391/2011

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av 9 § i lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 9 § 1 mom. 1 punkten som följer:

9 §
Utplåning av personuppgifter ur registret

Personuppgifter utplånas ur registret enligt följande:

1) uppgifter om brott som avses i 67 § 1 mom. i körkortslagen (386/2011) sedan tio år förflutit från det att beslutet om dem vunnit laga kraft; en uppgift om ett enskilt straff som funnits i registret i tio år utplånas dock inte, om registret innehåller en sådan uppgift om den registrerade som med stöd av det ovan sagda ännu inte kan utplånas,Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

RP 212/2010
KoUB 23/2010
RSv 269/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.