414/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 maj 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om barnskyddande förslutningar och kännbara varningsmärkningar på emballage för farliga kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 2 mom. i kemikalielagen (744/1989), sådant det lyder i lag 720/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om barnskyddande förslutningar och kännbara varningsmärkningar på emballage för farliga blandningar avsedda för detaljförsäljning samt bestämmelser om vilka blandningars emballage som ska förses med sådana förslutningar och varningsmärkningar.

Bestämmelser om barnskyddande förslutningar och kännbara varningsmärkningar på emballage för ämnen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

2 §
Barnskyddande förslutning

Emballaget för en blandning avsedd för detaljförsäljning som märkts som mycket giftig (T+), giftig (T) eller frätande (C) ska oberoende av förpackningens storlek förses med barnskyddande förslutning.

Förutom de farliga blandningar som avses i 1 mom. ska följande blandningars emballage förses med barnskyddande förslutning, oberoende av förpackningens storlek:

1) flytande blandningar som enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) klassificeras och märks som hälsoskadliga (Xn) och som när de förtärs vid inandning (aspiration) kan ge lungskador (R65), samt

2) flytande blandningar som innehåller tre procent metanol (CAS 67-56-1, Einecs 2006596) eller mer, eller en procent metylenklorid (diklormetan) (CAS 75-09-2, Einecs 2008389) eller mer.

Bestämmelser om de krav som gäller barnskyddande förslutningar finns i bilagan till denna förordning.

3 §
Kännbar varningsmärkning

Emballaget för en blandning avsedd för detaljförsäljning som märkts som mycket giftig (T+), giftig (T), frätande (C), hälsoskadlig (Xn), extremt brandfarlig (F+) eller mycket brandfarlig (F) ska oberoende av förpackningens storlek förses med kännbar varningsmärkning.

Bestämmelser om de krav som gäller kännbara varningsmärkningar finns i bilagan.

En aerosol som har klassificerats och märkts som extremt brandfarlig (F+) eller mycket brandfarlig (F) behöver dock inte förses med kännbar varningsmärkning.

4 §
Uppfyllning av krav på barnskyddande förslutning och kännbara varningsmärkning

Den verksamhetsutövare som svarar för att en blandning som avses i 2 eller 3 § släpps ut på marknaden ska på begäran visa tillsynsmyndigheten enligt kemikalielagen att den barnskyddande förslutningen eller den kännbara varningsmärkningen uppfyller kraven i denna förordning.

Trots vad som föreskrivs i 2 § ska blandningens emballage anses vara tillräckligt säkert utan barnskyddande förslutning om det inte är möjligt att komma åt innehållet utan verktyg.

Den verksamhetsutövare som svarar för att en blandning som avses i 2 mom. släpps ut på marknaden ska på begäran genom ett intyg från provlaboratoriet visa tillsynsmyndigheten enligt kemikalielagen att förslutningen inte behöver testas i enlighet med bilagan.

5 §
Blandningar som kan ge lungskador

Vad som i denna förordning föreskrivs om barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning gäller även blandningar som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten och som klassificeras och märks med varningspåskriften Xn och frasen R65 med undantag för sådana aerosoler och sådana emballage med förseglad sprayanordning som är avsedda för detaljhandeln.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2011.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om säkerhetsförslutare på emballage för en farlig kemikalie och om en varningssymbol för synskadade (430/2001).

Europaparlamentets och råd ets direktiv 1999/45/EG, EGT nr L200, 30.7.1999, s. 1

  Helsingfors den 6 maj 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Bilaga

A. Krav på barnskyddande förslutningar

1. Återförslutningsbara emballage

Den barnskyddande förslutningen på ett emballage som kan återförslutas ska överensstämma med ISO 8317-standarden (”Förpackningar — Barnskyddande förpackningar — Krav och provningsmetoder för återförslutningsbara förpackningar”, aktuell upplaga)

2. Emballage som inte kan återförslutas

Ett emballage som inte kan återförslutas ska överensstämma med EN-standard 862 (”Förpackningar — Barnskyddade förpackningar — Krav och provningsmetoder för icke återförslutningsbara förpackningar för andra produkter än läkemedel”, CEN, aktuell upplaga).

3. Endast laboratorier som har visat att de tillämpar standarden EN ISO/IEC 17025 i aktuell version har rätt att bekräfta att produkterna uppfyller de ovan nämnda standarderna.

B. Krav på kännbara varningsmärkningar

De tekniska egenskaperna hos en kännbar varningsmärkning ska överensstämma med EN ISO 11683-standarden (”Förpackningar — Kännbar varningssymbol — Fordringar”, aktuell upplaga) som gäller kännbara varningsmärkningar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.