366/2011

Given i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av 6 a § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 6 a §, sådan den lyder i lag 760/2006, som följer:

6 a §
Anhängiggörande av ärenden som gäller kommunikationstjänster

Ett ärende som behandlas med stöd av kommunikationsmarknadslagen (393/2003) blir anhängigt vid marknadsdomstolen på ansökan av det teleföretag som Kommunikationsverkets eller konsumentombudsmannens beslut avser. Ett ärende som behandlas med stöd av 121 b § i den lagen kan bli anhängigt också på ansökan av den tjänsteleverantör som tillhandahåller den tjänst vars användning har hindrats.

Ett ärende om utdömande av vite i anslutning till ett förbud som utfärdats av Kommunikationsverket blir anhängigt på ansökan av verket. På motsvarande sätt blir ett ärende om utdömande av vite i anslutning till ett beslut som meddelats av konsumentombudsmannen anhängigt på ansökan av ombudsmannen.


Denna lag träder i kraft den 25 maj 2011.

RP 238/2010
KoUB 21/2010
RSv 267/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG; EGT nr 337, 18.12.2009, s. 11

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.