395/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av 17 kap. 23 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 17 kap. 23 § 1 mom. 4 punkten och 4 mom., sådana de lyder i lag 571/1948, samt

fogas till 17 kap. 23 § 1 mom., sådant det lyder i lag 571/1948, en ny 5 punkt som följer:

17 kap.

Om bevisning

23 §

Vittnesmål må icke avfordras:


4) ombud eller rättegångsbiträde om sådant som huvudmannen anförtrott för målets utförande, om inte huvudmannen samtycker till avläggande av vittnesmålet;

5) i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar (394/2011) avsedd medlare eller medlares biträde i tvistemål om vad han eller hon i sitt uppdrag har fått veta om det ärende som medlingen gällt, om inte särskilt viktiga skäl kräver att denne förhörs om detta eller den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till vittnandet.


Vad som föreskrivs i 1 mom. 1 och 3—5 punkten ska iakttas även om vittnet inte längre befinner sig i den ställning i vilken den omständighet som skulle bevisas kommit till hans eller hennes kännedom.


Denna lag träder i kraft den 21 maj 2011.

Denna lag tillämpas på rättegångar som inletts efter ikraftträdandet.

RP 284/2010
LaUB 32/2010
RSv 294/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG (32008L0052); EUT L 136, 24.5.2008, s. 3

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.