392/2011

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av 2 a kap. 9 § 2 mom. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 2 a kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 475/2008, som följer:

2 a kap.

Om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot

9 §
Ordningsbotsförseelser

Ordningsbot kan bestämmas som påföljd för ringa brott mot vägtrafiklagen (267/1981), fordonslagen (1090/2002), körkortslagen (386/2011), lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009), lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) eller sjötrafiklagen (463/1996) eller sådana bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, när de gäller

1) gående,

2) förare av motorlösa fordon,

3) motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning och skick, handlingar som ska medföras vid körning av motordrivna fordon, störande och onödig körning med motordrivna fordon, persontransport, användning av förarens eller passagerarens personliga skyddsutrustning, övriga trafikregler som gäller för föraren eller påbud, förbud eller begränsningar som anges med trafikanordning,

4) överskridande av den högsta tillåtna hastigheten med ett motordrivet fordon,

5) besiktning och anmälan för registrering av fordon, eller

6) allmänna skyldigheter för dem som färdas på vatten, farkosters konstruktion, utrustning och skick, skyldighet att visa upp dokument som hänför sig till sjötrafik eller regionala förbud och begränsningar som gäller sjötrafik.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 212/2010
KoUB 23/2010
RSv 269/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.