386/2011

Given i Helsingfors den 29 april 2011

Körkortslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

I denna lag föreskrivs i syfte att upprätthålla och öka säkerheten i trafiken om körkort som krävs för framförande av motordrivna fordon och om körrätt, körförbud, förarexamen, förarutbildning och tillhörande tillstånd.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas på framförandet av motordrivna fordon på väg som avses i vägtrafiklagen (267/1981).

Denna lag gäller inte körkorts eller andra motsvarande tillstånds giltighet på Åland eller körkort utfärdade på Åland och deras giltighet i övriga delar av Finland, om inte annat föreskrivs.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) körrättsinnehavare den som har ett giltigt körkort eller intyg över godkänd förarexamen,

2) kortvarigt körkort det första körkortet som berättigar till framförande av bil och som är giltigt i två år och med kortvarig körrätt körrätt för samma tid,

3) grundläggande utbildning för förarutbildning för kategori B sådan utbildning som krävs för att avlägga förarexamen och med övningsdel och fördjupningsdel utbildning efter det att körrätt för kategori B erhållits,

4) förarexamensmottagare tjänsteleverantör som Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal med om förarexamensverksamhet enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) eller Trafiksäkerhetsverket, om det självt sköter verksamheten,

5) vanlig vistelseort den plats där en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där personen bor, men inte till följd av studier vid universitet eller någon annan utbildningsanstalt; för en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en annan plats än den personliga anknytningen och som därför omväxlande bor i två eller flera stater ska den vanliga vistelseorten anses vara den plats som han eller hon har personlig anknytning till, under förutsättning att personen med regelbundna mellanrum återvänder dit eller bor i en annan stat för att genomföra en tidsbegränsad arbetsuppgift,

6) yrkeskompetens för förare yrkeskompetens för lastbils- och bussförare enligt lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), nedan lagen om yrkeskompetens, med grundläggande yrkeskompetens grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare enligt lagen om yrkeskompetens och med yrkesinriktad grundexamen för bussförare grundexamen enligt 9 § i lagen om yrkeskompetens,

7) körkort och körkortstillstånd i grupp 1 körkort eller körkortstillstånd där en eller flera av körkortskategorierna i gruppen ingår och med förare i grupp 1 förare med körkort som avses i denna punkt,

8) körkort och körkortstillstånd i grupp 2 körkort eller körkortstillstånd där det utöver en eller flera kategorier i grupp 1 ingår en eller flera körkortskategorier i grupp 2 och med förare i grupp 2 förare som har körkort för kategorier i både grupp 1 och grupp 2 och för vilka de medicinska kraven och giltighetstiden för körkortet följer kraven i grupp 2,

9) tillstånd att driva bilskola inom grupp 1 tillstånd att driva bilskola som ger rätt att ordna förarutbildning för körkortskategorierna i grupp 1 och med tillstånd att driva bilskola inom grupp 2 tillstånd att driva bilskola som ger rätt att ordna förarutbildning för körkortskategorierna i grupp 2,

10) inrättning som utbildar trafiklärare utbildningsanordnare med tillstånd enligt 4 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som ger utbildning för specialyrkesexamen för trafiklärare,

11) fordonets totalvikt fordonets totalvikt enligt registret och har uppgetts i registreringsintyget, eller om fordonet inte behöver registreras, dess faktiska totalvikt och med fordonskombinationens totalvikt den totala vikten på fordonen i kombinationen definierad på samma sätt,

12) alkolås en anordning enligt lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010) för att förhindra att ett fordon startar och med alkolåskörkort körkort som enligt lagen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008) ges för den tid som den övervakade körrätten pågår,

13) två- eller trehjuliga fordon i kategori AM två- eller trehjuliga fordon enligt artikel 1.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, med lätta fyrhjulingar fyrhjulingar enligt artikel 1.3 a i det direktivet, med motorcyklar i kategorierna A1, A2 och A tvåhjuliga fordon enligt artikel 1.2 b i det direktivet och med trehjulingar fordon enligt artikel 1.2 c i det direktivet.

2 kap.

Körkortskategorier och körrätt

4 §
Körkortskategorier

I grupp 1 ingår följande körkortskategorier:

1) AM, till vilken hör

a) två- och trehjuliga fordon med en konstruktiv hastighet av mer än 25 km/h och en högsta hastighet av 45 km/h,

b) lätta fyrhjulingar,

2) A1, till vilken hör

a) motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg,

b) motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt av högst 15 kW,

c) invalidmotorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem,

3) A2, till vilken hör motorcyklar med effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla den effekten,

4) A, till vilken hör

a) motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem,

b) motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW,

5) B, till vilken hör

a) fordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg,

c) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiga 3 500 kg,

6) BE, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg,

7) T, till vilken hör jordbruks- och skogsbrukstraktorer, motorredskap, snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem,

8) LT, till vilken hör trafiktraktorer inklusive släpfordon kopplade till dem.

I grupp 2 ingår följande körkortskategorier:

1) C1, till vilken hör

a) fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer med en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg,

2) C1E, till vilken hör

a) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg,

3) C, till vilken hör

a) fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i denna kategori och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

4) CE, till vilken hör

a) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, när totalvikten för fordonskombinationen överstiger 12 000 kg,

5) D1, till vilken hör

a) fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

6) D1E, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg,

7) D, till vilken hör

a) fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

8) DE, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg.

5 §
Ålderskrav

Minimiåldern för körkort är

1) 15 år för kategori AM,

2) 16 år för kategori A1,

3) 18 år för kategori A2,

4) 24 år för kategori A alternativt 20 år, om personen har haft körkort för kategori A2 i minst två år,

5) 18 år för kategorierna B och BE,

6) 18 år för kategorierna C1 och C1E,

7) 21 för kategorierna C och C1 alternativt 18 år, om personen har grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare,

8) 21 år för kategorierna D1 och D1E,

9) för kategorierna D och DE

a) 24 år alternativt 23 år, om personen har snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens för bussförare, eller 21 år, om personen har annan än snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens för bussförare, eller

b) 18 år för kategori D, om personen har avlagt yrkesinriktad grundexamen för bussförare och har annan än snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens för bussförare,

10) 15 år för kategori T och 18 år för kategori LT.

För kategorierna C1E, CE, D och D1 krävs det utöver minst 18 års ålder att personen har genomgått övningsdelen och fördjupningsdelen inom förarutbildningen enligt 37 § 2 mom. Om personen redan har ett utländskt körkort för samma kategori, ska han eller hon ha haft bilkörkort i minst sex månader efter att ha fyllt 18 år.

Ålderskravet i 1 mom. 9 b-punkten gäller också erhållande av körkort för kategori D för körning enligt 6 § i lagen om yrkeskompetens, om det gäller sådan yrkesinriktad bussförarutbildning enligt den punkten som grundar sig på en läroplan och omfattar 120 studieveckor, förutsatt att studeranden har avlagt minst 60 studieveckor bussförarutbildning för persontrafik och fått 280 timmar utbildning för grundläggande yrkeskompetens för bussförare. Körkortet för kategori D gäller bara i Finland innan innehavaren uppfyller ålderskravet i 9 a-punkten.

Med avvikelse från 1 mom. är minimiåldern för körkort för kategori C dock 18 år och för kategori D 21 år , om personen avser att köra fordonet i det syfte som anges i 2 § 3 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om yrkeskompetens, med undantag för provkörning för besiktning. Körkortet gäller bara vid körning i Finland enligt detta moment. Begränsningen ska antecknas på körkortet, och den gäller till dess att personen i övrigt uppfyller kraven på minimiålder för körkortskategorin.

6 §
Körrätt

Körrätten uppkommer när körkortet lämnas ut. Om avlagd förarexamen är en förutsättning för körrätt och ett till kategorin motsvarande körkort eller temporärt körkort inte samtidigt lämnas ut, uppkommer körrätten när intyg över godkänd examen lämnas ut.

Körrätt saknas om

1) körrättsinnehavaren har körförbud eller temporärt körförbud,

2) körrättsinnehavaren försummar att uppfylla kravet på alkolås enligt 16 § 1 mom. 2 punkten,

3) körkortet inte har förnyats,

4) körrätten har upphört.

För körrätt gäller dessutom följande begränsningar:

1) en körrättsinnehavare för kategori AM har inte körrätt för moped för kategori AM eller lätt fyrhjuling, om förarexamen har avlagts i Finland och förarexamen för liknande fordon inte har antecknats på körkortet och innehavaren inte har något annat körkort som ger körrätt för kategori AM,

2) körrätt för kategori D saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller ålderskraven för körkort enligt 5 § 3 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen,

3) körrätt för framförande av ett fordon i kategori C eller D i andra syften än de som nämns i 5 § 4 mom. finns inte förrän ålderskraven i övrigt är uppfyllda.

Efter körförbud eller temporärt körförbud börjar körrätten på nytt när körkortet återlämnas till innehavaren. Om myndigheten inte har fått körkortet i samband med körförbudet, börjar körrätten på nytt när ett nytt körkort lämnas ut.

Ett intyg över förarexamen ger personen rätt att i en månad från avlagd förarexamen köra ett fordon i den kategori som examen gäller eller i en däri ingående kategori i Finland, dock inte på Åland. I övrigt gäller bestämmelserna om körkort i fråga om förarexamensintyg som ett dokument över körrätt, skyldigheten att ha det med sig och överlämna det, polisens rätt att omhänderta intyget, skyldigheten att lämna intyget till polisen vid körförbud och när körkort lämnas ut.

7 §
Körrättens omfattning

En körrättsinnehavare får köra sådana fordon och fordonskombinationer vars kategori anges på körkortet eller på förarexamensintyg. Trehjulingar som hör till kategori A enligt 4 § 1 mom. 4 b-punkten får dock bara köras av sådana körrättsinnehavare för kategori A som har fyllt 21 år.

Kategori A innefattar dock körrätt för kategorierna A1 och A2, kategori A2 körrätt för kategori A1, kategori C körrätt för kategori C1, kategori CE körrätt för kategori C1E, kategori D körrätt för kategori D1, kategori DE körrätt för kategori D1E och kategorierna C1E, CE, D1E och DE körrätt för kategori BE. Alla kategorier utom kategorierna T och LT innefattar körrätt för kategori AM, kategori B körrätt för kategori T och kategorierna C1 och C körrätt för kategori LT.

Körrätten i en körkortskategori kan begränsas eller förenas med villkor enligt 16 § 1 mom. 2 punkten. Körrätten gäller

1) för kategori AM två- och trehjuliga mopeder, om körrätt för moped finns registrerad på körkortet, och lätta fyrhjulingar, om körrätt för lätt fyrhjuling finns registrerad på körkortet på grundval av körprov för motsvarande förarexamen,

2) med undantag av kategori AM endast automatväxlade fordon eller fordonskombinationer med automatväxlad dragbil som motsvarar examenskategorin, om körprovet för förarexamen eller manöverprovet, när det krävs i stället för körprov, avläggs med automatväxlat fordon.

En körrättsinnehavare för kategori B får köra också fordonskombinationer med dragbil i kategori B, när släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg och fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg, men inte 4 250 kg, förutsatt att avlagt körprov för fordonskombinationen finns antecknat på körkortet.

Kategorierna T och LT gäller endast i Finland.

Bestämmelser om automatväxlade fordon och sådana undantag från körrättens omfattning som gäller bara i Finland utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ändring av körkortskategori

Körkortskategorin kan ändras permanent eller för högst två år till den kategori som körrättsinnehavaren uppfyller villkoren för, om innehavaren inte längre uppfyller kraven på körkortstillstånd som motsvarar körrättskategorin eller motsvarande krav på ålder. För viss tid ändrad körrätt ska återställas, om innehavaren visar att han eller hon åter uppfyller kraven.

Om en körrättsinnehavare meddelas alkolåsövervakad körrätt får han eller hon ett nytt alkolåskörkort i den kategori som alkolåskörkortet berättigar till och utan att kategorin i det giltiga körkortet ändras. Trots bestämmelserna i denna lag kan alkolåskörkort för kategorierna i grupp 2 också utfärdas utan kategori B.

3 kap.

Körkortstillstånd och utfärdande av körkort

9 §
Att ansöka om körkortstillstånd

Ansökan om körkortstillstånd eller, om körkortstillstånd inte krävs, körkort ska göras hos polisen.

Körkortstillstånd får beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskravet för körkortskategorin i fråga. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet är uppfyllt.

Ansökan får göras personligen eller genom ombud. Sökanden ska dock styrka sin identitet när han eller hon ansöker om körkortstillstånd eller när körkortet lämnas ut eller för förarexamensmottagaren vid förarexamen.

Närmare bestämmelser om körkortstillstånd och ansökan om körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Bilagor till ansökan

Ansökan ska åtföljas av följande:

1) en kopia av ett hälsointyg för unga vid ansökan om körkort för kategorier i grupp 1, ett annat högst sex månader gammalt läkarutlåtande eller, i fall som avses i 27 § 2 mom., ett mer omfattande läkarutlåtande och dessutom ett utlåtande av en specialistläkare, om polisen kräver det,

2) ett fotografi som uppfyller kraven på passfoto, med undantag av kravet att fotografiet får vara högst sex månader gammalt, om inte ett sådant fotografi används i körkortet som tidigare har registrerats i fordonstrafikregistret eller om fotografiet enligt 31 § inte behöver bifogas ansökan,

3) sökandens namnteckningsprov för körkort, som ska kunna digitaliseras,

4) information om huruvida sökanden har körkort beviljat i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU- och EES-stat) och en försäkran om att han eller hon inte har körförbud i någon annan EU- eller EES-stat,

5) om ansökan gäller körkort för körning enligt 5 § 4 mom., upplysningar från den behöriga myndigheten, arbetsgivaren eller någon annan liknande om grunderna för att bevilja körkortet och hur nödvändigt körkortet är i arbetet,

6) samtycke från vårdnadshavarna, om minimiåldern för körkortskategorin är 15 eller 16 år och den som ansöker om körkortstillstånd inte har fyllt 18 år.

Någon ny information enligt 1 mom. 1 punkten krävs inte förutsatt att läkarutlåtandet inte ger anledning till det eller polisen inte bestämmer det, om

1) sökanden har giltigt körkort i den kategori som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

2) sökanden högst två år tidigare har avlagt förarexamen i den kategori som ansökan avser vid beväringstjänstgöring inom försvarsmakten,

3) sökanden har körkort från någon annan EU- eller EES-stat i den kategori som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort.

Den som ger upplysningarna enligt 1 mom. 5 punkten ska underrätta polisen om sådana förändringar i arbetsuppgifterna som har samband med upplysningarna. Närmare bestämmelser om kraven i anslutning till de upplysningar som ska lämnas enligt 1 mom. 5 punkten och, vid behov, om andra krav enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 2 mom. 3 punkten ska ett läkarutlåtande dock visas upp, om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått minst fem år sedan körkortet beviljades eller om körkortsinnehavaren har fyllt 70 år och det har gått minst fem år sedan körkortet i grupp 1 beviljades eller minst två år sedan körkortet i grupp 2 beviljades.

11 §
Undantag från kravet på körkortstillstånd

Nytt körkortstillstånd behövs inte om

1) något annat körkort än ett nytt kortvarigt körkort lämnas ut efter ett kortvarigt körkort i samma kategori senast sex månader efter det att det kortvariga körkortets giltighetstid gått ut,

2) den som innehar en kortvarig körrätt, innan körrättens giltighetstid går ut, ansöker om körkort motsvarande den körrätt för kategori T eller AM som ingår i körrätten, om sökanden inte tidigare har beviljats körkortstillstånd för dessa kategorier och inte får något annat körkort där körrätten ingår,

3) någon ansöker om duplett av körkort,

4) någon ansöker om förnyelse av körkort innan körkortets giltighetstid går ut.

Med avvikelse från 1 mom. krävs det körkortstillstånd, om det i de fall som avses i 3 och 4 punkten är fråga om duplett eller förnyelse av körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat.

På ett körkort för kategori AM enligt 1 mom. 2 punkten ska rätten att köra både moped och lätt fyrhjuling antecknas.

12 §
Villkor för körkortstillstånd

Körkortstillstånd beviljas om

1) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) sökanden inte ska betraktas som farlig i trafiken på grund av fortgående missbruk av alkohol eller något annat berusningsmedel,

3) sökanden har vanlig vistelseort i Finland eller om han eller hon studerar här och studierna har pågått i minst sex månader,

4) sökanden inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud i Finland eller någon annan EES-stat,

5) sökanden inte under det senaste året har gjort sig skyldig till förande av motordrivet fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § i strafflagen (39/1889), förutsatt att det inte finns något särskilt skäl att bevilja körkortstillstånd,

6) sökanden uppvisar ett utbildningsintyg om ett sådant enligt denna lag krävs när avläggande av förarexamen inte förutsätts.

Fortgående missbruk av alkohol enligt 1 mom. 2 punkten är dock inget hinder för att bevilja körkortstillstånd för alkolåskörkort, om körkortet villkoras med att innehavaren ska använda alkolås enligt 16 § 1 mom. 2 punkten. Då beviljas körkortstillstånd bara för den eller de kategorier som villkoras.

När ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat byts ut, krävs inte de upplysningar som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, förutsatt att det inte gäller sådan förnyelse av körkort som enligt denna lag kräver att upplysningarna lämnas.

13 §
Avgörande av ansökan om körkortstillstånd

En ansökan om körkortstillstånd ska avgöras utan onödigt dröjsmål.

Om ansökan om körkortstillstånd gäller utbyte av ett körkort utfärdat i en annan EU- eller EES-stat, ska polisen vid behov skaffa kompletterande information om giltighetstiden.

14 §
Beviljande av körkortstillstånd

Körkortstillstånd beviljas av polisen.

Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori CE beviljas också tillstånd för kategori D1E eller DE, om han eller hon har körkort i kategori D1 eller D. Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori E i grupp 2 beviljas också tillstånd för kategori BE.

Om ett utländskt körkort ska bytas ut utan krav på ny förarexamen, ska det antecknas på körkortet vem som har beviljat det utbytta körkortet. Bestämmelser om villkoren för att byta ut körkort och om sättet att införa uppgifterna på det utbytta körkortet i fordonstrafikregistret, anteckning av uppgifterna på körkortet och anteckning av andra uppgifter på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Körkortstillstånd för kategori B gäller i två år och andra körkortstillstånd i ett år.

15 §
Återkallelse av körkortstillstånd

Kortkortstillstånd ska återkallas, om mottagaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd. Om sökanden har fått intyg över avlagd förarexamen eller körkort, ska körrättsinnehavaren meddelas körförbud i stället för att körkortstillståndet återkallas. Har körrätten för någon kategori i körkortstillståndet börjat gälla, ska tillståndet återkallas till den del körrätten ännu inte har börjat gälla.

16 §
Villkor och begränsningar i körkort

Genom beslut av polisen kan till ett körkortstillstånd och ett körkort utöver en begränsning enligt 5 § 3 och 4 mom. också fogas ett villkor om att

1) körrättsinnehavaren vid körning ska använda glasögon eller andra korrigerande linser, hörapparat eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel, om han eller hon bara genom att använda dem uppfyller föreskrivna medicinska krav eller kan köra ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsinnehavaren ska finnas alkolås, automatväxel eller särskilda manöverorgan godkända av förarexamensmottagaren som innehavaren har använt vid körprovet eller manöverprovet för förarexamen och därigenom visat att han eller hon kan köra fordonet,

3) körrättsinnehavaren inom utsatt tid ska lämna in ett intyg av en läkare eller en specialistläkare till polisen.

Villkor och begränsningar som fogats till körrätten kan ändras genom beslut av polisen, om det finns anledning till det.

Med undantag för 1 mom. 3 punkten ska villkoren och begränsningarna antecknas på körkortet i anslutning till den körkortskategori som villkoret eller begränsningen gäller.

17 §
Medicinska krav för körkort i grupp 1

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 1 ska följande medicinska krav uppfyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd ska, om nödvändigt med korrigerande linser, ha en binokulär synskärpa på minst 0,5 för båda ögonen tillsammans; den som ansöker om körkortstillstånd och är helt blind på ett öga eller endast använder det ena ögat för att se ska ha en synskärpa på minst 0,5, och denne ska ha haft denna monokulära syn tillräckligt länge för att ha vant sig vid den,

2) sökandens synfält ska uppfylla kraven för körkort,

3) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdirektivet, och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan.

Närmare bestämmelser om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls, om undantag från kraven på synfält utifrån ett utlåtande av en specialistläkare och vid behov ett körprov och om hur övriga hälsokrav enligt 3 punkten uppfylls utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

18 §
Medicinska krav för körkort i grupp 2

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 2 ska följande medicinska krav uppfyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd ska ha en synskärpa på minst 0,8 på ett öga och minst 0,1 på det andra ögat, vid behov genom korrigering med linser som har en styrka på högst +8 dioptrier,

2) synfältet på sökandens båda ögon ska uppfylla kraven för körkort,

3) sökanden ska, vid behov med hörapparat, åtminstone på ett öra uppfatta normal konversationsstämma på fyra meters avstånd,

4) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till körkortsdirektivet och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan.

Närmare bestämmelser om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och övriga medicinska krav enligt 4 punkten uppfylls utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Hörselkravet enligt 1 mom. 3 punkten är inget hinder för att använda hörselskydd i fordon i kategorierna C1 och C, om det är nödvändigt enligt arbetarskyddsbestämmelserna för arbetstagaren.

19 §
Prov på körförmåga

Polisen har rätt att förordna att ett sådant intyg ska lämnas in över prov på körförmåga som visar hur en sjukdom, ett men eller en kroppsskada enligt 17 § 1 mom. 3 punkten och 18 § 1 mom. 4 punkten påverkar körningen och över eventuella manöverorgan som därför kan behövas.

Provet ska avläggas för förarexamensmottagaren med ett fordon i den kategori som körkortet eller förarexamen avser. Närmare föreskrifter om hur prov på körförmåga ska genomföras får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

20 §
Kontroll av förares hälsotillstånd och prestationsförmåga

Polisen kan förordna att en körrättsinnehavare ska lämna in ett utlåtande av en läkare eller en specialistläkare över att innehavaren uppfyller de medicinska kraven eller ett intyg över prov på körförmåga eller över nytt körprov, om det finns anledning att misstänka att han eller hon inte längre uppfyller de medicinska kraven för körkort eller på grund av sitt hälsotillstånd inte längre riskfritt kan köra ett fordon som han eller hon har körrätt för.

En polisman har rätt att förordna att en körrättsinnehavare ska genomgå en kontroll i samband med trafikövervakning där det undersöks att kraven på synförmåga uppfylls. Kontrollen ska utföras på ett sätt och med en metod som inte medför onödig eller oskälig olägenhet för föraren.

I stället för att delta i en kontroll enligt 2 mom. kan föraren inom en frist som polismannen bestämmer till polisen lämna in ett utlåtande av en läkare eller en optiker som visar att kraven på synförmåga är uppfyllda.

I Finland varaktigt bosatta innehavare av körkort utfärdade i en annan EU- eller EES-stat eller någon annanstans i utlandet ska för polisen visa att de uppfyller de föreskrivna medicinska kraven enligt bestämmelserna om att visa upp läkarutlåtande när körkort förnyas. Ett läkarutlåtande ska visas upp om innehavaren av ett körkort i grupp 1 har fyllt 70 år och det har gått minst fem år sedan körkortet beviljades, om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått minst fem år sedan körkortet beviljades och om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 70 år och det har gått minst två år sedan körkortet beviljades och därefter inom fristerna ovan räknat från det att det föregående utlåtandet visades upp. Utlåtandet ska visas upp inom två månader från det att skyldigheten att visa upp det uppkom.

21 §
Anmälan om förares hälsotillstånd

Trots sekretessbestämmelserna är en läkare skyldig att göra en anmälan till polisen, om han eller hon konstaterar att hälsotillståndet hos den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte bara är tillfälligt försämrat och att personen därför inte längre uppfyller de medicinska kraven i 17 eller 18 §.

Innan läkaren gör anmälan enligt 1 mom. ska han eller hon informera patienten om sin skyldighet att göra en anmälan och upplysa patienten om hur körförmågan påverkas av hälsotillståndet.

En anmälan enligt 1 mom. får bara innehålla följande uppgifter:

1) att personen inte uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) vilka andra åtgärder läkaren föreslår för att närmare utreda personens hälsotillstånd och hur det påverkar körförmågan.

Bestämmelserna i denna paragraf om läkares anmälningsplikt gäller också optiker vid kontroll enligt 20 § av synförmågan i samband med trafikövervakning.

Närmare bestämmelser om anmälan får utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

22 §
Körkortens giltighetstid

Körkort i grupp 1 utfärdas för femton år i sänder, men längst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter får körkort utfärdas för fem år i sänder. Körkort utfärdas för fem år också om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 65 år eller, vid förnyelse av körkort, om sökanden har fyllt 65 år innan giltighetstiden för körkortet har gått ut. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om det är nödvändigt på grund av ett läkarutlåtande.

Körkort för kategorier i grupp 2 utfärdas för fem år i sänder, men längst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter ska körkort utfärdas för två år i sänder. Körkort för kategorier i grupp 2 utfärdas dock för två år, om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 68 år eller, vid förnyelse av körkort, om sökanden har fyllt 68 år innan giltighetstiden för körkortet har gått ut. Körkort ska utfärdas för en kortare tid än vad som anges i detta moment, om det är nödvändigt på grund av ett läkarutlåtande.

Ett nytt körkort ska utfärdas för en tidsperiod som inte överstiger tiderna enligt 1 eller 2 mom., om behörigheten utvidgas under giltighetstiden.

Körkortet är giltigt under den bestämda tid som avses i 1 och 2 mom. från och med det att den handling som avses i 6 § 1 mom. lämnas ut eller, om förarexamen inte avläggs, från och med det att förutsättningarna för att lämna ut körkortet uppfylls. Om förnyelse av körkortet ansöks inom utsatt tid innan giltighetstiden för det tidigare körkortet går ut, är körkortet dock giltigt den ovan nämnda bestämda tiden från och med den tidpunkt då det tidigare körkortet går ut. Närmare bestämmelser om kraven på giltighetstiden utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

23 §
Giltighetstiden för det första körkortet för bil

Det första körkortet för bil utfärdas dock bara för två år trots bestämmelserna i 22 §. Körkortet utfärdas för två år också om sökanden inte har haft ett tidigare bilkörkort från utlandet i minst sex månader efter att ha uppnått minimiåldern 18 år enligt denna lag.

Även om sökanden redan tidigare har fått körkort för andra kategorier i grupp 1, är det nya körkortet med körrätt för bil ett kortvarigt körkort. Det nya körkortet utfärdas för den återstående tiden av giltighetstiden enligt 1 mom., om behörigheten för ett körkort enligt denna paragraf med körrätt för bil utvidgas med en ny kategori, förutsatt att villkoren för något annat körkort än kortvarigt körkort inte uppfylls för det körkort som följer efter kortvarigt körkort.

Också nästa körkort ska vara ett kortvarigt körkort, om körrättsinnehavaren gör sig skyldig till trafikbrott under giltighetstiden för ett körkort enligt denna paragraf och kriterierna för körförbud då uppfylls.

24 §
Villkor för att lämna ut körkort

Körkort får lämnas ut till en sökande

1) som har körkortstillstånd, om inte annat följer av 11 §,

2) som uppfyller det föreskrivna ålderskravet,

3) som har avlagt förarexamen med godkänt resultat för den aktuella kategorin av körkortstillstånd.

Ny förarexamen enligt 1 mom. 3 punkten krävs inte om

1) den som har kortvarig körrätt inte har gjort sig skyldig till trafikbrott under körrättens giltighetstid så att kriterierna för körförbud uppfylls och senast sex månader efter det att den kortvariga körrätten har gått ut visar upp ett intyg över genomgången övningsdel och fördjupningsdel,

2) den som har kortvarig körrätt får ett nytt kortvarigt körkort i samma kategori av någon annan orsak än körförbud och det är befogat att utfärda körkortet utan krav på ny förarexamen på grund av att personen är sjuk eller har vistats en längre tid i utlandet eller av någon annan likvärdig orsak,

3) en körrättsinnehavare för motorcykel som har haft körkort för berörda kategori i minst två år kan visa att han eller hon har fått den utbildning som krävs för att höja körkortskategorin för motorcykel till nästa kategori,

4) sökanden får körkort för kategori AM eller T enligt 11 § 1 mom. 2 punkten när bilkörkortet går ut utan att han eller hon samtidigt får något annat körkort med körrätt i dessa kategorier,

5) sökanden har ett giltigt körkort i samma kategori utfärdat i en annan EU- eller EES-stat förutsatt att inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

6) sökanden har något annat giltigt utländskt körkort som med stöd av denna lag kan bytas ut mot ett finländskt körkort utan krav på ny förarexamen.

Att sökanden uppfyller kravet i 1 mom. 3 punkten ska visas genom intyg över förarexamen som får vara avlagd högst två år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 1 eller högst ett år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 2. Också motsvarande intyg över avlagd förarexamen i försvarsmakten eller på Åland ska godkännas.

Med avvikelse från 3 mom. får examen för kategori C som har avlagts i försvarsmakten under beväringstjänsten dock vara avlagd högst tre år tidigare.

Den utbildning som krävs enligt 2 mom. 1 punkten ska också kunna påvisas genom intyg över genomgången övningsdel eller fördjupningsdel i samband med förarutbildning i försvarsmakten.

Närmare bestämmelser om fristerna för visande av att förutsättningarna för utlämnande uppfylls och om andra villkor för att körkort ska lämnas ut får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om den undervisning som avses i 2 mom. 3 punkten och dess minimimängd utfärdas genom förordning av statsrådet.

På ett körkort som utfärdas på grundval av ett körkort enligt 2 mom. 5 och 6 punkten ska det uppges vem som har utfärdat det utbytta körkortet. Bestämmelser om villkoren för att byta ut körkort och om uppgifter på det gamla körkortet som ska föras in i fordonstrafikregistret och uppgifter som ska antecknas på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Hinder för att lämna ut körkort

Ett körkort får inte lämnas ut om

1) körkortstillståndet har återkallats,

2) det efter beviljat körkortstillstånd kommer fram omständigheter som hindrar att tillstånd beviljas,

3) det efter beviljat körkortstillstånd kommer fram grunder för att meddela körförbud eller temporärt körförbud.

Annat körkort än ett kortvarigt körkort får lämnas ut högst ett år innan den kortvariga körrätten som sökanden har går ut.

Om sökanden redan har körkort, ska han eller hon återlämna det när det nya lämnas ut, om inte något annat föreskrivs. Om sökanden inte återlämnar sitt tidigare i Finland, på Åland eller i utlandet utfärdade körkort, är han eller hon skyldig att uppge hur körkortet har förkommit, förstörts eller försvunnit. Körkortet ska återlämnas till polisen, om det senare kommer till rätta.

26 §
Utlämnande av körkort

Körkortet skickas till sökanden per post. Polisen lämnar ut körkortet, om det inte kan skickas per post på grund av att myndigheten måste få sökandens gamla körkort eller av någon annan orsak som hänför sig till dokumentsäkerhet eller till utförande av någon uppgift enligt denna lag. Närmare bestämmelser om vilka körkort som ska skickas per post, förfarandet vid postning och andra krav på postningen samt återlämnande av sökandens gamla körkort till myndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat återlämnas när ett körkort lämnas ut, ska det återlämnas till utfärdaren och skälen för detta anges.

Polisen ska behålla tidigare körkort som getts till polisen när ett kortvarigt körkort eller ett körkort enligt 5 § 3 mom. för kategori D lämnas ut. Körkortet ska återlämnas till innehavaren om inget annat körkort lämnas ut när det kortvariga körkortets giltighetstid går ut eller om ålderskraven för körkort för kategori D inte längre uppfylls.

Närmare bestämmelser om bevarande av ett återlämnat körkort, återlämnande av ett körkort som avses i 2 mom. till utfärdaren och återlämnande i fall som avses i 3 mom. vid utlämnande av körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Förnyelse av körkort

Ansökan om förnyelse av körkort för den tid som anges i 22 § ska göras hos polisen enligt vad som föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd i 9 § 2 mom. Ansökan ska åtföljas av

1) fotografi som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten, om det är nödvändigt enligt 31 §,

2) namnteckningsprov som avses i 10 § 2 mom. 3 punkten,

3) läkarutlåtande, om en körrättsinnehavare i grupp 1 har fyllt 70 år innan giltighetstiden för körkortet har gått ut eller en körrättsinnehavare för kategorier i grupp 2 har fyllt 45 år innan giltighetstiden för körkortet har gått ut eller om polisen förordnar att utlåtande ska visas upp,

4) intyg över avlagd ny förarexamen, om det när förnyelse söks har gått mer än två år sedan giltighetstiden för körkortet gick ut eller, om ansökan gäller körkort i grupp 2, mer än ett år sedan körrätten upphörde att gälla.

I läkarutlåtandet ska det vid bedömning av hur de medicinska kraven uppfylls särskilt beaktas hur hälsan när det gäller körförmågan och möjligheterna att uppfylla de medicinska kraven påverkas med stigande ålder enligt följande:

1) vid ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse av körkort för grupp 2 från och med 70 års ålder,

2) vid ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse av körkort för grupp 2, om körkortet utfärdas för högst två år på grund av att sökanden har fyllt 68 år,

3) vid ansökan om körkortstillstånd i grupp 1, om sökanden har fyllt 70 år,

4) vid förnyelse av ett körkort i grupp 1 som har utfärdats för högst fem år, från och med 70 års ålder eller för denna tid på grund av att sökanden har fyllt 65 år.

Körkortet fortsätter att gälla från och med den tidpunkt då giltighetstiden för det gamla körkortet går ut, om förnyelse söks högst sex månader innan giltighetstiden för sökandens körkort går ut och alla bilagor och utredningar som behövs för att avgöra ansökan samtidigt visas upp. Närmare bestämmelser om förnyelse av körkort för kategorier i grupp 2 får även med avvikelse från detta utfärdas genom förordning av statsrådet för att samordna giltighetstiden för körkortet och för yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare.

Om villkoren för förnyelse av körkort uppfylls, kan det körkort som ska förnyas, i stället för att man utfärdar ett temporärt körkort, godkännas som bevis på körrätt i Finland, med undantag för Åland, dock högst för en tid av tre månader efter det att den i körkortet angivna giltighetstiden löpt ut. I övrigt tillämpas på utlämnande av körkort bestämmelserna i 26 §.

28 §
Duplett av körkort

En innehavare av ett körkort utfärdat i Finland eller i en annan EU- eller EES-stat kan få en duplett av körkortet, om han eller hon uppfyller kraven i 12 § 1 mom. 3 punkten eller innehavaren av ett i Finland utfärdat körkort har sin vanliga vistelseort i någon annan stat än en EU- eller EES-stat.

Ansökan om duplett av körkort ska göras hos polisen om

1) körkortet har förkommit, förstörts eller blivit stulet,

2) innehavaren inte längre kan identifieras på fotografiet,

3) innehavaren har bytt namn eller fått ny personbeteckning,

4) körkortet är så förstört att det inte går att läsa utan svårigheter.

Körkortet ska fogas till ansökan, om det finns kvar, och vid behov ska också ett fotografi bifogas. Om ett körkort har förkommit eller förstörts, ska en skriftlig redogörelse om detta lämnas. Om ett förkommet eller stulet körkort senare hittas, ska det överlämnas till polisen. När det behövs ska innehavaren lägga fram en tillförlitlig redogörelse om namnändringen eller den nya personbeteckningen, och ansökan ska göras senast tre månader efter ändringen.

En dupletts giltighetstid går ut samma dag som det ursprungliga körkortets.

Bestämmelserna i 25 § gäller också utlämnande av dupletter. Dupletten får förstöras, om den inte har lämnats ut inom ett år från ansökan. Närmare bestämmelser om utlämnande och förstörande av dupletter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Temporärt körkort

Av särskilda skäl kan polisen lämna ut ett temporärt körkort som motsvarar körkortstillståndet eller någon kategori i tillståndet, om villkoren för att lämna ut körkort uppfylls och inget annat motsvarande körkort lämnas ut. Temporärt körkort får lämnas ut också om nytt körkortstillstånd inte krävs eller om ansökan gäller duplett av körkort.

Temporärt körkort får utfärdas för högst tre månader, och det gäller i Finland, om inte annat följer av internationella avtal. Ett temporärt körkort får inte lämnas ut till någon som har ansökt om tillfälligt körkort.

Temporärt körkort ska utfärdas på en blankett från Trafiksäkerhetsverket. Om det inte finns något fotografi av innehavaren på körkortet, ska innehavaren vid körning medföra en tillförlitlig identitetshandling. Det temporära körkortet ska återlämnas när det nya körkortet eller dupletten lämnas ut.

30 §
När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd för kategori B förfaller två år och övriga körkortstillstånd ett år efter den dag då det beviljades till den del ett körkort eller ett temporärt körkort i den aktuella kategorin inte har lämnats ut. Övriga tillstånd från polisen som avses i denna lag förfaller ett år efter ansökan.

Polisen får förstöra följande:

1) körkort för kategori B, om det inte har lämnats ut inom tre år från det att körkortstillstånd beviljades,

2) ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma kategori som ett kortvarigt körkort, om det inte har lämnats ut inom ett år från det att den kortvariga körrätten upphörde att gälla,

3) andra körkort som inte har lämnats ut inom ett år från det att körkortstillstånd beviljades,

4) ett gammalt körkort som lämnas in samtidigt som ett körkort lämnas ut, om inte något annat föreskrivs i 26 § eller 6 kap.

Om ett av polisen beviljat körkortstillstånd har förfallit, ska sökanden ansöka om nytt tillstånd och styrka att villkoren uppfylls. Närmare bestämmelser om förstörande av körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Körkortskrav

Körkorten ska överensstämma med körkortsmodellen enligt artikel 1.1 i körkortsdirektivet. Närmare bestämmelser om körkortskraven och informationen på körkorten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kategorierna för körkortstillstånd registreras på körkortet. Villkor, begränsningar och andra upplysningar som rör körkortet registreras i kodad form. Närmare bestämmelser om koder och användningen av dem får utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse av körkort ska ett nytt fotografi bifogas, om fotografiet på det körkort som ska förnyas är mer än 15 år gammalt.

Trafiksäkerhetsverket svarar för att körkort tillverkas och levereras för att lämnas ut enligt 26 §. Kommunikationsministeriet fastställer mallarna för de körkort, tillstånd och intyg som avses i denna lag.

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf gäller inte ett temporärt, tillfälligt eller internationellt körkort.

32 §
Skyldighet att medföra och visa upp körkort och andra tillstånd

Körkort, tillstånd som avses i denna lag, utom tillstånd att driva bilskola, och intyg över förarexamen ska medföras vid körning och på anmodan visas upp för en polisman, för en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning eller för en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som kommunikationsministeriet eller Trafikverket har förordnat att övervaka trafiken.

Om föraren inte medför körkort, men hans eller hennes identitet har fastställts och det inte finns anledning att anta att han eller hon saknar körrätt, kan en polisman låta färden fortsätta. Föraren kan då förpliktas att visa upp körkortet inom en viss tid hos polisen. Detsamma gäller om föraren saknar något annat av de dokument som nämns i 1 mom.

33 §
Att låta någon annan köra ett fordon

Ett fordon får inte överlämnas för att köras av någon som inte har körkort eller körrätt enligt denna lag.

Den som överlämnar ett fordon i någon annans bruk ska försäkra sig om att denne har den körrätt som krävs.

4 kap.

Förarutbildning

34 §
Förarutbildning för körkort

För att få ge förarutbildning för körkort krävs tillstånd att driva bilskola eller undervisningstillstånd. För övningskörning för motorcykelkörkort kan ett övningstillstånd beviljas.

35 §
Målet för förarutbildning

Målet för förarutbildningen är att eleverna ska utvecklas till ansvarsfulla förare och att i detta syfte ge dem grundläggande färdigheter i att köra fordon säkert i trafiken. Syftet är att de som förare ska känna sitt ansvar även för andra trafikanters säkerhet och för miljökraven och att de anpassar sin körstil därefter.

I undervisning som sker med undervisningstillstånd för körkort för kategori AM är det ett särskilt mål att öka nyblivna förares säkerhet och att de medverkande faktorerna beaktas genom att den som har undervisningstillstånd också får undervisning.

Vad som i 2 mom. föreskrivs om körkort för kategori AM gäller även körkort för kategori B.

36 §
Innehållet i förarutbildningen

I förarutbildningen ska undervisning ges om åtminstone följande:

1) trafiksystemet,

2) sociala aspekter på och samspelet i trafiken,

3) hur miljön påverkas av trafiken,

4) faktorer som påverkar förarens körförmåga och säkerheten för olika kategorier av trafikanter,

5) hur fordon används, manövreras och körs rätt, säkert, ekonomiskt, ekologiskt och flexibelt med hänsyn till deras särskilda egenskaper och trafikreglerna i varierande trafiksituationer och trafikmiljöer,

6) hur farliga trafiksituationer kan upptäckas och undvikas och hur man ska köra under svåra förhållanden.

Närmare bestämmelser om innehållet i förarutbildningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §
Genomförande av förarutbildningen

Förarutbildningen består av teoriutbildning och körundervisning. Utbildningen ska följa den läroplan som Trafiksäkerhetsverket fastställt.

I förarutbildningen för kategori B ingår dels grundläggande utbildning, dels en övningsdel och fördjupningsdel. I övningsdelen ingår studier på egen hand och övningskörningar samt återkoppling i bilskolan. I fördjupningsdelen ska eleverna få bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som de har förvärvat i den grundläggande utbildningen och övningsdelen. Dessutom ska de bli bättre på att upptäcka och undvika farliga trafiksituationer, köra under svåra förhållanden och ta hänsyn till miljöeffekterna.

Närmare bestämmelser om minsta obligatoriska undervisning och kraven på utbildningen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare föreskrifter om tillgodoräknande av tidigare kompetens i den minsta obligatoriska undervisningen enligt läroplanen inom ramen för vad som föreskrivs om denna undervisning samt om lämplig tidpunkt för praktisk undervisning i att köra under krävande förhållanden får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

38 §
Förutsättningar för att få börja i bilskola

Förarutbildningen i bilskola får inledas tidigast sex månader innan eleven uppnår minimiåldern för körkortet. Utbildningen för körkort för kategori B får dock inledas tidigast ett år innan minimiåldern för körkortet uppnås. Körundervisning i trafiken får dock ges först när eleven har fyllt 15 år.

Utbildningen för fördjupningsdelen för körkort för kategori B får inledas tidigast tre månader efter det att eleven har avlagt körprovet för kategori B med godkänt resultat, förutsatt att han eller hon har genomgått undervisningen för övningsdelen.

För att få börja på förarutbildningen för kategorier i grupp 2 måste eleven ha minst bilkörkort i kategori B eller körrätt för kategori B som har beviljats på grundval av ett intyg över förarexamen utfärdat enligt denna lag. Den som börjar förarutbildning för kategori E ska ha körkort för dragbil.

En elev som studerar vid yrkesläroanstalt inom ramen för grundexamen för lastbils- och bussförare som ges enligt läroplanen under övervakning av Utbildningsstyrelsen får utan krav på körkort för kategori B det år då han eller hon fyller 16 år delta i den förarutbildning för körkort i grupp 2 som ges i samband med denna utbildning. Körundervisning i trafiken får ges först när eleven har fyllt 17 år. Med buss får körundervisning i trafiken ges först när eleven har körkort för kategori B och med en fordonskombination för kategori E när eleven har körkort för dragbil.

Närmare bestämmelser om kraven för att få inleda utbildning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Undervisningstillstånd för körkort för kategori B

För undervisningstillstånd för förarutbildning för körkort för kategori B krävs det att

1) sökanden har fyllt 25 år,

2) sökanden har haft körkort för kategori B i minst tre år,

3) sökanden har avlagt provet för undervisningstillståndslärare i de ämnen som förarexamensmottagare undervisas i eller har trafiklärartillstånd,

4) sökanden till sina personliga egenskaper ska anses lämplig för utbildningsuppdrag,

5) övningsfordonet har behövliga manöverorgan för läraren och att det har godkänts som övningsfordon vid ändringsbesiktning.

Sökanden anses inte vara lämplig för utbildningsuppdrag enligt vad som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten, om

1) han eller hon inom fem år före tillståndet beviljas har haft körförbud på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiken eller en gärning som är straffbar enligt 23 kap. 1 § i strafflagen och tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller om han eller hon under samma tid har gjort sig skyldig till dessa gärningar på sådant sätt att förutsättningarna för körförbud uppfylls,

2) han eller hon det senaste året har haft körförbud på grund av andra trafikbrott än de som nämns i 1 punkten eller under denna tid gjort sig skyldig till sådana gärningar på sådant sätt att förutsättningarna för körförbud uppfylls, eller

3) han eller hon utifrån uppgifterna i straffregistret eller något av polisens register i övrigt med sitt handlande har visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag.

För att undervisningstillstånd för övningsdelen och fördjupningsdelen ska kunna beviljas ska sökanden ha trafiklärartillstånd.

Sökanden behöver inte avlägga provet enligt 1 mom. 3 punkten, om han eller hon har avlagt provet med godkänt resultat högst tre år tidigare. Närmare föreskrifter om vad provet ska innehålla och hur det ska genomföras får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

40 §
Undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B

Bestämmelserna i 39 § tillämpas på undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B, men med följande undantag:

1) för körkort för moped ska den som söker undervisningstillstånd vara minst 21 år, ha mopedkörkort eller motorcykelkörkort och ha haft det i minst tre år,

2) för körkort för lätt fyrhjuling ska den som söker undervisningstillstånd ha körkort för lätt fyrhjuling eller för kategori B och ha haft det i minst tre år,

3) för annat körkort än körkort för kategori B och för moped eller lätt fyrhjuling enligt 1 och 2 punkten ska den som söker undervisningstillstånd ha körkort för ett fordon som motsvarar undervisningskategorin och ha haft det i minst tre år,

4) för körkort i kategorier i grupp 2 är kravet utöver vad som föreskrivs i 39 § att undervisningen ges i samband med arbetsgivarutbildning jämförbar med yrkesutbildning för bilförare genom läroavtal för utbildning för examen inom transportbranschen, att eleven har körkort för kategori B och därutöver körkort för dragbil, om det ingår utbildning för körkort för fordonskombinationer, och att sökanden har trafiklärartillstånd för utbildning för kategorierna C och D.

Den som ansöker om undervisningstillstånd för kategori AM enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten ska för tillståndsmyndigheten visa att han eller hon har haft körrätt för moped eller lätt fyrhjuling i tre år, om han eller hon ansöker om tillstånd på grundval av det och begynnelsetidpunkten för körrätten inte finns antecknad på körkortet.

41 §
Undervisning för kategori B och AM med undervisningstillstånd

Innan körundervisning för kategori B inleds ska den som har undervisningstillstånd tillsammans med eleven delta i den undervisning i bilskolan som stöder den undervisning som han eller hon ska ge med stöd av tillståndet och i den körning under utbildningstiden där framstegen i kunskaperna och körskickligheten utvärderas.

I undervisning med undervisningstillstånd för kategori B ska körundervisningen för svåra förhållanden ges i bilskola, om den som har undervisningstillstånd inte har trafiklärartillstånd. Bestämmelserna om utbildning vid bilskola gäller också innehållet i förarutbildningen och föraren vid körundervisning med undervisningstillstånd.

Vid undervisning med undervisningstillstånd för körkort för moped eller lätt fyrhjuling ska den som har undervisningstillstånd tillsammans med eleven delta i undervisning på bilskola om säker körning med moped och lätt fyrhjuling. Undervisningen ska ges innan körundervisningen börjar. I körundervisning enligt 40 § 1 punkten ska moped användas och i körundervisning enligt 40 § 2 punkten lätt fyrhjuling. Körundervisning i trafiken får ges först när eleven har fyllt 15 år.

Närmare bestämmelser om innehållet i och omfattningen av den gemensamma utbildningen och bedömningskörningen enligt 1 mom. och utbildningen enligt 3 mom., kraven på övningsfordon och övriga krav på undervisningstillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

42 §
Beviljande av undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd beviljas av polisen. Tillståndet ger innehavaren rätt att ge den som nämns i tillståndet förarutbildning. Två personer får dock anges som innehavare, om de är lärare i lärovtalsförhållande enligt 40 § 1 mom. 4 punkten.

En sökande kan ha högst två giltiga undervisningstillstånd samtidigt.

Undervisningstillstånd får beviljas för högst nio månader och tidigast sex månader innan eleven uppnår minimiåldern för körkort i den kategori som undervisningsfordonet representerar. Nytt tillstånd för att förlänga giltighetstiden för ett redan beviljat tillstånd får inte beviljas utan giltig orsak. På beviljandet av tillstånd tillämpas inte begränsningen i 2 mom.

Det ska framgå av tillståndet vilket fordon som ska användas i undervisningen.

43 §
Undantag när det gäller att bevilja undervisningstillstånd för kategori B

I ett undervisningstillstånd för kategori B får två personer anges som innehavare och två personer som elever, om läraren eller lärarna är elevens eller elevernas föräldrar, far- eller morföräldrar, andra vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon. Om flera fordon används i undervisningen ska de anges i tillståndet. Om undervisningstillstånd beviljas två personer ska den ena anges som ansvarig lärare och den som utfärdar utbildningsintyg.

Alla som nämns i undervisningstillståndet är skyldiga att delta i undervisning i bilskola enligt 41 §.

Undervisningstillstånd för kategori B för kortvarigt körkort beviljas för två år och tidigast ett år innan eleven uppnår minimiåldern för körkortet. Tillståndet går ut när eleven enligt tillståndet har avlagt körprovet för kategori B med godkänt resultat.

Undervisningstillstånd för fördjupningsdelen får beviljas för högst sex månader och tidigast tre månader efter det att eleven har fått körrätt för kategori B.

44 §
Återkallelse av undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd ska återkallas, om

1) innehavaren inte längre uppfyller kraven för tillstånd,

2) innehavaren överträder bestämmelserna om eller villkoren för undervisningstillstånd,

3) innehavaren begär det.

Tillståndet kan återkallas temporärt, om det finns förutsättningar för att meddela temporärt körförbud. I fråga om temporär återkallelse av tillstånd gäller vad som föreskrivs om temporärt körförbud.

Om undervisningstillstånd enligt 43 § har beviljats två personer, kan det återkallas för den ena och anteckningen enligt 43 § 1 mom. om ansvarig lärare samtidigt ändras när detta är nödvändigt.

45 §
Övningstillstånd för motorcykel

Polisen får bevilja övningstillstånd för övningskörning utan lärare med en bestämd motorcykel för motorcykelkörkort, om

1) sökanden har giltigt körkortstillstånd,

2) sökanden har fått föreskriven utbildning för övningstillstånd,

3) sökanden har avlagt teoriprovet för förarexamen med godkänt resultat i den berörda kategorin,

4) sökanden har med motorcykel avlagt manöverprovet för förarexamen med godkänt resultat i den berörda kategorin, och

5) sökanden inte har körförbud och inte har haft körförbud under en tid av fem år före tillståndsbeslutet.

Ansökan ska åtföljas av samtycke från vårdnadshavarna, om sökanden inte har fyllt 18 år. Övningstillstånd beviljas för högst tre månader, och det kan villkoras och inskränkas. Nytt tillstånd får inte beviljas utan vägande skäl.

Motorcykeln i övningstillståndet ska uppfylla kraven i den körkortskategori som motsvarar körrätten för vars erhållande tillståndet beviljas. Närmare bestämmelser om hur mycket teoriutbildning och körundervisning som krävs för övningstillstånd får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare föreskrifter om manöverprov enligt 1 mom. 4 punkten får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

46 §
Återkallelse av övningstillstånd

Övningstillstånd för motorcykel ska återkallas, om

1) innehavaren inte längre uppfyller kraven,

2) innehavaren överträder bestämmelserna om eller villkoren för övningstillstånd,

3) innehavaren begär det eller vårdnadshavaren återkallar sitt samtycke.

Övningstillståndet ska återkallas temporärt, om innehavaren meddelas temporärt körförbud. I fråga om temporär återkallelse av tillstånd gäller vad som föreskrivs om temporärt körförbud.

47 §
Vem som betraktas som förare vid körundervisning

Vid undervisning i körning eller manövrering av fordon anses följande vara förare:

1) vid undervisning i körning eller manövrering för kategorierna B, C1 och C läraren,

2) vid körundervisning för kategorierna D1 eller D läraren eller eleven, om han eller hon har körkort för kategori C,

3) vid körundervisning för kategori E eleven,

4) vid körundervisning med moped, motorcykel eller lätt fyrhjuling eleven eller läraren, om han eller hon sitter med på motorcykeln eller den lätta fyrhjulingen,

5) vid förarutbildningen i övningsdelen och fördjupningsdelen eleven.

48 §
Övningsfordon och utrustning för eleven

Ett fordon som används i körundervisningen ska uppfylla kraven på övningsfordon i den kategori som undervisningen gäller. Vid behov ska fordonet ha särskilda manöverorgan och annan utrustning för läraren. Övningsfordon för kategori AM ska dessutom uppfylla kraven för den körrätt som utbildningen gäller. Närmare bestämmelser om kraven på övningsfordon får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Detta moment tillämpas inte på förarutbildningen i övningsdelen och fördjupningsdelen.

Vid körundervisning med moped, lätt fyrhjuling och motorcykel ska eleven ha anordningar för att kunna ta emot körinstruktioner och nödvändig utrustning för körning.

Vid körundervisning och vid övningskörning med övningstillstånd för motorcykel ska fordonet vara försett med märke för övningsfordon. Närmare bestämmelser om märkning av övningsfordon utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Även bestämmelser om kraven på utrustning för eleven vid övningskörning får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

49 §
Körundervisningen

Innan eleven får körundervisning i trafiken ska han eller hon ges baskunskaper i att köra fordon och tillräcklig förmåga att manövrera fordonet. Detta moment tillämpas inte på undervisningen för övningsdelen och fördjupningsdelen för kategori B.

Vid undervisningen i körning och manövrering för kategorierna B, C1 och C ska läraren sitta bredvid eleven. Detsamma gäller undervisning med lätt fyrhjuling, om sitsarna är placerade bredvid varandra.

Eleven ska få lära sig köra i varierande trafikmiljöer och trafiksituationer. Bestämmelser om andra undervisningsredskap än fordon som kan användas i körundervisningen och om övriga krav på körundervisningen utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare föreskrifter om innehållet i undervisningen i körning och manövrering av fordon får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

50 §
Utbildningsintyg

Efter förarutbildningen ska eleven få ett intyg. Närmare bestämmelser om utbildningsintyg och dess utfärdande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

51 §
Övningsbanor

Övningsbanor ska med avseende på konstruktion, dimensioner, utrustning och skick vara lämpade för övningskörning i halt väglag året om. Banorna ska ha den utrustning, de trafikanordningar och de redskap för kontakt mellan lärare och elev som körövningen och säkerheten förutsätter och behövliga undervisnings- och underhållslokaler. Tillträde för obehörig trafik till banområdet medan körövning pågår ska förhindras med hjälp av stängsel, bom, terränghinder eller på något annat sätt som tydligt märks.

Övningsbanor som används för förarutbildning ska godkännas av Trafiksäkerhetsverket, som också utövar tillsyn över verksamheten på dem tillsammans med examensmottagarna. Till ansökan om godkännande av en övningsbana ska fogas uppgifter om banan, dess anordningar och utrustning och banans ordningsregler.

Godkännandet av en övningsbana gäller tills vidare. Det kan återkallas om banan inte längre uppfyller kriterierna för godkännande, bristerna och försummelserna är allvarliga eller väsentliga och den som driver banan inte har åtgärdat bristerna trots anmärkningar eller varningar.

Närmare bestämmelser om dimensioner, konstruktion, utrustning och godkännande av övningsbanor får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

5 kap.

Förarexamen

52 §
Syftet med förarexamen

I förarexamen ska examinanden visa att han eller hon behärskar de kunskaper som avses i 36 §, kan tillämpa dem och kan uppträda ansvarsfullt i trafiken.

53 §
Förarexamens innehåll och genomförandet av examen

I förarexamen ingår ett teoriprov och ett körprov, om inte annat föreskrivs. Körprovet kan innefatta ett särskilt manöverprov eller bara ett manöverprov. För att få delta i körprovet måste examinanden ha avlagt teoriprovet i samma kategori.

Det fordon som används för förarexamen ska uppfylla kraven på övningsfordon och de krav som gäller i examenskategorin. Närmare bestämmelser om kraven på fordon som används vid examen utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Examinanden ska tillhandahålla ett sådant fordon som behövs för körprovet. Under provet betraktas examinanden som förare.

Närmare bestämmelser om kraven på förarexamen och undantag från kraven på teoriprov och körprov får utfärdas genom förordning av statsrådet. I teoriprovet ska Trafiksäkerhetsverkets frågematerial användas. Närmare föreskrifter om teoriprov, körprov, manöverprov och prov på körförmåga får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

54 §
Villkor för att delta i förarexamen

Följande villkor gäller för deltagande i förarexamen:

1) deltagaren ska ha körkortstillstånd för examenskategorin, och

2) deltagaren ska uppfylla det föreskrivna ålderskravet,

3) dessutom ska deltagaren

a) ha fått förarutbildning för examenskategorin, grundläggande utbildning när det gäller kategori B eller ha föreskriven grundläggande yrkeskompetens med kompletterande förarutbildning eller uppfylla kravet på gällande körrätt, övningskörning eller körerfarenhet, eller

b) ha eller tidigare ha haft körkort i samma kategori.

Körkortstillstånd enligt 1 mom. 1 punkten krävs inte, om deltagaren av polisen har förordnats att avlägga nytt körprov. Trots 1 mom. 2 punkten är det tillåtet att delta i teoriprov en månad innan ålderskravet uppfylls, om det för att avlägga förarexamen och få intyg över förarexamen också krävs ett körprov enligt 53 § 1 mom.

Närmare bestämmelser om villkoren för att få delta i förarexamen för respektive kategorier och anmälan till examen samt om kraven på förarexamen och körprov för att hålla körrätten i kraft och för att byta ut utländskt körkort utfärdas genom förordning av statsrådet.

55 §
Intyg över förarexamen samt underkännande i examen

Vid godkänd förarexamen enligt denna lag ska ett intyg utfärdas. Intyget över förarexamen berättigar till att i Finland under en månad därefter köra fordon i den kategori som framgår av intyget. Intyg utfärdas dock inte, om villkoren för att lämna ut körkort inte uppfylls eller om körkort eller temporärt körkort utfärdas för examinanden.

Om examinanden underkänns, ska förarexamensmottagaren återlämna utbildningsintyget till denne och på intyget anteckna orsaken till underkännandet och uppgift om omfattningen av eventuellt behövlig kompletterande undervisning. För att få delta i körprovet på nytt ska examinanden först ha deltagit i den kompletterande undervisningen. Närmare bestämmelser om villkoren för att få delta i examen på nytt får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

56 §
Förordnande om att på nytt delta i förarexamen

Polisen kan förordna att en förare ska delta i förarexamen på nytt, om han eller hon vid körning av motordrivna fordon upprepade gånger överträder vägtrafiklagen och det därför eller i övrigt finns sannolika skäl att misstänka att föraren inte har kvar sin körskicklighet.

6 kap.

Övriga körkort samt körkort utfärdade utomlands

57 §
Körkort och förarbevis för moped utfärdade på Åland

Ett körkort utfärdat i landskapet Åland ger innehavaren rätt att köra ett motordrivet fordon eller en fordonskombination i den kategori som är angiven på körkortet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 7 § på omfattningen av körrätten.

I fråga om förnyelse av körkortet och utbyte av körkortet till ett körkort enligt denna lag samt övervakningen av förarnas hälsa när det gäller körförmåga gäller vad som föreskrivs i denna lag. När ett körkort för kategori AM byts ut, förses det nya körkortet inte med de uppgifter som föreskrivs i 6 § 2 mom. 2 a-punkten och 7 § 2 mom. 1 punkten.

Ett förarbevis för moped utfärdat i landskapet Åland gäller i hela riket.

58 §
Att köra militärfordon

Motordriva militärfordon får köras av personer med förarexamen från försvarsmakten för fordonstypen i fråga och körkort från försvarsmakten eller körkort enligt denna lag med rätt att köra i Finland, med undantag för tillfälligt körkort, och dessutom körtillstånd från försvarsmakten. Närmare bestämmelser om rätt att köra militärfordon med något annat körkort än körkort från försvarsmakten utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Huvudstaben får dessutom meddela närmare föreskrifter om de tillstånd som krävs för att framföra special- och pansarfordon som avses i 1 § 5 mom. i fordonslagen (1090/2002).

Bestämmelserna i denna lag om innehållet i förarexamen och i förarutbildningens övningsdel och fördjupningsdel och om kraven på förarens hälsotillstånd tillämpas också på körkort från försvarsmakten. Närmare bestämmelser om körkort och körtillstånd från försvarsmakten och om deras utfärdande, omhändertagande, återkallande och återlämnande utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Genom förordning av försvarsministeriet föreskrivs dessutom om innehållet i förvarsmaktens trafiklärar- och förarutbildning, trafiklärar- och förarexamina, utbildning för körtillstånd och behörighetskraven för fordonsinspektörer som är förarprövare.

59 §
Körkort och andra körtillstånd eller körrättigheter för moped utfärdade i någon annan EU- eller EES-stat

Ett körkort som är utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland ger innehavaren rätt att köra ett motordrivet fordon eller en fordonskombination, om den harmoniserade kategorin finns antecknad på körkortet och innehavaren uppfyller ålderskravet enligt 5 §. Bestämmelserna om omfattningen av körrätten finns i 7 § och bestämmelserna om kontroll av förarens hälsotillstånd finns i 20 och 21 §. Bestämmelserna i detta moment gäller också temporära körkort utfärdade i Danmark, Island, Norge och Sverige.

Körrätt saknas om

1) innehavaren av körkortet har körförbud i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat,

2) körkortet har bytts ut till ett finländskt körkort eller ett körkort i någon annan EU- eller EES-stat,

3) innehavaren av ett körkort från en EU- eller EES-stat är varaktigt bosatt i Finland och körkortet enligt en anteckning på det har bytts ut, utan att innehavaren har avlagt ny förarexamen, på grundval av ett utländskt körkort som inte är giltigt i Finland.

Bestämmelserna om körkortstillstånd, utlämnande av körkort och förnyelse av körkort tillämpas på utbyte och förnyelse av andra körkort enligt 1 mom. än temporära körkort.

Om ett körkort enligt 1 mom., dock inte ett temporärt körkort, har förkommit, stulits eller förstörts, ges innehavaren som är varaktigt bosatt i Finland eller som studerat här minst sex månader på ansökan ett nytt motsvarande körkort med iakttagande av bestämmelserna om körkortstillstånd. Till ansökan ska bifogas en skriftlig redogörelse för hur körkortet har förkommit, stulits eller förstörts. Polisen ska underrätta den utfärdande myndigheten om att körkortet har ersatts med ett finländskt körkort. Om körkortet senare hittas, ska det överlämnas till polisen, som ska återlämna det till den utfärdande myndigheten.

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på giltigheten hos ett körtillstånd för moped utfärdat i en annan EU- eller EES-stat med undantag av ett körkort för moped. Föraren ska uppfylla ålderskraven enligt denna lag för moped. För lätt fyrhjuling krävs det körkort för kategori AM eller något annat körkort som ger rätt att köra lätt fyrhjuling. När ett körkort för kategori AM byts ut, utfärdas körkortet utan de anteckningar som avses i 6 § 2 mom. 2 a-punkten och 7 § 2 mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om krav som gäller tillstånd att köra moped enligt detta moment får utfärdas genom förordning av statsrådet.

60 §
Körkort utfärdat i en konventionsstat

Ett körkort som är utfärdat i en annan än en i 59 § avsedd stat som har tillträtt den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/1959) eller den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) ger innehavaren rätt att i Finland köra ett fordon eller en fordonskombination när körkortet har konventionsenlig kategoribeteckning, förutsatt att

1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades,

2) körkortet är ett nationellt eller internationellt konventionsenligt körkort eller, om körkortet inte motsvarar modellen i konventionerna, att det har samma information skriven med latinska bokstäver eller att körkortet åtföljs av en officiell översättning till finska eller svenska,

3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren,

4) innehavaren uppfyller ålderskraven i 5 § och kraven på hälsotillstånd i 20 §.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också körkort och internationella körkort utfärdade enligt de regionala bestämmelserna i Hongkong, Macao eller Taiwan.

Ett körkort enligt denna paragraf gäller i Finland i två år från det att innehavaren bosätter sig varaktigt här, om körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att upphäva giltigheten tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd gäller vad som föreskrivs i 20 och 21 §. När körkortet byts ut mot ett finländskt körkort kan ett körkort som motsvarar kategori B och kategorin för motorcykeln lämnas ut enligt 24 § 2 mom. 6 punkten utan krav på ny förarexamen, om

1) sökanden ansöker om körkortstillstånd för att byta ut körkort inom tvåårsfristen, men innan körkortets giltighetstid går ut,

2) sökanden visar upp ett körkort enligt denna paragraf som inte är ett internationellt körkort och en översättning av körkortet när detta krävs enligt 1 mom.,

3) sökanden visar att han eller hon har kört bil eller motorcykel i minst sex månader i Finland och uppfyller kravet på vanlig vistelseort enligt denna lag.

Det ska framgå av det ersättande körkortet i vilken stat eller vilken region det utbytta körkortet, som avses i 3 mom., var beviljat.

61 §
Annat utländskt körkort

Andra utländska körkort än de som avses i 59 och 60 § gäller inte i Finland, om inte annat föreskrivs i internationella avtal.

Polisen kan med intyg från utrikesministeriet på ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett körkort i Finland som motsvarar det utländska körkortet och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 mom. 6 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska representation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul och på en internationell organisations verksamhetsställe i Finland och som har kommit till Finland för det uppdraget samt till en sådan persons familjemedlem.

På körkort som utfärdas enligt 2 mom. ovan ska det antecknas vilken stat eller vilken region som har beviljat det körkort utifrån vilket det finländska körkortet är utfärdat.

62 §
När utländskt körkort ska lämnas in till polisen

Den som ska få ett finländskt körkort och dessutom har ett utländskt körkort ska lämna in det utländska körkortet till polisen när det finländska körkortet lämnas ut.

Polisen ska återlämna ett körkort utfärdat i en annan EU- eller EES-stat till utfärdaren och samtidigt ange skälen för detta.

Andra utländska körkort ska på begäran återlämnas till innehavaren, när han eller hon flyttar från Finland och lämnar in sitt finländska körkort till polisen. Bestämmelser om att återlämna andra utländska körkort till utfärdaren enligt 2 mom. får dock utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §
Tillfälligt körkort

Polisen kan lämna ut ett tillfälligt körkort med rätt att köra i Finland enligt följande:

1) till den som innehar ett nationellt körkort utfärdat i en konventionsstat enligt 60 §, om det är fråga om

a) en asylsökande vars ansökan om uppehållstillstånd inte har avgjorts när fristen enligt 3 mom. i den paragrafen går ut,

b) utredning av körkortets äkthet, giltighet eller annan behörighet eller någon annan motsvarande omständighet som hindrar innehavaren att använda körkortet,

2) till en innehavare av ett körkort enligt 61 §.

Körkortstillstånd för tillfälligt körkort får beviljas trots kravet på vanlig vistelseort enligt 12 § 1 mom. 3 punkten och körkortet lämnas ut utan krav på ny förarexamen. En körkortsinnehavare enligt 1 mom. 2 punkten ovan får beviljas körkortstillstånd bara för tillfälligt körkort för kategorierna A1, A2, A och B, om han eller hon har körkort i motsvarande kategori.

Tillfälligt körkort utfärdas för viss tid, högst ett år, men dock högst för så lång tid som det ursprungliga körkortet är i kraft. Ett tillfälligt körkort enligt 1 mom. 1 punkten ovan får dock utfärdas för längre tid eller dess giltighetstid förlängas, förutsatt att det ursprungliga körkortet är i kraft. Polisen ska omhänderta det ursprungliga körkortet när det tillfälliga körkortet lämnas ut bara om det är nödvändigt av de skäl som anges i 1 mom. 1 b-punkten.

Det tillfälliga körkortet ska medföras i fordonet tillsammans med det ursprungliga körkortet, om det inte har antecknats på kortet att polisen har omhändertagit det ursprungliga körkortet.

7 kap.

Körförbud och andra påföljder

64 §
Körförbud

Domstolen ska meddela föraren av ett motordrivet fordon körförbud, om han eller hon konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 §, rattfylleri enligt 23 kap. 3 §, grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 44 kap. 13 § i strafflagen. Körförbud behöver inte meddelas, om föraren inte döms till straff för något av de ovan nämnda brotten.

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud om

1) han eller hon inte längre uppfyller villkoren för körkortstillstånd enligt 12 §,

2) han eller hon inte inom den frist som polisen utsatt har lämnat in läkarintyg eller ett sådant intyg från optiker som avses i 20 § 3 mom. eller avlagt ny förarexamen, nytt körprov eller nytt prov på körförmåga med godkänt resultat,

3) han eller hon har gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen vid körning av ett motordrivet fordon och detta tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,

4) han eller hon har gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § i strafflagen, eller

5) han eller hon i utlandet har dömts för rattfylleri med motordrivet fordon eller där har gjort sig skyldig till en sådan gärning.

Som en gärning enligt 2 mom. 3 punkten ovan betraktas också det att föraren genom manipulering eller med hjälp av ett externt redskap har stört en anordning avsedd för övervakning av sociallagstiftningen på vägtransportområdet, så att anordningen ger felaktig information om förarens körtider och vilotider.

65 §
Körförbud på grundval av återkommande förseelser

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud, om denne minst fyra gånger på två år eller tre gånger på ett år har gjort sig skyldig till följande vid körning med motordrivet fordon:

1) trafikförseelse enligt 103 § i vägtrafiklagen, med undantag av andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än

a) förbjuden användning av mobiltelefon vid körning enligt 24 a § 2 mom. i vägtrafiklagen,

b) överträdelse av hastighetsbegränsningarna med motordrivet fordon enligt 25 § 1 och 2 mom. i vägtrafiklagen,

2) brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter enligt 105 a § i vägtrafiklagen,

3) äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen eller smitning i vägtrafik enligt 23 kap. 11 § i strafflagen,

4) fordonsförseelse enligt 96 § 1 mom. i fordonslagen,

5) brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare enligt 24 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

6) detektorförseelse enligt 3 § 1 punkten i lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998),

7) förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 19 § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

En körrättsinnehavare ska dock trots 1 mom. meddelas körförbud, om han eller hon inom två år efter att ha fått kortvarig körrätt tre gånger eller under denna tid två gånger inom ett år gör sig skyldig till en gärning enligt 1 mom. 1—7 punkten. Detsamma gäller en körrättsinnehavare för motorcykel, men inte för bil, i två år efter det att han eller hon fick körrätten.

Körförbudet ska meddelas så att det verkställs omedelbart efter det att beslutet om körförbud har fattats.

Utifrån uppgifter i fordonstrafikregistret ska Trafiksäkerhetsverket skicka en påminnelse till körrättsinnehavaren om grunderna för körförbud enligt denna paragraf. Verket ska skicka påminnelsen, när nästa gärning enligt 1 mom. leder till att polisen överväger att meddela körförbud.

66 §
Körförbudets längd

Den som gjort sig skyldig till rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen ska meddelas körförbud i minst en månad och den som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt rattfylleri körförbud i minst tre månader. Vid återfall ska körförbudet vara

1) minst sex månader, om föraren under fem år gjort sig skyldig till

a) rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen två gånger,

b) rattfylleri och brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen, eller

c) rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen och dessutom grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten,

2) minst ett år, om föraren under fem år två gånger gjort sig skyldig till en gärning som uppfyller rekvisitet för grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Körförbudet gäller i högst fem år. I sitt beslut ska domstolen ange förbudets sista giltighetsdag. Domstolsbeslutet får verkställas även om besvär anförs.

I de fall som avses i 64 § 2 mom. 1 och 2 punkten ska körförbud meddelas tills vidare och i de fall som avses i 3—5 punkten och i 65 § för minst en och högst sex månader.

Längden på körförbudet ska bestämmas med hänsyn till förbudets konsekvenser för förarens försörjning och nödvändiga behov av att röra sig i trafiken.

När längden på körförbudet bestäms ska som avdrag beaktas den tid som föraren på grund av den gärning som orsakade körförbudet saknat körrätt. Alternativt ska det anses att körförbudet har avtjänats i sin helhet på grund av längden på ett temporärt körförbud.

67 §
Villkorligt körförbud

Om allmänintresset inte kräver något annat, kan domstolen förklara körförbudet villkorligt, om körrätt är nödvändig på grund av personens yrke eller om det finns något annat särskilt vägande skäl och gärningen inte har riskerat någons säkerhet. För en gärning som begås under körförbudet, det temporära körförbudet eller prövotiden enligt 2 mom. får körförbud inte meddelas villkorligt.

Körförbudet är villkorligt under en tid (prövotid) som domstolen bestämmer och som är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar när beslutet om villkorligt körförbud avkunnas eller utfärdas. I domstolens beslut ska det anges när prövotiden för villkorligt körförbud upphör.

68 §
Verkställande av villkorligt körförbud

Domstolen ska bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om den som fått körförbud under prövotiden gör sig skyldig till en gärning enligt 64 § 1 mom. Ett villkorligt körförbud behöver dock inte verkställas, om föraren inte döms till straff för en gärning enligt 64 § 1 mom. När det bestäms att ett villkorligt körförbud ska verkställas, motsvarar förbudets sista giltighetsdag den sista giltighetsdagen för det längst gällande körförbudet. Domstolsbeslutet får verkställas även om besvär anförs.

I sitt beslut ska domstolen nämna de omständigheter som medför att det villkorliga körförbudet verkställs. Det villkorliga körförbudet förfaller, om inte domstolen inom ett år från det att prövotiden har gått ut har bestämt att det ska verkställas.

69 §
Övervakad körrätt

Domstolen ska besluta om i lagen om alkolåsövervakad körrätt avsedd övervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § 1 eller 2 punkten i strafflagen, om den som ska meddelas körförbud begär det. Körförbudet ska vara villkorligt. Övervakad körrätt kan dock inte meddelas på nytt för en gärning som begås under tiden för övervakad körrätt. Det temporära körförbudet upphör och den övervakade körrätten börjar när den som gjort sig skyldig till rattfylleri får ett sådant alkolåskörkort som avses i lagen om alkolåsövervakad körrätt. Den övervakade körrätten upphör den dag då prövotiden för det villkorliga körförbudet upphör.

Domstolen ska återkalla en övervakad körrätt och bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om den övervakade under prövotiden

1) återtar sin begäran om övervakning, eller

2) utan godtagbar orsak bryter mot begränsningarna i den övervakade körrätten eller försummar att fullgöra en skyldighet som hör till den övervakade körrätten eller förstör eller försöker förstöra alkolåsets funktion.

Om det för den som ska meddelas körförbud har utfärdats temporärt körförbud med stöd av 70 § 1 mom. 6 punkten innan domstolen har beslutat om körförbudet och denne fortfarande begär övervakad körrätt, ska domstolen vid behandlingen av rattfyllerimålet avgöra om det finns en godtagbar orsak till gärningen eller försummelsen.

I fråga om övervakad körrätt gäller i övrigt vad som i 66 § 4 mom. samt 67 och 68 § föreskrivs om villkorligt körförbud och dess verkställighet, med undantag av de förutsättningar för villkorligt körförbud enligt 67 § 1 mom. som är beroende av prövning.

70 §
Temporärt körförbud

En polisman har rätt att meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud och omhänderta körkortet eller, om körkortet ännu inte har lämnats ut, intyget över förarexamen i följande fall:

1) om det finns sannolika skäl att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § i strafflagen eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 44 kap. 13 § i strafflagen,

2) om det finns anledning att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 2 eller 3 mom. i strafflagen,

3) om det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av 64 § 2 mom. 3—5 punkten eller 65 § i denna lag,

4) om det är uppenbart att körrättsinnehavarens körförmåga på grund av sjukdom eller men eller av någon annan liknande orsak har försämrats så mycket att detta vid fortsatt körning skulle orsaka väsentlig fara för den övriga trafiken och det därför inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd att utreda hans eller hennes hälsotillstånd i enlighet med 20 § 2 mom.,

5) om begäran enligt 69 § 2 mom. 1 punkten återtas, eller

6) om det finns anledning att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 69 § 2 mom. 2 punkten.

En gränsbevakningsman kan vid genomförande av gränskontroller och i samband med andra tjänsteuppdrag meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud eller omhänderta körkortet

1) om det finns sannolika skäl att misstänka att personen har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § i strafflagen,

2) om det finns anledning att misstänka att personen har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 2 eller 3 mom. i strafflagen.

71 §
Överföring av körförbusärenden från Gränsbevakningsväsendet till polisen

Efter att ha meddelat temporärt körförbud ska Gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål föra över ärendet till polisen. I fråga om temporärt körförbud som meddelas av en gränsbevakningsman gäller i övrigt vad som bestäms om temporärt körförbud som meddelas av polisen.

72 §
Längden på temporärt körförbud

I det fall som avses i 70 § 1 mom. 1 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills domstolen beslutar om körförbud. I det fall som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten ska polisen utan dröjsmål besluta om det temporära körförbudet ska fortsätta gälla eller inte. Om det är sannolikt att den som har fått temporärt körförbud har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten, ska det temporära körförbudet fortsätta att gälla tills domstolen beslutar om körförbud.

Om det på grundval av förundersökningen är uppenbart att domstolen kommer att meddela villkorligt körförbud, får polisen redan innan domstolen beslutar om körförbud bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra eller, om villkoren i lagen om alkolåsövervakad körrätt är uppfyllda, besluta om övervakad körrätt.

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 3 och 4 punkten ska den polisman som meddelat temporärt körförbud utan dröjsmål underrätta den polis som beslutar om körförbud. Polisen ska utan dröjsmål i det fall som avses i 3 punkten besluta om körförbud och i det fall som avses i 4 punkten att det temporära körförbudet ska fortsätta att gälla.

Polisen ska utan dröjsmål återlämna körkortet, eller om personen i fråga ännu inte har fått körkortet eller det inte har omhändertagits av polisen, ge ett nytt körkort och underrätta körrättsinnehavaren om att körrätten fortbestår, om

1) åtal inte väcks för en gärning som avses i 70 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller åtalet förkastas eller om körförbudet för gärningen meddelas villkorligt,

2) körförbud i fall som avses i 70 § 1 mom. 3 punkten inte meddelas, eller

3) temporärt körförbud inte hålls i kraft i fall som avses i 70 § 1 mom. 4 punkten.

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 5 och 6 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills domstolen beslutar om övervakad körrätt enligt lagen om alkolåsövervakad körrätt.

73 §
Varning

I stället för att meddela körförbud kan polisen för gärningar som avses i 64 § 2 mom. 4 och 5 punkten och 65 § ge en varning, om körrätt är nödvändig på grund av körrättsinnehavarens försörjning och behov att röra sig i trafiken och om gärningarna inte ska anses vara ett tecken på likgiltighet för bestämmelserna om vägtrafik eller de påföljder som han eller hon har dömts till eller meddelats på grund av brott mot dem.

Den som inom ett år efter att ha fått varning gör sig skyldig till en enda gärning som avses i 1 mom. ska meddelas körförbud. Den som begått gärningen kan dock i stället för körförbud ges en ny varning, om förseelsen anses vara ringa. En ny sådan gärning inom ett år efter det att den andra varningen har getts leder till körförbud.

Polisen kan för ett brott som avses i 64 § 2 mom. 3 punkten ge en körrättsinnehavare enligt 1 mom. i denna paragraf en varning i stället för att meddela körförbud, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Om körrättsinnehavaren inom två år efter varningen gör sig skyldig till ett nytt brott som avses i den punkten, ska han eller hon meddelas körförbud.

74 §
Behörig polisenhet

De polisuppdrag som avses i denna lag sköts av en polisenhet som Polisstyrelsen bestämmer.

75 §
Skyldighet att överlämna körkort

Den som meddelats körförbud och den vars körrätt har förfallit ska genast överlämna körkortet till polisen.

76 §
När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare förfaller körrätten fem år efter det att beslutet meddelats, förutsatt att den som meddelats körförbudet inte tidigare har fått tillbaka sitt körkort efter att ha ansökt om det. Polisen kan också bestämma att körrätten upphör, om dess innehavare begär det.

8 kap.

Bilskola och trafiklärartillstånd

77 §
Tillstånd att driva bilskola

För att driva bilskola krävs det tillstånd.

Tillstånd att driva bilskola ska beviljas en sökande

1) som har tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar att driva verksamheten,

2) som inte är försatt i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, som har uppnått myndighetsålder och vars handlingsbehörighet inte har begränsats,

3) som har en utbildningsansvarig föreståndare och undervisningspersonal som uppfyller föreskrivna krav och tillgång till de undervisningslokaler, det undervisningsmaterial och de undervisningsredskap som behövs.

Sökanden ska inte anses ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar att driva verksamhet åtminstone om sökanden har skulder som drivs in genom utsökning och de med hänsyn till sökandens betalningsförmåga är mer än obetydliga.

Tillstånd att driva bilskola beviljas för utbildning för kategorierna i grupp 1 eller grupp 2 eller för bådadera. Tillstånd att bedriva bilskola inom grupp 1 kan begränsas till att bara gälla utbildning med två- eller trehjulig moped.

78 §
Utbildningsansvarig föreståndare

En bilskola ska ha en utbildningsansvarig föreståndare som styr och utvecklar utbildningen och svarar för innehållet i undervisningen och för att utbildningen ges enligt gällande bestämmelser och tillståndsvillkor.

Trafiksäkerhetsverket godkänner en person som utbildningsansvarig föreståndare enligt följande kriterier:

1) personen har trafiklärartillstånd och

a) behörighet för körundervisning för kategori B och minst ett års erfarenhet av körundervisning med ett fordon i denna kategori, om bilskolan har tillstånd för utbildning för kategorier i grupp 1,

b) körkort för kategori A och minst ett års erfarenhet av körundervisning för motorcykel, om bilskolan bara ger utbildning för motorcykelkörkort,

c) behörighet för körundervisning för kategori C och minst ett års erfarenhet av körundervisning i bilskola för en kategori i grupp 2 eller av förarutbildningen för körkort inom yrkesutbildningen, om bilskolan har tillstånd för utbildning för kategorier i grupp 2,

2) personen har avlagt studier för ansvarig föreståndare,

3) personen ska inte anses uppenbart olämpliga för uppgiften på grund av grova eller upprepade trafikbrott eller andra brott eller i övrigt som person,

4) personens handlingsförmåga har inte begränsats.

Om tillstånd att driva bilskola beviljas bara för utbildning för körkort för två- eller trehjulig moped, godkänns som utbildningsansvarig föreståndare med avvikelse från 1 mom. 1 och 2 punkten även den som har trafiklärartillstånd och minst ett års erfarenhet av körundervisning för motorcykelkörkort.

En utbildningsansvarig föreståndare betraktas inte som lämplig för uppdraget, om

1) om han eller hon under de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiken, visat allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller har haft körförbud på grund av detta,

2) han eller hon under de senaste två åren i övrigt har meddelats körförbud på grund av upprepade trafikbrott,

3) han eller hon har dömts till bötesstraff minst tre gånger det senaste året för brott mot bestämmelser om trafik- och fordonssäkerhet, anställnings- eller löneförhållande, bokföring eller miljöskydd eller andra bestämmelser om yrkesmässigt ansvar och gärningarna visar att han eller hon är uppenbart olämplig att vara utbildningsansvarig föreståndare.

79 §
Att ansöka om tillstånd att driva bilskola

Ansökan om tillstånd att driva bilskola ska göras hos Trafiksäkerhetsverket. Sökanden ska

1) uppge på vilken ort bilskolan har sitt huvudsakliga driftställe,

2) uppge till vilken grupp de kategorier hör som tillståndet söks för,

3) uppge under vilken firma verksamheten bedrivs,

4) namnge den utbildningsansvariga föreståndaren och redogöra för personens behörighet,

5) lämna in övriga uppgifter som tillståndsmyndigheten begär och som behövs för handläggningen av ansökan.

80 §
Beviljande av tillstånd att driva bilskola

Tillstånd att driva bilskola beviljas att gälla tills vidare och i hela landet.

Med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning kan tillståndet förenas med kompletterande villkor och begränsningar som gäller undervisningsarrangemang, undervisningslokaler, undervisningsutrustning, undervisningsredskap och gruppstorlek, om villkoren och begränsningarna behövs för tillsynen.

81 §
Anmälan om verksamheten

Om den utbildningsansvariga föreståndaren byts ut, ska den som innehar tillstånd att driva bilskola utan dröjsmål anmäla den nya utbildningsansvariga föreståndaren till tillståndsmyndigheten för godkännande.

Om den utbildningsansvariga föreståndaren har avlidit eller inte kan sköta uppdraget på grund av akut allvarlig sjukdom, olycksfall, uppsägning eller någon annan oförutsedd händelse och det inte genast går att få en person som uppfyller kravet i 78 § 2 mom. 2 punkten på studier för ansvarig föreståndare, kan som föreståndare för en tid av högst två år godkännas en person som inte uppfyller det kravet. Om det blir ett avbrott i fullgörandet av den utbildningsansvariga föreståndarens uppdrag, ska tillståndsmyndigheten underrättas utan dröjsmål och en tillfällig föreståndare samtidigt anmälas för godkännande.

Om verksamheten vid bilskolan upphör, ska tillståndsinnehavaren genast underrätta tillståndsmyndigheten om det.

De anmälningar som avses i denna paragraf ska göras till Trafiksäkerhetsverket. Uppgifter om godkända ändringar ska registreras i fordonstrafikregistret. Närmare bestämmelser om anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

82 §
Tillsyn över bilskolor

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillsynen över bilskolor och undervisningen med undervisningstillstånd.

Förutom Trafiksäkerhetsverket ska också förarexamensmottagarna utöva tillsyn. De ska omedelbart anmäla uppdagade brister och försummelser till Trafiksäkerhetsverket.

83 §
Varning och återkallelse av tillstånd att driva bilskola

En innehavare av tillstånd att driva bilskola kan ges skriftlig varning, om

1) innehavaren inte längre uppfyller villkoren för tillståndet,

2) bestämmelserna om den utbildningsansvariga föreståndaren inte följs,

3) andra bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller driften av bilskola inte följs,

4) undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

Tillståndsinnehavaren kan ges en rimlig frist att rätta till en brist eller en försummelse som avses i 1 mom.

Tillståndet ska återkallas, om förseelsen eller försummelsen är allvarlig eller väsentlig och om anmärkningar eller varningar till tillståndsinnehavaren inte resulterar i att bristerna avhjälps. Ett tillstånd ska också återkallas om innehavaren begär det.

84 §
Undervisningspersonal

Lärare i annan förarutbildning än för mopedkörkort ska ha trafiklärartillstånd och körrätt för det fordon som används i körundervisningen. För körundervisning för moped ska också sådan behörighet för lärare med undervisningstillstånd som avses i 40 § 1 mom. 1 punkten godkännas. Lärare som inte ger körundervisning kan likväl i stället för trafiklärartillstånd ha pedagogisk utbildning som har godkänts av den lokala förarexamensmottagaren innan undervisningen inleds och praktisk erfarenhet.

Som ett led i utbildningen för specialyrkesexamen för trafiklärare får den som studerar vid en inrättning som utbildar trafiklärare vara lärare utan trafiklärartillstånd på en bilskola som är godkänd för undervisningspraktik, om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik.

Bilskolan ska ha en uppdaterad förteckning där det framgår vem som är utbildningsansvarig föreståndare och vilka andra lärare det finns och vad de har för behörighet för undervisning.

85 §
Undervisningslokaler, undervisningsmaterial och undervisningsredskap

Teoriutbildning ska ges i bilskolans undervisningslokaler, och lokalerna ska godkännas av förarexamensmottagaren innan de börjar användas. Vid undervisning för kategorier i grupp 2 gäller kravet på godkännande bara undervisningslokaler på det huvudsakliga driftstället. Bilskolans undervisningslokaler och andra lokaler där undervisning ges ska lämpa sig för undervisningen. I en lokal enligt detta moment kan bilskolorna ordna annan undervisning än undervisning för kategori B gemensamt. Närmare bestämmelser om kraven på undervisningslokaler och undervisning som bilskolorna ordnar gemensamt och om andra undervisningsarrangemang får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Undervisningsmaterialet ska uppfylla kraven i den godkända läroplanen. Skolfordonen och andra undervisningsredskap för körundervisningen ska motsvara den kategori för vilken undervisningen sker och ha godkänts på behörigt sätt. Närmare bestämmelser om kraven på skolfordon och andra undervisningsredskap för körundervisning utfärdas genom förordning av statsrådet.

86 §
Anmälan om elever vid bilskolan och elevbokföring

Bilskolan ska föra bok över sina elever och sin undervisning och anmäla eleverna till den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan. Närmare föreskrifter om anmälan om eleverna och elevbokföring får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

87 §
Konkurs för innehavare av tillstånd att driva bilskola

Vid konkurs för en innehavare av tillstånd att driva bilskola har konkursboet rätt att med stöd av det tidigare tillståndet fortsätta att driva bilskolan i högst ett år efter det att den försattes i konkurs. Konkursboet ska utan dröjsmål underrätta tillståndsmyndigheten om det kommer att utnyttja rätten eller inte. De som förvaltar konkursboet ska svara för den utbildningsansvariga föreståndarens uppgifter, och den som sköter uppgifterna ska uppfylla behörighetskraven för föreståndare, med undantag av kravet i 78 § 1 mom. 2 punkten.

88 §
Villkor för trafiklärartillstånd

I förarutbildning för kategori B är villkoren för trafiklärartillstånd att

1) sökanden har fyllt 23 år,

2) sökanden har avlagt specialyrkesexamen för trafiklärare och tillhörande undervisningspraktik enligt 84 § 2 mom.,

3) sökanden har körkort för kategori B och har haft det i minst tre år,

4) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkort i grupp 2,

5) sökanden inte ska anses olämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper.

I rätten att ge förarutbildning för kategori B ingår också rätt att ge förarutbildning för mopedkörkort. Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. krävs det för trafiklärartillstånd med rätt att ge förarutbildning i de andra kategorierna att

1) sökanden för förarutbildning för motorcykelkörkort visar att han eller hon har avlagt avsnittet för motorcykelutbildning i grunderna för den examen som avses i 1 mom. 2 punkten samt dels har ett körkort enligt 3 punkten i det momentet, dels har ett körkort för motorcykel utan begränsning av den körda motorcykelns effekt och har haft det i minst tre år,

2) sökanden för förarutbildning för kategorierna i grupp 2 visar att han eller hon som en del av grunderna för den examen som avses i 1 mom. 2 punkten har avlagt avsnittet som lärare vid bilskola för undervisning av lastbils- och bussförare eller avsnittet som lärare inom yrkesutbildningen på andra stadiet och att sökanden har körkort i den kategori som undervisningen gäller och har haft det i minst tre år.

En sökande ska inte anses vara lämplig som trafiklärare enligt 1 mom. 5 punkten på grund av sina personliga egenskaper, om

1) han eller hon de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning enligt 23 kap. 1 § i strafflagen som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller har haft körförbud på grund av gärningarna,

2) han eller hon det senaste året annars har meddelats körförbud eller har haft körförbud på grund av andra trafikbrott,

3) han eller hon under de senaste fem åren gjort sig skyldig till brott mot liv och hälsa eller brott som annars tyder på våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott och gärningen visar att sökanden är uppenbart olämplig att vara trafiklärare,

4) han eller hon utifrån uppgifter i ett av polisens register i övrigt genom sin livsstil eller sina personliga egenskaper har visat sig vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Trafiklärartillstånd ska sökas hos polisen. Ansökan ska åtföljas av en kopia av examensintyg enligt 1 mom. 2 punkten och vid behov dessutom av information enligt 2 mom. samt ett läkarintyg, om sökanden inte har körkort för en kategori i grupp 2.

89 §
Beviljande av trafiklärartillstånd

Trafiklärartillstånd beviljas av polisen. Tillståndet beviljas till dess att innehavaren fyller 70 år. Efter det ska tillståndet förnyas vart femte år.

Trafiklärartillstånd utfärdas på en blankett från Trafiksäkerhetsverket och lämnas ut av polisen. Dupletter av tillståndet får ges med iakttagande av bestämmelserna om dupletter av körkort.

I fråga om medförande av tillstånd föreskrivs i 32 §.

90 §
Återkallelse av trafiklärartillstånd och tilldelning av varning

Ett trafiklärartillstånd ska återkallas

1) för viss tid, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren enligt 88 § 1 mom. 5 punkten,

2) tills vidare, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren enligt 88 § 1 mom. 4 punkten eller om han eller hon meddelas körförbud tills vidare,

3) temporärt, om innehavaren meddelas temporärt körförbud,

4) helt och hållet, om innehavaren begär det.

I fall som avses i 1 mom. 1 punkten ska tillståndet återkallas för minst tre månader och högst fem år. Tillståndet ska emellertid återkallas för minst sex månader, om det är fråga om en gärning som avses i 88 § 3 mom. 1 punkten, dock inte en gärning som avses i 23 kap. 1 § i strafflagen, eller en gärning enligt 88 § 3 mom. 3 punkten.

Giltighetstiden för återkallelsen ska bestämmas med särskild hänsyn till hur allvarlig den gärning eller allvarliga de gärningar är som återkallelsen grundar sig på och omständigheterna kring gärningen eller gärningarna. Om det av grundad anledning är nödvändigt för att påföljderna ska vara skäligare, kan trafiklärartillståndet återkallas för en kortare tid, men alltid minst för samma tid som körförbudet, och i det fall som avses i 88 § 3 mom. 4 punkten kan innehavaren av trafiklärartillstånd ges en varning i stället för att trafiklärartillståndet återkallas. Körförbudet behöver inte återkallas om den som har körtillstånd ges en varning i stället för att meddelas körförbud.

Utöver det fall som avses i 1 mom. 3 punkten kan tillståndet återkallas temporärt, om det är sannolikt att innehavaren av tillståndet har gjort sig skyldig till en gärning enligt 88 § 3 mom. 3 punkten och gärningen är så allvarlig att tillståndet måste återkallas.

Frågan om att återkalla ett trafiklärartillstånd ska tas upp till prövning utan onödigt dröjsmål, om det föreligger en grund för att återkalla det. När ett tillstånd återkallas på grund av körförbud ska bestämmelserna i denna lag om körförbud, temporärt körförbud och körförbud som meddelats tills vidare iakttas. Tillståndet ges tillbaka i det fall som avses i 1 mom. 1 punkten när den tid som förbudet har gällt har gått ut och i det fall som avses i 2 punkten när innehavaren visar att han eller hon uppfyller de föreskrivna kraven.

91 §
Att vara lärare vid bilskola med tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik på bilskola utfärdas av en läroanstalt som avses i 84 § 2 mom. och som har sådant tillstånd att ordna utbildning där specialuppdraget att ordna trafiklärarutbildning ingår. Tillstånd utfärdas om studeranden har blivit godkänd i grunderna i specialyrkesexamen för trafiklärare i bilskola, uppfyller villkoren för trafiklärartillstånd enligt 88 § 1 mom., med undantag av 1 och 2 punkten i det momentet, och övriga villkor för undervisningspraktik. Praktikanten ska ha fyllt 21 år.

En utbildningsanordnare enligt 1 mom. ovan har rätt att få utlåtande om sökandens lämplighet som innehavare av trafiklärartillstånd av polisen i det distrikt där sökandens hemkommun finns. Uppgifter enligt 88 § 1 mom. 5 punkten som behövs för lämplighetsprövning av studerande får behandlas bara av dem som bereder och fattar beslut om antagning av studerande eller återkallelse av studierätt. Uppgifterna ska förvaras åtskilda från andra personuppgifter, och de ska avföras ur registret så snart det inte längre finns något grund enligt personuppgiftslagen för att bevara dem.

I fråga om medförande av tillståndet vid övningskörning föreskrivs i 32 §. Närmare bestämmelser om undervisningspraktik och tillstånd för undervisningspraktik och övriga krav på genomförandet av undervisningspraktik utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

92 §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff vid förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 10 § i strafflagen.

93 §
Körkortsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1) sådana villkor och begränsningar i körkort och körkortstillstånd som avses i 16 §,

2) bestämmelsen i 32 § om skyldighet att vid körning medföra körkort, temporärt körkort, tillfälligt körkort, internationellt körkort, undervisningstillstånd, praktiktillstånd, trafiklärartillstånd, tillstånd för undervisningspraktik och intyg över förarexamen,

3) bestämmelsen i 75 § om skyldighet att överlämna körkortet, eller

4) bestämmelsen i 33 § om att låta någon annan köra ett fordon,

ska för körkortsförseelse dömas till böter.

94 §
Olovligt bedrivande av förarutbildning

Den som driver bilskola enligt denna lag utan tillstånd enligt 77 § ska för olovligt bedrivande av förarutbildning dömas till böter.

95 §
Bestämmelser om omprövning och överklagande

Ett beslut som polisen fattar med stöd av denna lag får överklagas genom besvär enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut som en förarexamensmottagare enligt avtal med Trafiksäkerhetsverket fattat med stöd av denna lag får inte överklagas genom besvär. Omprövning av beslutet får dock begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

Ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av begäran om omprövning eller i övrigt med stöd av denna lag får överklagas genom besvär enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Om en sökande beviljas körkort enligt denna lag eller något annat tillstånd enligt ansökan utan villkor eller begränsningar, meddelas sökanden utöver körkortet eller tillståndet inte något annat beslut eller anvisning om hur man begär omprövning eller anför besvär. Trots besvär kan ett beslut som polisen fattar med stöd av denna lag verkställas.

96 §
Åtgärdseftergift

Åtal behöver inte väckas och straff inte dömas ut, om en förseelse som avses i 93 § är ringa med hänsyn till omständigheterna.

Om förseelsen uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan en polisman utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

97 §
Tillstånd till undantag

Trafiksäkerhetsverket kan medge undantag från det ålderskrav som gäller körkortstillstånd och körkort för kategori B, om det finns särskilt vägande skäl för det. Minimiåldern får sänkas med högst ett år.

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsverket medge undantag från hörselkravet enligt 18 § 1 mom. 3 punkten.

98 §
Internationellt körkort

Ett internationellt körkort enligt den i Genève respektive Wien ingångna konventionen om vägtrafik som avses i 60 § 1 mom. får utfärdas till en person

1) som har ett giltigt körkort utfärdat i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat,

2) som har fyllt 18 år,

3) som har vanlig vistelseort i Finland eller, om han eller hon har finländskt körkort, har vanlig vistelseort i en stat som inte är EU- eller EES-stat.

Internationella körkort fastställs av polisen.

99 §
Avgifter

I fråga om avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

100 §
Fastställande av blanketter för läkarintyg

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer formuläret för blanketten för läkarintyg enligt denna lag och blanketten för läkares anmälan enligt 21 § efter att ha hört kommunikationsministeriet.

101 §
Anmälan till fordonstrafikregistret

Trots sekretessbestämmelserna och utöver vad som föreskrivs i 11 § 5 punkten i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) ska polisen till den som för fordonstrafikregistret för registrering anmäla uppgift om

1) en avgjord ansökan om körkortstillstånd,

2) körkort som sökanden har fått i någon EU- eller EES-stat, den stat som har utfärdat körkortet eller, om körkortet har utfärdats på grundval av ett körkort som är utfärdat av någon annan än en ovan avsedd stat, den utfärdande staten enligt körkortet, datum då körkortet beviljades enligt körkortet och villkor och begränsningar i körrätten separat för varje kategori,

3) utlämnande av körkortet,

4) ändrade villkor och begränsningar i körkortstillståndet,

5) ändrad körkortskategori,

6) beviljat och återkallat trafiklärartillstånd,

7) duplett som utfärdats eller förstörts,

8) körförbud eller temporärt körförbud och återlämnat körkort efter utgången av körförbud eller temporärt körförbud och att körkortet tagits om hand av polisen,

9) beslut om undervisnings- och övningstillstånd.

Närmare föreskrifter om anmälan enligt denna lag till fordonsförvaltningsregistret får meddelas av Trafiksäkerhetsverket. Verket har rätt att göra ändringar i de anmälningsblanketter som fastställts av kommunikationsministeriet, förutsatt att datainnehållet i registret inte påverkas.

10 kap.

Ikraftträdande

102 §
Ikraftträdande

Med de undantag som föreskrivs i 2 och 3 mom. träder denna lag i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 5 § 3 mom., 8 § 1 mom., 10 § 2 mom. 2 punkten, 17 och 18 §, 24 § 3 mom., 34 §, 35 § 2 mom., 40 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 41 § 3 mom., 47 § 4 punkten, 48 § 3 mom., 53, 58, 60, 64—73, 75—91, 94 och 100 § träder dock i kraft redan den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 3 § 12 punkten träder i kraft den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

103 §
Övergångsbestämmelser om trafiklärartillstånd och trafiklärarexamen

Trafiklärartillstånd som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. gäller till det datum som anges i dem.

Trafiklärartillstånd som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. innefattar alla kategorier för förarutbildning, om trafiklärarexamen har avlagts enligt kommunikationsministeriets föreskrifter. Vid ansökan om duplett av ett sådant trafiklärartillstånd utfärdas dupletten enligt kraven i denna lag. Detta moment gäller inte trafiklärartillstånd för försvarsmakten.

Trafiklärarexamen som har avlagts enligt kommunikationsministeriets föreskrifter före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. berättigar till trafiklärartillstånd enligt denna lag. Tillståndet innefattar alla kategorier för förarutbildning.

På trafiklärarutbildning som inletts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. för att avlägga trafiklärarexamen enligt kommunikationsministeriets föreskrifter tillämpas de nämnda föreskrifterna om trafiklärarexamen fram till utgången av 2011. I fråga om examens och trafiklärartillståndets giltighet gäller vad som föreskrivs i denna paragraf.

104 §
Övergångsbestämmelser om utbildningsansvarig föreståndare i bilskola

Behörighet för bilskoleföretagare och utbildningsansvarig föreståndare i bilskola som har avlagts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. motsvarar den examensdel som avses i 78 § 1 mom. 2 punkten.

Kraven på ledarskap och företagande på bilskola tillämpas inte på den som har haft tillstånd att driva bilskola eller har varit utbildningsansvarig föreståndare i bilskola före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom., förutsatt att det inte bara har varit ett tillfälligt uppdrag utan behörighet.

Den som enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. har haft rätt att vara utbildningsansvarig föreståndare i bilskola utan trafiklärartillstånd får fortfarande vara utbildningsansvarig föreståndare.

På utbildning för bilskolföretagare och utbildningsansvarig föreståndare i bilskola enligt kommunikationsministeriets föreskrifter som inletts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. tillämpas de nämnda föreskrifterna fram till utgången av 2011.

105 §
Övergångsbestämmelser om tillstånd att driva bilskola

Tillstånd att driva bilskola som har beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. gäller till det datum som anges i dem i hela riket utom på Åland. Kravet på säkerhet som villkor för tillstånd att driva bilskola upphör dock att gälla den dagen och säkerheten återbetalas.

Vid förnyelse av sådana tillstånd att driva bilskola som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. ska tillstånden förses med uppgifter om kategorier för förarutbildning enligt denna lag.

Inrättningar som utbildar trafiklärare och de läroanstalter som Utbildningsstyrelsen utövar tillsyn över och som enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. har kunnat ge förarutbildning utan tillstånd att driva bilskola, är skyldiga att ansöka om tillstånd att driva bilskola enligt denna lag senast den 31 december 2011.

106 §
Övergångsbestämmelser om körkort

Körkort som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. gäller till det datum som anges i dem, dock högst 20 år från nämnda ikraftträdandedag. För att de ska fortsätta gälla efter den nämnda giltighetstiden måste de förnyas till körkort enligt denna lag. Vid ansökan om dupletter av körkort som avses i detta moment och utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före nämnda ikraftträdandedag ska den sista giltighetsdagen för det ursprungliga körkortet anges som sista giltighetsdag, dock högst en dag som motsvarar en giltighet på 20 år från den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom.

Om ett körkort som utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. kräver backspegel till höger, ska det nya körkortet eller en duplett utfärdas utan detta villkor, om inte tillståndsbeslutet särskilt kräver något annat.

Den som innehar ett körkort som är utfärdat enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. får beviljas en duplett enligt denna lag trots att körkortet finns kvar och inte har blivit förstört.

107 §
Övergångsbestämmelser om vissa tillstånd

Undervisnings- och övningstillstånd beviljade före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. gäller till det datum som anges i dem.

Undantagslov för förarexamen, körkort och körkortstillstånd som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ska fortfarande gälla, om inte något annat följer av tillståndsbeslutet.

108 §
Övergångsbestämmelser om kortvarigt körkort

De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande ska tillämpas på förarutbildning för kortvarigt körkort för kategori B som har inletts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom.

Om förarexamen för kortvarigt körkort avläggs efter den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom., ska denna lag tillämpas på den körrätt och det körkort som examen resulterar i.

Intyg över den andra fasen av förarutbildning som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. får tillställas polisen med iakttagande av de tidsfrister som anges i denna lag. Intyget ger innehavaren rätt att få nästa körkort enligt denna lag efter ett kortvarigt körkort, förutsatt att övriga villkor uppfylls.

109 §
Övergångsbestämmelser om körkortstillstånd

Körkortstillstånd för kategori A som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger bara rätt att avlägga examen för kategori A2 och att få körkort för den kategorin, om innehavaren inte uppfyller villkoren enligt denna lag för att få delta i examen för kategori A och få körkort för kategori A.

Körkortstillstånd för kategori M som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger innehavaren rätt att från och med nämnda ikraftträdandedag delta i förarexamen för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling eller bådadera i kategori AM enligt denna lag bara om villkoren för att delta i examen enligt denna lag uppfylls. Mellan den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. får körkort för kategori M avläggas med moped eller lätt fyrhjuling och körrätten för kategori M innefattar då körrätt för både moped och lätt fyrhjuling. Körkortstillstånd för kategori M som beviljats enligt denna lag den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. eller senare ger från den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. rätt att delta i förarexamen för körrätt för kategori AM, om de övriga kraven för att delta i examen uppfylls och förarexamen som avläggs efter detta datum resulterar bara i examensenlig körrätt.

110 §
Övergångsbestämmelser om körkortskategoriernas motsvarighet

Körrätt för kategori M som börjar gälla före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och motsvarande körkort i kategori M motsvarar körkort för kategori AM enligt denna lag, och det ger innehavaren rätt att köra två- och trehjulig moped och lätt fyrhjuling. Den som ansöker om duplett får en duplett i kategori AM med registrerad körrätt för moped och lätt fyrhjuling.

Körkort för kategori M som mellan den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. avläggs med moped eller lätt fyrhjuling på grundval av förarutbildning och förarexamen enligt denna lag motsvarar körkort för kategori AM enligt denna lag, och det ger innehavaren rätt att köra två- och trehjulig moped och lätt fyrhjuling. Den som ansöker om duplett får en duplett i kategori AM med registrerad körrätt för moped och lätt fyrhjuling.

Körrätt och körkort för kategori M som mellan den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. uppnåtts på grundval av förarutbildning och förarexamen enligt denna lag motsvarar ett sådant körkort för moped och lätt fyrhjuling i kategori AM som krävs för undervisningstillstånd som avses i 40 § 1 och 2 punkten, om körprovet för förarexamen har avlagts med ett fordon enligt detta. Polisen ska på ett körkort för kategori M ange att körprovet för förarexamen har avlagts med moped eller lätt fyrhjuling eller med bådadera. Villkoren för undervisningstillstånd enligt 40 § 1 och 2 punkten uppfylls om sökanden har haft nämnda körkort i minst tre år.

Körkort för kategori KT som avlagts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. motsvarar körkort för kategori A enligt denna lag.

111 §
Övergångsbestämmelser om undervisningstillstånd och utbildningsintyg

Undervisningstillstånd som har beviljats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger rätt att tillhandahålla förarutbildning och avlägga förarexamen enligt de krav som gällde när tillståndet beviljades, om utbildningen börjar före nämnda ikraftträdandedag.

Utbildningsintyg som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger rätt att delta i förarexamen enligt bestämmelserna i denna lag. Det som föreskrivs i denna lag ska tillämpas på körrätt och körkort som examen resulterar i.

112 §
Övergångsbestämmelser om kravet på synfält och läkarintyg

Kravet på synfält enligt denna lag gäller inte den som fått körkort före den 1 oktober 1990.

Läkarutlåtanden om körkort enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ska godkännas som läkarutlåtande enligt denna lag och ett utlåtande av en läkare med inriktning på geriatri som omfattande läkarutlåtande enligt denna lag, om det gäller körkort för kategori C1E, CE, D1 eller D och inte annat följer av utlåtandet eller polisen inte kräver något annat utlåtande.

I enlighet med de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ska en i Finland varaktigt bosatt körrättsinnehavare för lastbil eller buss fram till 70 års ålder för att hålla sin körrätt i kraft inom två månader efter det att han eller hon har fyllt 50, 55, 60 och 65 år för polisen visa upp ett läkarutlåtande om att de medicinska kraven för körkortet är uppfyllda. Denna skyldighet föreligger dock inte, om det när denna frist börjar har förflutit mindre än fem år från det att det av någon annan orsak än ovan avsedda regelbundna kontroller genom ett läkarutlåtande som tillställts polisen har påvisats att motsvarande medicinska krav är uppfyllda.

113 §
Övriga övergångsbestämmelserna

Den som har fått rätt att köra moped utan körkort med hänvisning till att han eller hon fyllt 15 år innan villkoren för mopedkörkort trädde i kraft den 1 januari 2000 har fortfarande rätt att köra två- eller trehjulig moped utan körkort enligt denna lag.

De bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande ska tillämpas på sådan rätt att köra fordonskombinationer i kategori B som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom.

Effektbegränsningen gällande körrätt för kategori A enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. gäller i två år från och med den tidpunkt då körrätten började gälla. Om körrättsinnehavaren ansöker om en duplett av körkortet, utfärdas ett körkort i kategori A2, vilket ger rätt att köra en motorcykel med en effekt på högst 25 kW. Efter tidsfristen på två år byts körkortet på ansökan till ett körkort i kategori A enligt denna lag utan sådan utbildning som avses i 24 § 2 mom. 3 punkten.

De fordon som nämns i punkt 5.2 i bilaga II till körkortsdirektivet och som överensstämmer med de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. får trots de gällande kraven användas vid körprov fram till och med den 30 september 2013, om fordonet har godkänts som skolfordon före den 1 oktober 2003.

RP 212/2010
KoUB 23/2010
RSv 269/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

  Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.