändamålsenligt sätt,

7) besluta om försäljning och köp av fastigheter, av aktier som medför rätt att besitta lokaler samt av annan egendom av betydande värde, om inteckning av egendom och ställande av säkerhet inom ramen för skogscentralens behörighet samt om andra ekonomiskt betydande frågor,

8) fastställa skogscentralens bokslut och godkänna verksamhetsberättelsen,

9) fastställa principerna för användningen av de skogsvårdsavgiftsmedel som redovisas till skogscentralen,

10) göra framställningar till jord- och skogsbruksministeriet i skogspolitiska frågor,

11) behandla andra ärenden som är viktiga med tanke på skogscentralens verksamhet.

Direktionen deltar i skötseln av sådana ärenden enligt denna lag som gäller utövning av offentlig makt bara i fråga om användningen av medel som är avsedda för skötseln av dessa uppgifter.

Bestämmelser om den närmare organiseringen av de uppgifter som skogscentralens direktion ska sköta utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

10 §
Regiondelegationens uppgifter

Regiondelegationen ska

1) bereda en framställning till direktionen om dels riktandet till olika åtgärder av statliga stöd som beviljas med stöd av lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dels anslagsbehovet i fråga,

2) anta ett regionalt skogsprogram samt utarbeta och följa upp programmet och främja genomförandet av det i samarbete med skogsbranschens intressentgrupper,

3) besluta om riktlinjerna för det strategiska samarbetet mellan regionenheten, landskapsförbundet och närings-, trafik- och miljöcentralen,

4) delta i beredningen av program som de i 3 punkten nämnda organen utarbetar,

5) ta initiativ som gäller utveckling av de skogsrelaterade näringarna,

6) göra framställningar till direktionen om användning av jordegendom inom regionenhetens verksamhetsområde och om användning av sådan genom gåva eller testamente erhållen egendom eller avkastningen på den som enligt ett gåvovillkor eller ett förordnande i testamente har anvisats för främjande av skogsbruket eller annan motsvarande verksamhet inom verksamhetsområdet för en i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) avsedd skogscentral eller någon förutvarande organisation som tidigare funnits inom regionenhetens verksamhetsområde.

Bestämmelser om den närmare organiseringen av regiondelegationens uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Personal, behörighetsvillkor och tillsättande av befattningar

11 §
Skogscentralens personal

De anställda vid enheten för offentliga tjänster står i arbetsavtalsförhållande.

Vid centralenheten ska förutom direktören finnas en tillräckligt stor annan personal.

Vid varje regionenhet ska förutom regiondirektören finnas en tillräckligt stor annan personal.

12 §
Behörighetsvillkor för befattningar vid skogscentralen

Behörighetsvillkor för direktören och regiondirektörerna är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen, kännedom om administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Dessutom förutsätts det att direktörens erfarenhet av ledarskap är mångsidig.

Behörighetsvillkor för ledande föredragande är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om administrativa uppgifter.

Behörighetsvillkor för föredragande och för inspektörer som har hand om frågor med anknytning till den tillsyn över att lagstiftningen följs som föreskrivs för regionenheten är förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om administrativa uppgifter.

13 §
Tillsättande av befattningar vid skogscentralen

Direktören väljs och entledigas av statsrådet efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar direktören avsked på dennes begäran. Före en föredragning som gäller val eller entledigande ska jord- och skogsbruksministeriet begära utlåtande om saken av skogscentralens direktion.

Regiondirektörerna väljs, beviljas avsked och entledigas av jord- och skogsbruksministeriet. Regiondirektörerna väljs på framställning av skogscentralens direktion. Före valet av regiondirektör ska direktionen begära utlåtande om saken av direktören och av regionenhetens regiondelegation.

Bestämmelser om utnämningen till och tillsättandet av befattningar vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap.

Befogenheter, ansvar och skyldigheter

14 §
Utövning av offentlig makt

Direktören vid centralenheten och regiondirektören vid en regionenhet utövar beslutanderätt i fråga om uppgifter enligt 8 § i ärenden som gäller utövning av offentlig makt. Regiondirektören vid en regionenhet kan dock delegera beslutanderätten till en anställd som avses i 4 mom. i denna paragraf när det är fråga om beslutanderätt som anknyter till de i 8 § 2 mom. 5 punkten avsedda författningarna, med undantag för lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information och sådana beslut om tillsyns- och kontrollverksamhet som hänför sig till de i 8 § 2 mom. 5 punkten nämnda författningarna.

Uppgifter som kan innebära utövning av offentlig makt ingår inte i direktionens och regiondelegationernas uppgiftsområde. En anställd som sköter uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt får delta i skötseln av andra i 8 § avsedda uppgifter som hör till skogscentralen, förutsatt att skötseln av dessa andra uppgifter inte kan äventyra en oavhängig och opartisk skötsel av de uppgifter som innebär utövning av offentlig makt.

Direktören och regiondirektören avgör efter föredragning förvaltningsärenden som hänför sig till sådana i 8 § avsedda uppgifter som omfattar offentlig makt och personalärenden som gäller anställda vilka avses i 4 mom. i denna paragraf. Om regiondirektören delegerar beslutanderätt på det sätt som avses i 1 mom., avgörs de delegerade ärendena efter föredragning.

Centralenheten och regionenheterna ska fastställa de personer som utöver direktören och regiondirektören kan utöva offentlig makt när de sköter uppgifter som avses i 8 § 1 och 2 mom. Sådana anställda är anställda som utövar beslutanderätt som befullmäktigade (ledande föredragande), anställda som föredrar förvaltningsärenden (föredragande) och anställda som utför inspektioner (inspektör).

Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om det i 4 mom. avsedda förfarande där de anställda som får utöva offentlig makt vid skötseln av sina uppgifter anvisas. Bestämmelser om den närmare organiseringen av de uppgifter som innebär utövning av offentlig makt utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Förfarande vid skötseln av uppgifter samt tjänsteansvar

När skogscentralens enhet för offentliga tjänster eller en synenämnd som avses i 29 § sköter offentliga förvaltningsuppgifter ska den följa förvaltningslagen (434/2003), språklagen och samiska språklagen (1086/2003). Det som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om myndigheter tillämpas också på verksamheten inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster när enheten sköter uppgifter som avses i 8 §.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på direktören, regiondirektörerna och de anställda vid centralenheten och regionenheterna som avses i 14 § 4 mom. samt på ordförandena och vice ordförandena för och medlemmarna av de synenämnder som avses i 29 §. I ärenden som gäller användning av centralenhetens och regionenheternas medel tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar också på medlemmarna av skogscentralens direktion och regiondelegationerna samt på deras personliga ersättare och på skogscentralens anställda.

I fråga om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av skogscentralens uppgifter enligt 8 § gäller vad som i skadeståndslagen (412/1974) bestäms om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar och om ersättande av skador som orsakats vid tjänsteutövning.

16 §
Avgörande av ärenden i vissa fall

Direktören kan för avgörande överta ett ärende som enligt 14 § 3 mom. ska avgöras av en anställd vid en regionenhet, om det är fråga om en omfattande helhet, ett ärende av vittgående betydelse, behov av att säkerställa en enhetlig avgörandepraxis eller garanterande av att behandlingen är opartisk och oavhängig, eller om det av någon annan motsvarande orsak är nödvändigt att ärendet avgörs inom centralenheten.

Direktören kan överföra ett ärende som väckts vid en regionenhet till en annan regionenhet för behandling, om det genom överföringen är möjligt att säkerställa att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig vid behandlingen, eller om överföringen är ändamålsenlig av någon annan motsvarande orsak.

Om det finns uppenbar risk för att opartisk behandling inom en regionenhet av ett sådant förvaltningsärende som gäller tillsyn, åläggande av skyldigheter eller beviljande av rättigheter i anknytning till skötseln av i 8 § 2 mom. avsedda uppgifter som hör till regionenheten äventyras därför att den regionenhet som sköter uppgifter som avses i 8 § är part i ärendet eller därför att en skogscentral som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral och som tidigare har funnits inom regionenhetens verksamhetsområde har varit part i ärendet, ska regiondirektören flytta över ärendet till direktören för avgörande. Ändring i ett i detta moment avsett avgörande som gäller överföring av ärende får inte sökas genom besvär.

17 §
Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga

Skogscentralen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt söka, kära och svara vid domstolar och andra myndigheter. Skogscentralens talan förs av centralenheten i ärenden som avses i 8 § och av affärsverksamhetsenheten när det gäller den affärsverksamhet som är åtskild från de offentliga förvaltningsuppgifterna. Direktören kan överföra rätten att föra talan på en regiondirektör eller någon annan anställd vid enheten för offentliga tjänster, om det genom överföringen är möjligt att trygga att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig när ärendet behandlas.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. får skogscentralen inte ingå förbindelser på en affärsidkande sammanslutnings vägnar och inte heller finansiera en sådan sammanslutnings verksamhet utan ett av riksdagen i samband med statsbudgeten beviljat bemyndigande och ett av jord- och skogsbruksministeriet särskilt givet tillstånd.

18 §
Revisors tystnadsplikt

I fråga om revisors tystnadsplikt gäller förutom revisionslagen (459/2007) det som föreskrivs i 23 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 kap.

Styrning

19 §
Strategisk styrning och styrning av verksamheten

Skogscentralen styrs av jord- och skogsbruksministeriet. Skogscentralen och jord- och skogsbruksministeriet förhandlar årligen om de strategiska mål och resultatmål för skogscentralens verksamhet som ska ingå i ett årligt resultatavtal. Centralenheten ansvarar för att de strategiska mål och mål för verksamheten som gäller regionenheterna avtalas och sammanställs med avseende på resultatstyrningen av skogscentralen samt för den styrning av verksamheten som gäller de gemensamma funktionerna och andra åtgärder som behövs med avseende på en enhetlig verksamhet inom enheterna.

20 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Skogscentralen och dess revisor ska trots bestämmelserna om sekretess lämna jord- och skogsbruksministeriet de nödvändiga uppgifter och handlingar som ministeriet behöver för att kunna sköta de uppgifter som föreskrivits för det.

7 kap.

Ekonomi och förvaltning

21 §
Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag av vilket skogscentralens enhet för offentliga tjänster beviljas statsunderstöd för utgifter som de uppgifter som föreskrivs i 8 § föranleder. På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat bestäms i denna lag.

De utgifter som avses i 1 mom. finansieras i sin helhet med statsunderstöd till den del avgifter för dem inte tas ut.

22 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet i fråga om de statsunderstöd som avses i denna lag är jord- och skogsbruksministeriet.

23 §
Ansökan om statsunderstöd

Skogscentralen ansöker om statsunderstöd enligt denna lag för enheten för offentliga tjänster genom att lämna jord- och skogsbruksministeriet en preliminär budget beträffande statsunderstödet och förslag till resultatmål för det följande kalenderåret.

24 §
Tillsyn över användningen av medel

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar användningen av skogscentralens medel.

25 §
Förvaltning och användning av medlen

Statliga redogörarmedel som beviljats skogscentralens enhet för offentliga tjänster ska hållas åtskilda från skogscentralens övriga medel på ett konto i statens betalningsrörelsebank som får användas av skogscentralen. Medel får tas ut från kontot endast efter hand som de används för sitt ändamål.

I fråga om förvaltningen och redovisningen av medel som skogscentralens enhet för offentliga tjänster har beviljats för andra ändamål än för sin verksamhet ska det som för statsbudgetens del föreskrivs om redogörare iakttas. Jord- och skogsbruksministeriet får dock utfärda närmare administrativa föreskrifter om den redovisning som skogscentralen ger in till jord- och skogsbruksministeriet.

Medel som är avsedda för skötseln av till skogscentralen hörande uppgifter som avses i 8 § får inte användas för den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamheten, och inte heller får de i övrigt användas så att verksamhetens opartiskhet och oavhängighet äventyras när uppgifter som avses i 8 § sköts. Medel som hänför sig till skogscentralens från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet får inte användas för att sköta till skogscentralen hörande uppgifter som avses i 8 §.

26 §
Avgifter för prestationer

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster tar ut avgifter för sina prestationer. I fråga om de allmänna grunderna för när prestationer som hänför sig till sådana uppgifter som avses i 8 § är avgiftsbelagda, avgifternas storlek och bestämmande av avgifterna samt i fråga om behörighet att besluta om avgifter och i fråga om sökande av ändring i och indrivning av avgifter iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Närmare bestämmelser om när prestationer som produceras av skogscentralens enhet för offentliga tjänster är avgiftsbelagda utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

27 §
Bokföring och revision

I fråga om skogscentralens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut samt revisors oberoende ställning och jäv gäller i tillämpliga delar bokföringslagen (1336/1997) och revisionslagen. På skogscentralen tillämpas det som i 6 § i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003) föreskrivs om skyldighet att ha separat redovisning.

Revisorn väljs av skogscentralens direktion för fyra kalenderår i sänder.

Skogscentralen står under statens revisionsverks tillsyn och granskning.

Närmare bestämmelser om revisorns oberoende ställning och revisionsberättelsens innehåll samt om andra behövliga frågor som gäller bokföringsskyldigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Tilläggspensionsarrangemang

Skogscentralen kan för ordnande av pensionsskydd för de anställda och deras anhöriga vara delaktig i tilläggspensionsarrangemang som gäller vid denna lags ikraftträdande. Även andra arbetsgivare inom skogsbruket kan delta i arrangemangen.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer stadgarna för det pensionsarrangemang som avses i 1 mom. på framställning av de arbetsgivare som är delaktiga i arrangemanget.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Synenämnd

Vid skogscentralen finns synenämnder som utför de uppgifter som i lag anvisats dem.

Varje synenämnd har en ordförande och en vice ordförande samt ett behövligt antal medlemmar som företräder synenämndens verksamhetsområde och skogsägarna.

Synenämnden arbetar med fyra medlemmar så att ordföranden eller vice ordföranden samt en medlem som företräder en eller flera regionenheter, en medlem som företräder skogsägarna och en medlem som företräder företagsverksamheten inom skogsbruket är närvarande. Medlemmarna i synenämnden handlar under tjänstemannaansvar. Skogsägaren har rätt att vara närvarande vid syneförrättningen.

Närmare bestämmelser om antalet synenämnder och om deras verksamhetsområden och verksamhet samt om valet av och behörighetsvillkoren för medlemmarna utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Närmare bestämmelser

I arbetsordningen för skogscentralens enhet för offentliga tjänster bestäms det om beslutsfattandet i ärenden som gäller annat än utövning av offentlig makt, om verksamhetsenheterna inom centralenheten, om uppgifterna för anställda i chefsställning, om ställföreträdare och vikariat, om den interna ledningen, om organiseringen av den interna kontrollen och riskhanteringen samt om annat som hänför sig till den interna förvaltningen. Skogscentralens direktion fastställer arbetsordningen.

9 kap.

Ikraftträdande

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995), nedan den lag som upphävs.

Bestämmelserna i den lag som upphävs, med undantag för 10 § 2 mom., tillämpas på Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, nedan utvecklingscentralen, till och med den 31 december 2014. Av de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. i den lag som upphävs ska dock endast verksamheten som utvecklings- och sakkunnigorganisation för skogsbruket samt tillhandahållandet av tjänster för jord- och skogsbruksministeriet och andra instanser vara uppgifter som hör till utvecklingscentralen.

32 §
Förordning som förblir i kraft

Förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996), med undantag för 13 § 1 mom. 4 och 6 punkten, förblir för utvecklingscentralens del i kraft till och med den 31 december 2014.

33 §
Utvecklingscentralens direktion

Med avvikelse från bestämmelserna i den lag som upphävs om de instanser som är företrädda i utvecklingscentralens direktion ska det i direktionen till och med den 31 december 2014 finnas sju medlemmar av vilka en företräder skogscentralen, en företräder staten, en företräder skogsägarna, en företräder skogsindustrin, en företräder företagarna inom skogsbranschen, en företräder utvecklingscentralens personal och en är förtrogen med organisationsutvecklingsverksamhet.

34 §
Övergångsbestämmelse om tillgångar, skulder, avtal, förpliktelser och förbindelser

När denna lag träder i kraft sammanslås de i den lag som upphävs avsedda skogscentralerna till skogscentralen. På skogscentralen övergår alla tillgångar och skulder samt avtal och övriga förbindelser hos skogcentralerna enligt den lag som upphävs, liksom även de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa samt andra rättigheter och skyldigheter. På skogscentralen övergår den del av utvecklingscentralens tillgångar, skulder, avtal, förpliktelser och rättigheter som hänför sig till skötseln av de uppgifter som avses i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information samt till utvecklingen och skötseln av skogscentralens informationsförvaltning och informationssystem. Närmare bestämmelser om överföringen av egendom utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. På skogscentralen övergår också sådana avtal och övriga förbindelser som utvecklingscentralen har ingått liksom även de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa och som på basis av avtal, uppdrag eller motsvarande hänför sig till den verksamhet som bedrivs av skogscentralerna enligt den lag som upphävs eller som utvecklingscentralen har ingått på skogscentralernas vägnar.

Uppstår det meningsskiljaktigheter om överföringen av tillgångar, skulder, avtal, förpliktelser och rättigheter, ska jord- och skogsbruksministeriet avgöra ärendet.

35 §
Hänvisningsbestämmelser som gäller annan lagstiftning

En hänvisning någon annanstans i lag till lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral ska efter denna lags ikraftträdande anses avse en hänvisning till denna lag.

Det som någon annanstans föreskrivs om skogscentralen eller skogscentralerna gäller efter denna lags ikraftträdande skogscentralens regionenheter. Den indelning av skogscentralernas verksamhetsområden som bestämts med stöd av den lag som upphävs ska dock tillämpas när avgörandet av ett ärende som gäller någons rättighet, intresse eller skyldighet påverkas av den indelning av skogscentralernas verksamhetsområden som gäller vid denna lags ikraftträdande.

36 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Personalen i arbetsavtalsförhållande vid skogscentralerna och den personal i arbetsavtalsförhållande som huvudsakligen skött de uppgifter som överförs från utvecklingscentralen, samt motsvarande uppgifter i arbetsavtalsförhållande överförs till skogscentralen när denna lag träder i kraft. Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår till skogscentralen för den tid visstidsanställningen varar. För överföring av uppgifter inom en pendlingsregion behövs inte personens samtycke. De anställda vid skogscentralerna och utvecklingscentralen övergår som gamla arbetstagare till den skogscentral som ska inrättas, och de behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren för deras anställningsförhållande och sin lön i euro.

På överföringen av personal och uppgifter till den skogscentral som ska inrättas tillämpas bestämmelserna om överlåtelse av rörelse i arbetsavtalslagen (55/2001). Den skogscentral som inrättas får inte säga upp en arbetstagares arbetsavtal enbart på grund av en sådan överlåtelse av rörelse som avses i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen.

Om inte något annat överenskoms ska skogscentralen under en tre år lång övergångsperiod som börjar den 1 januari 2012 placera en persons uppgift inom samma i 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) avsedda pendlingsregion där personen skötte sin uppgift före denna lags ikraftträdande. De uppgifter vid skogscentralen som blir lediga samt nya befattningar eller uppgifter som inrättas i stället för uppgifter som hör till en befattning och förändras väsentligt, kan tillsättas utan ledigförklarande med anställda som överförs, om dessa samtycker till att befattningen tillsätts. Befattningar enligt 12 § får med undantag för befattningen som direktör eller regiondirektör första gången tillsättas utan att förklaras lediga med personer som överförs, förutsatt att den valde uppfyller behörighetsvillkoren i 12 §.

37 §
Övergångsbestämmelser om organisering av verksamheten

Skogscentralen ska senast den 30 juni 2012 anpassa sin verksamhet till bestämmelserna om utövning av offentlig makt och om åtskiljande av de uppgifter som avses i 8 § från affärsverksamheten. Det ekonomiska åtskiljandet av affärsverksamheten ska dock genomföras senast den 31 december 2014. En anställd som varit myndighetschef i enlighet med den lag som upphävs eller en anställd som jord- och skogsbruksministeriet förordnar utövar beslutanderätt enligt 14 § i denna lag vid regionenheten i ärenden som gäller utövning av offentlig makt tills regionenheten har anpassat sin verksamhet till de bestämmelser i denna lag som gäller utövning av offentlig makt, dock högst till och med den 30 juni 2012.

Jord- och skogsbruksministeriet förordnar innan denna lag träder i kraft en person att verka som tillfällig direktör tills statsrådet har valt en direktör i enlighet med denna lag.

En i den lag som upphävs avsedd direktör för en skogscentral eller en anställd som jord- och skogsbruksministeriet förordnar verkar som tillfällig regiondirektör vid regionenheten tills jord- och skogsbruksministeriet väljer en regiondirektör som avses i denna lag.

Skogscentralernas direktioner fortsätter som temporära regiondelegationer i den sammansättning de har när denna lag träder i kraft tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt regiondelegationerna i enlighet med denna lag.

Ärenden som är anhängiga vid skogscentralerna när denna lag träder i kraft övergår på motsvarande behöriga regionenheter inom skogscentralen eller på centralenheten enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som krävs för inledandet av skogscentralens verksamhet får vidtas innan lagen träder i kraft.

38 §
Övergångsbestämmelser om beskattningen

När de i den lag som upphävs avsedda skogscentralerna sammanslås till skogscentralen iakttas vid inkomstbeskattningen i tillämpliga delar bestämmelserna om fusion.

I samband med den sammanslagning som avses i 1 mom. ska överlåtelseskatt inte betalas vid överlåtelse av fast egendom eller värdepapper.

39 §
Övriga övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 7 § 1 mom., 17—20 och 24 §, 25 § 3 mom., 27 och 28 § tillämpas i sin helhet och bestämmelserna i 4 och 5 § samt i 9 § 1 mom. i tillämpliga delar endast till och med den 31 december 2014 på den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet som avses i 2 § 2 mom.

Skogscentralens affärsverksamhet ska senast den 31 december 2014 åtskiljas i dess helhet från de offentliga förvaltningsuppgifter som skogscentralen sköter, varvid också den behörighet och det ansvar som avses i 17 § 1 mom. ska åtskiljas.

Statsrådet bemyndigas att före utgången av år 2014 bilda ett helt statsägt bolag som producerar tjänster för staten och som består av annan verksamhet och förmögenhet än den som enligt 34 § 1 mom. flyttas bort från utvecklingscentralen.

RP 260/2010
JsUB 29/2010
RSv 323/2010

  Helsingfors den 6 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.