387/2011

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 april 2011

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vägtrafiklagen (267/1981) 64, 68—73, 73 a, 74, 82, 82 a, 82 c, 82 d, 95, 106 b och 107 § samt 108 § 3 mom. 1 punkten,

sådana de lyder, 64 § i lagarna 676/1990, 1242/1997 och 1167/1999, 68, 74, 82 och 82 a § i lag 676/1990, 69 § i lagarna 367/2002 och 1291/2009, 70 § i lagarna 676/1990, 429/1996, 546/1999 och 15/2010, 71 § i lagarna 676/1990, 989/1992 och 1242/1997, 72 § i lagarna 676/1990, 1242/1997 och 15/2010, 73 § i lagarna 113/2004 och 696/2009, 73 a § i lag 113/2004, 82 c § i lag 523/2009, 82 d och 106 b § i lag 1291/2009, 95 § i lagarna 1103/2004 och 513/2009 samt 107 § och 108 § 3 mom. 1 punkten i lag 1091/2002, samt

ändras 63, 65, 94 och 106 §,

sådana de lyder, 63 och 65 § i lag 676/1990, 94 § delvis ändrad i lagarna 676/1990 och 236/2007 samt 106 § i lag 378/2010, som följer:

63 §
Allmänna krav på förare

Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, handikapp, skada eller trötthet eller av någon annan motsvarande orsak saknar nödvändiga förutsättningar för detta.

Motordrivna fordon, med undantag för mopeder med låg effekt och motordrivna fordon som är avsedda att styras av gående, får bara köras av den som har körkort för fordonet. Mopeder med låg effekt får köras av personer som fyllt 15 år.

Bestämmelser om körkort som krävs av förare finns i körkortslagen (386/2011) och om annan nödvändig behörighet i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009).

65 §
Överlämnande av fordon att föras av någon annan

Ett fordon får inte överlämnas att föras av någon som av skäl som avses i 63 § uppenbart saknar förutsättningar för att föra fordonet.

94 §
Skyldighet att visa upp körhandling

Förare av motordrivet fordon ska på uppmaning för polisman visa upp intyg över att fordonet registrerats och annan handling som föraren är skyldig att ha med sig.

Om föraren inte har med sig en handling som avses i 1 mom., men förarens identitet har fastställts får en polisman tillåta att körningen fortsätter, om det inte finns anledning till något annat. Föraren kan då åläggas att inom en viss tid visa upp handlingen för polisen.

106 §
Anmälan om beslut som gäller trafikbrott

Döms någon till straff för trafikbrott som har begåtts vid förande av ett motordrivet fordon, ska den som för fordonstrafikregistret underrättas om beslutet så som justitieministeriet föreskriver.


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

Förordningen om försvarsmaktens körkort (667/1993) som har utfärdats med stöd av 82 c § förblir i kraft till dess den upphävs genom förordning av försvarsministeriet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 212/2010
KoUB 23/2010
RSv 269/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.