363/2011

Given i Helsingfors den 8 april 2011

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 16 § 2 mom., 24 § 3 mom., 62 § och 128 § 2 mom., av dem 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 26/2006 och 128 § 2 mom. sådant det lyder i lag 336/2010,

ändras 16 § 1 mom., 17 §, det inledande stycket i 18 § 1 mom., 18 § 2 mom. 13 a-punkten och 18 punkten, 21, 22, 25 och 36 a §, 39 § 1 och 2 mom., 51 § 1 och 3 mom., 55 § 1 mom., 60 och 60 c §, 67 § 3 mom. 1 och 13 punkten, 70 och 71 §, 75 § 3 mom., 79 § 2 mom., 81 §, 82 § 2 mom., rubriken för 89 §, 106 § 1 mom., 113 §, 118 § 2 mom., 121 § 3 mom., 126 § 5 mom. och 127 § 1 och 4 mom.,

av dem det inledande stycket i 18 § 1 mom., 18 § 2 mom. 13 a-punkten och 36 a § sådana de lyder i lag 1327/2007, 60 § sådan den lyder i lag 70/2007, 60 c § sådan den lyder i lag 331/2009, 67 § 3 mom. 1 och 13 punkten, 71 §, 126 § 5 mom. och 127 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i lag 759/2006, 70 § sådan den lyder i lag 976/2008 och 82 § 2 mom. sådant det lyder i lag 26/2006, samt

fogas till 11 § ett nytt 2 mom., till 18 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 47/2005 och 1327/2007, nya 2 a- och 14 a-punkter, till lagen nya 21 a, 24 a, 37 a och 60 e §, till 67 § 3 mom., sådant det lyder i lagarna 759/2006 och 336/2010, nya 14—21 punkter, till lagen nya 69 a, 70 a, 72 a, 89 a, 89 b och 107 a §, till 112 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 331/2009, ett nytt 5 mom., till lagen nya 118 a och 121 b §, till 123 § ett nytt 4 mom. och till lagen nya 126 a och 128 a § som följer:

11 §
Ändring av koncession

Koncessionsvillkoren kan ändras på ansökan av koncessionshavaren. Innan det fattar beslut ska statsrådet underrätta koncessionshavaren om hur en förnyad bedömning kommer att inverka på koncessionen och samtidigt ge koncessionshavaren en rimlig tid för att återkalla ansökan.

16 §
Marknadsdefinition

Kommunikationsverket ska genom beslut regelbundet definiera relevanta kommunikationsmarknader. Verket ska då på lämpligt sätt beakta Europeiska kommissionens, nedan kallad kommissionen, rekommendation om relevanta marknader och yttrandena i saken från organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.


17 §
Marknadsanalys och beslut om betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket ska i syfte att klarlägga konkurrensläget regelbundet göra en marknadsanalys av parti- och detaljmarknader som definierats som relevanta. Marknadsanalysen ska göras senast inom två år efter det att kommissionen utfärdat en marknadsrekommendation, om det är fråga om marknader som inte definierats tidigare, och med högst tre års mellanrum när det är fråga om marknader som definierats tidigare. Tidsfristen på tre år kan förlängas med högst tre år, om Kommunikationsverket begär det av kommissionen och kommissionen inte förbjuder detta inom en månad från det att begäran lämnades.

Om det är fråga om gränsöverskridande marknader ska Kommunikationsverket utarbeta marknadsanalysen i samarbete med regleringsmyndigheten i den berörda staten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kommunikationsverket ska genom sitt beslut bestämma att ett teleföretag är ett företag med betydande marknadsinflytande, om företaget utifrån en marknadsanalys konstateras ensamt eller tillsammans med andra ha ett sådant ekonomiskt inflytande på en viss marknad att det i betydande utsträckning kan verka oberoende av konkurrenter, konsumenter eller andra användare. Ett teleföretag som har betydande marknadsinflytande på en viss marknad kan anses ha samma ställning även på en närliggande marknad, om teleföretaget kan stärka sitt marknadsinflytande även på denna marknad.

Kommunikationsverket ska ändra ett beslut om betydande marknadsinflytande, om det utifrån en marknadsanalys konstateras ha skett betydelsefulla förändringar i konkurrensläget på marknaden. I beslutet kan skyldigheter som ålagts ett företag med betydande marknadsinflytande ändras eller bestämmas att teleföretaget inte längre ska anses vara ett företag med betydande marknadsinflytande.

18 §
Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket ska genom sitt beslut ålägga företag med betydande marknadsinflytande de skyldigheter som avses i 2 mom., om dessa behövs för att undanröja konkurrenshinder eller främja konkurrensen. När verket bestämmer om sådana skyldigheter ska det samarbeta på lämpligt sätt med kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Skyldigheterna ska stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas. Vid införandet av en skyldighet ska följande särskilt beaktas:


Företag med betydande marknadsinflytande kan under de förutsättningar och villkor som anges nedan i denna lag förpliktas att


2 a) erbjuda val av leverantör av telefonitjänst enligt 24 a §,


13 a) på det sätt som anges i 36 a § överlåta andra sådana nyttjanderätter till ett kommunikationsnät, en kommunikationstjänst eller nära anknutna tjänster som kan anses skäliga,


14 a) handla i enlighet med en i 37 a § avsedd teknisk skyldighet,


18) särredovisa eller separera sin verksamhet så som bestäms i 89 och 89 a §.


21 §
Hörande som gäller marknadsdefinition, marknadsanalys och betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket ska ge kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation tillfälle att yttra sig inom en månad före

1) en marknadsdefinition som avviker från kommissionens rekommendation,

2) en marknadsanalys,

3) ett beslut om betydande marknadsinflytande,

4) ett beslut enligt 89 a §,

om åtgärden eller beslutet påverkar handeln mellan EES-staterna.

Kommunikationsverket ska skjuta upp ett beslut enligt 1 mom. med två månader, om kommissionen meddelat att den anser att det föreslagna beslutet strider mot EU-rätten. Verket ska inom sex månader från meddelandet återta beslutet enligt 1 mom. eller ändra beslutet, om kommissionen kräver det.

Om Kommunikationsverket ändrar sitt beslutsförslag enligt 1 mom. på krav från kommissionen ska verket ge de parter vars rättigheter eller intressen beslutet gäller möjlighet att yttra sig över det ändrade beslutsförslaget. När Kommunikationsverket fattar sitt slutliga beslut ska det på lämpligt sätt också beakta de yttranden som avses i 1 mom. Verket ska underrätta kommissionen om sitt beslut.

21 a §
Hörande som gäller skyldigheter i anknytning till betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket ska ge kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation tillfälle att yttra sig inom en månad innan verket fattar ett beslut som påverkar handeln mellan EES-staterna och genom vilket det ålägger ett företag med betydande marknadsinflytande skyldigheter enligt 18 §, med undantag av ett beslut enligt 89 a §.

Om kommissionen anser att Kommunikationsverkets beslutsförslag enligt 1 mom. skulle utgöra ett hinder för den inre marknaden eller om kommissionen allvarligt tvivlar på om verkets beslutsförslag är förenligt med EU-rätten, ska Kommunikationsverket senarelägga sitt beslut med ytterligare tre månader. Verket ska då fortsätta beredningen av beslutet i nära samarbete med kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Inom tidsfristen på tre månader kan Kommunikationsverket antingen ändra eller dra tillbaka beslutsförslaget eller så kan det efter tre månader behålla förslaget som sådant. Kommissionen rekommenderar då en lösning i fråga om Kommunikationsverkets förslag, och verket ska efter att ha fått rekommendationen inom en månad underrätta kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation om sitt slutliga beslut. Denna tidsfrist på en månad kan emellertid förlängas om det behövs för att parterna ska kunna höras.

Om Kommunikationsverket trots kommissionens rekommendation beslutar att inte ändra eller dra tillbaka beslutet ska verket motivera sitt beslut.

22 §
Förfarandet i brådskande fall

Marknadsdefinitioner och marknadsanalyser kan utföras och Kommunikationsverkets beslut om betydande marknadsinflytande och om skyldigheter som ska åläggas teleföretag kan fattas utan att kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation hörs, om åtgärden är brådskande och nödvändig för att säkerställa konkurrensen och skydda konsumenternas intressen. Åtgärden ska vara tillfällig och stå i rätt proportion till det eftersträvade målet.

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål ge in en sådan marknadsdefinition och marknadsanalys eller ett sådant beslut som avses i 1 mom. för kännedom till kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

24 a §
Skyldighet att erbjuda val av leverantör av telefonitjänst

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga ett företag med betydande marknadsinflytande som är verksamt i ett fast telefonnät en skyldighet att erbjuda användare möjlighet att både samtalsvis med hjälp av ett prefix och genom att använda ett förval som vid behov kan förbigås med ett prefix använda de tjänster som en leverantör av telefonitjänster tillhandahåller i teleområdet.

25 §
Skyldighet att hyra ut fasta förbindelser

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga ett teleföretag med betydande marknadsinflytande en skyldighet att hyra ut en fast förbindelse till teleföretag.

36 a §
Skyldighet att överlåta andra nyttjanderätter

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga ett teleföretag med betydande marknadsinflytande en skyldighet att till teleföretag överlåta någon annan sådan nyttjanderätt till ett kommunikationsnät, en kommunikationstjänst eller nära anknutna tjänster som kan anses skälig och som kan jämföras med en nyttjanderätt som avses i 23, 24, 25—32, 34 och 36 §.

37 a §
Tekniska skyldigheter som gäller skyldighet att överlåta nyttjanderätt

Kommunikationsverket kan i ett beslut som gäller skyldighet att överlåta nyttjanderätt ålägga ett teleföretag sådana tekniska skyldigheter och ställa sådana villkor för nyttjande av överlåtelseskyldigheten som är nödvändiga för det tekniska fullgörandet av skyldigheten att överlåta nyttjanderätten.

39 §
Teleföretags skyldigheter vid sammankoppling

Ett nätföretag är skyldigt att med andra nätföretag föra uppriktiga förhandlingar om sammankoppling.

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga ett företag med betydande marknadsinflytande en skyldighet att koppla samman ett kommunikationsnät eller en kommunikationstjänst med ett annat teleföretags kommunikationsnät eller kommunikationstjänst. Företaget med betydande marknadsinflytande ska därefter förhandla om sammankoppling med det andra teleföretaget på villkor som inte står i strid med de sammankopplingsskyldigheter som Kommunikationsverket ålagt företaget genom ett beslut enligt 18 §.


51 §
Skyldigheter i anslutning till nummerportabilitet

Ett teleföretag är skyldigt att utan dröjsmål sörja för att en användare som ingått avtal med företaget kan, om användaren så önskar, behålla sitt telefonnummer vid byte av tjänstelevererande teleföretag. Ett tidsbegränsat avtal om kommunikationstjänster som är kopplat till ett telefonnummer befriar inte teleföretaget från skyldigheten att överlämna telefonnummer. I ett fast telefonnät kan teleområdets abonnentnummer flyttas över inom teleområdet.


Teleföretag har inte i 1 mom. avsedd skyldighet till nummeröverlämning mellan fasta telenät och mobilnät.


55 §
Allmänt nödnummer

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät är skyldiga att för sin del sörja för att användarna per telefon eller via sms avgiftsfritt får kontakt med det allmänna nödnumret 112.


6 a kap.

Bestämmelser om samhällsomfattande tjänster

60 §
Övervakning av priserna på samhällsomfattande tjänster

Kommunikationsverket ska övervaka prissättningen av de samhällsomfattande tjänsterna och jämföra den med kommunikationstjänsternas allmänna prisnivå samt bedöma prissättningen av de samhällsomfattande tjänsterna i förhållande till den allmänna konsumentprisnivån och befolkningens allmänna inkomstnivå.

60 c §
Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser allmänna telefonitjänster

Teleföretag som Kommunikationsverket i enlighet med 59 § utsett för att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i form av allmänna telefonitjänster är skyldiga att oberoende av geografiskt läge och till ett skäligt pris tillhandahålla anslutningar till ett allmänt kommunikationsnät på den ort där användaren stadigvarande bor eller finns. Teleföretaget ska leverera anslutningen inom skälig tid från beställningen.

Anslutningen ska vara sådan att alla användare, även personer med funktionsnedsättning, kan använda nödtjänster, ringa och ta emot inrikes- och utlandssamtal och använda andra sedvanliga telefonitjänster. Anslutningen ska dessutom vara sådan att alla användare kan ha en ändamålsenlig Internetförbindelse, med beaktande av den överföringshastighet som de flesta abonnenter har samt den tekniska genomförbarheten och kostnaderna. Teleföretaget kan också tillhandahålla de ovannämnda tjänsterna via flera anslutningar, om det inte medför oskäliga extra kostnader för användaren.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om en ändamålsenlig Internetförbindelses minimihastighet enligt 2 mom. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om användargrupper enligt 2 mom. och deras särskilda behov inom ramen för åtagandet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Innan en förordning utfärdas ska Kommunikationsverket vid behov utarbeta en rapport om marknaden för dataöverföringstjänster, vilken överföringshastighet de flesta abonnenterna har och vilken nivå den tekniska utvecklingen ligger på, uppskatta bestämmelsernas ekonomiska konsekvenser för teleföretagen och utreda funktionshindrade personers särskilda behov.

Kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om hur anslutningar tekniskt ska genomföras eller vilka tekniska egenskaper de ska ha för att även personer med funktionsnedsättning ska kunna använda dem.

En operatör för samhällsomfattande tjänster har rätt att vägra ingå avtal om en anslutning som avses i 1 mom. med en användare, om användaren har åtalats eller under det senaste året dömts för störande av post- och teletrafik som begåtts med hjälp av ett teleföretags anslutning eller om användaren har obetalda, förfallna och ostridiga skulder hos någon annan operatör för samhällsomfattande tjänster för användningen av dennes anslutning.

60 e §
Möjlighet att betala ersättningen för byggande av anslutning i poster

Tjänsteföretag som utsetts till operatör för samhällsomfattande tjänster är skyldiga att erbjuda konsumenterna möjlighet att betala den ersättning som byggande av en anslutning enligt 60 c § medför i flera poster.

Ett teleföretag får vägra fullgöra sin skyldighet enligt 1 mom. endast om det finns sådana vägande skäl för denna vägran som har samband med konsumentens betalningsförmåga.

67 §
Avtal om kommunikationstjänster

I ett avtal skall åtminstone nämnas

1) avtalets giltighetstid och hur det i förekommande fall ska förnyas,


13) beloppet av den limit som avses i 61 § 2 mom. samt anvisningar om hur konsumenten kan kontrollera det sammanlagda upplupna avgiftsbeloppet,

14) om det går att använda nödtjänster med anslutningen och att i en nödsituation ta reda på varifrån anslutningsinnehavarens samtal kommer,

15) uppgifter om de förfaranden för att mäta och styra trafiken som teleföretaget använder för att undvika överbelastning av nätet,

16) information om hur förfarandena enligt 15 punkten kan inverka på tjänsternas kvalitet,

17) de kundtjänster som tillhandahålls,

18) begränsningar när det gäller användningen av en levererad terminal,

19) användarens möjlighet att välja om hans kontaktinformation ska ingå i en telefonkatalog och vilken information som ska ingå i så fall,

20) hur fakturan kan betalas och vilka prisskillnader det finns mellan olika sätt att betala,

21) vilka åtgärder teleföretaget kan vidta om datasäkerheten är hotad.


69 a §
Användarens rätt att välja leverantör av kommunikationstjänster

Kommunikationsverket kan i syfte att garantera användare valfrihet ålägga bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och med dem jämförbara sammanslutningar som äger eller förvaltar en fastighets interna eller flera fastigheters gemensamma fasta kommunikationsnät som är kopplat till ett allmänt kommunikationsnät en skyldighet att på icke-diskriminerande villkor ge det teleföretag som en användare väljer nyttjanderätt till en icke-upptagen del av fastighetens eller fastighetsgruppens interna kommunikationsnät för förmedling av kommunikationstjänster till användarens terminalutrustning inom fastigheten.

Kommunikationsverket kan ålägga en skyldighet enligt 1 mom., om det sett till helheten är tekniskt ogenomförbart eller olönsamt att bygga ett parallellt internt kommunikationsnät eller delar av ett sådant.

70 §
Uppbindning

Det är tillåtet att vid köptillfället binda ihop avtalen om en terminal och en anslutning till mobilnätet på ett sådant sätt att detta påverkar nyttigheternas försäljningspris (uppbindning). Teleföretaget ska tillhandahålla användaren motsvarande kommunikationstjänster också utan terminal.

Uppbindning är förbjuden när det gäller avtal om GSM-mobilnätsanslutningar, om det inte är fråga om uppbindning mellan en anslutning och en bordstelefon, en larmtelefon eller någon annan motsvarande telefon i GSM-mobilnätet som används för ett annat syfte än en sedvanlig mobiltelefon.

I marknadsföringen ska, utöver de uppgifter som avses i 2 kap. 12 § i konsumentskyddslagen (38/1978), också uppges de totala merkostnader som konsumenten orsakas av uppbindningen.

En konsument har rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal att upphöra två veckor efter uppsägningen om han eller hon betalar de avgifter som hänför sig till den outnyttjade avtalstiden samt de övriga avgifter man eventuellt kommit överens om med tanke på en sådan situation.

Ett teleföretag får förhindra att en mobiltelefon som erbjudits med uppbindning används för ett annat teleföretags anslutning. Spärren ska på konsumentens begäran hävas inom två veckor från det att abonnemanget upphör. För hävandet av spärren får ingen avgift tas ut av konsumenten.

70 a §
Hur länge avtal om kommunikationstjänster gäller

Ett avtal om kommunikationstjänster gäller tills vidare och upphör till följd av uppsägning. Konsumenten har rätt att när som helst säga upp ett avtal så att det upphör att gälla två veckor efter uppsägningen, om inte något annat följer av 2 mom.

Teleföretag får ingå högst tvååriga tidsbegränsade avtal med konsumenter. Om företaget erbjuder avtal som gäller i mer än tolv månader ska konsumenten också erbjudas möjlighet att ingå ett tidsbegränsat avtal på tolv månader.

Teleföretag får inte förlänga ett tidsbegränsat avtal med ett nytt tidsbegränsat avtal utan att ha ingått ett nytt skriftligt avtal med konsumenten.

En konsument har rätt att säga upp ett avtal så att det upphör två veckor efter uppsägningen även om det är tidsbegränsat, om han eller hon råkat i betalningssvårigheter till följd av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan av konsumenten oberoende orsak eller om det ur konsumentens synvinkel är oskäligt att hålla avtalet i kraft av någon annan särskild orsak. Teleföretaget får inte ta ut sådana avgifter av konsumenten som gäller oanvänd avtalstid enligt avtalet om kommunikationstjänster. Teleföretag har dock rätt att få tillbaka terminaler som överlämnats i samband med uppbindning.

71 §
Ändring av avtal

Ett teleföretag får ändra avgifter och övriga villkor enligt ett avtal om kommunikationstjänster som gäller tills vidare till nackdel för konsumenten endast

1) på grunder som specificerats i avtalsvillkoren, förutsatt att avtalets innehåll inte som helhet ändras väsentligt,

2) med stöd av en lagstiftningsändring eller ett myndighetsbeslut,

3) av andra särskilda skäl, om omständigheterna förändrats väsentligt.

Ett teleföretag har dessutom rätt att göra mindre ändringar i villkoren till avtal om kommunikationstjänster som gäller tills vidare, om ändringarna inte påverkar avtalets centrala innehåll.

Villkoren i ett tidsbegränsat avtal om kommunikationstjänster får inte ändras till nackdel för konsumenten under avtalstiden. Det är emellertid tillåtet att ändra avtalsvillkoren, om ändringsbehovet föranleds av ändringar i lagstiftningen eller av myndighetsbeslut.

En användare har rätt att säga upp ett avtal om kommunikationstjänster med omedelbar verkan, om teleföretaget meddelar att det kommer att ändra avtalsvillkoren till användarens nackdel.

Teleföretagen ska underrätta användarna om ändringar i avtalsvillkoren och om deras innehåll senast en månad innan de ändrade villkoren träder i kraft. Teleföretaget ska samtidigt informera användaren om dennes rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, om denne inte godkänner de ändrade villkoren.

72 a §
Information till användare vid fel och störningar

Om fel eller störningar i kommunikationsnäten eller kommunikationstjänsterna hindrar eller väsentligt stör tjänstens funktion ska teleföretaget utan dröjsmål informera användarna om detta och samtidigt lämna en bedömning av hur länge felet eller störningen kvarstår.

Kommunikationsverket får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av den information som avses i 1 mom.

75 §
Hävning och uppsägning av anslutningsavtal

Användaren kan säga upp ett anslutningsavtal muntligen. Teleföretaget ska sända användaren en skriftlig bekräftelse på uppsägningen.

79 §
Användarens rätt att begränsa användningen av en anslutning

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om vilka spärrkategorier för utgående trafik från en anslutning användarna åtminstone ska erbjudas, föreskrifter om det tekniska utförandet av spärrtjänster och föreskrifter om prisinformation för samtalen.

81 §
Information om särskilda ändringar

Teleföretagen ska effektivt och i god tid ge användarna

1) information om numreringsändringar som gäller telefonnätet,

2) information om sådana förfaranden för att mäta kommunikationsnätets prestanda som företaget infört för att mäta och styra trafiken och undvika överbelastning av nätet,

3) information om hur de förfaranden som avses i 2 punkten inverkar på tjänsternas kvalitet,

4) detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till personer med funktionsnedsättning,

5) information om ändringar som gäller tillgång till nödtjänster eller till information om var anslutningsinnehavarens samtal kommer från.

82 §
Skyldighet att offentliggöra uppgifter om tjänsternas kvalitet

Kommunikationsverket ska i beslutet ange vilka uppgifter som ska offentliggöras och hur de ska offentliggöras.

8 kap.

Prissättning och tillsyn över prissättningen

89 §
Särredovisningsskyldighet i bokföringen

89 a §
Funktionell separation

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga ett företag med betydande marknadsinflytande en skyldighet att separera en funktionell helhet från teleföretagets övriga affärsverksamhet, om det har observerats betydande och bestående störningar på marknaden för nättjänsten i fråga och skyldigheter enligt 18 § 2 mom. inte har haft inverkan på konkurrensläget på marknaden.

Den funktionella helhet som separationen ger upphov till ska erbjuda både moderföretaget och konkurrerande teleföretag sina tjänster på samma icke-diskriminerande villkor.

Innan Kommunikationsverket ålägger ett företag skyldighet till funktionell separation ska det lämna kommissionen ett motiverat beslutsförslag som ska innehålla åtminstone följande:

1) bevis på betydande och bestående störningar på marknaden i fråga,

2) bevis på att skyldigheterna enligt 18 § 2 mom. inte har haft inverkan på konkurrensläget på marknaden,

3) bevis på att det saknas eller finns väldigt små utsikter till förändring av konkurrensläget på marknaden inom rimlig tid,

4) en analys av skyldighetens förväntade verkan på kommunikationsmarknaden och det teleföretag skyldigheten gäller,

5) en redogörelse för det exakta innehållet i skyldigheten att genomföra separeringen,

6) en förteckning över de produkter och tjänster som skyldigheten gäller,

7) en redogörelse för omständigheter som gäller personalens oberoende i den funktionella helheten och övervakningen av teleföretaget.

89 b §
Skyldighet att anmäla ägarbyte

Ett företag med betydande marknadsinflytande och ett företag som utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ska i förväg och utan dröjsmål till Kommunikationsverket anmäla om det avser att överlåta sitt lokala nät eller en betydande del av det till en separat affärsenhet som det inrättat eller till en separat juridisk person under ett annat ägarskap.

Efter att ha tagit emot anmälan ska Kommunikationsverket utvärdera hur överlåtelsen inverkar på teleföretagets eventuella skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och göra en ny marknadsanalys enligt 17 § i fråga om den relevanta marknaden för kommunikationsnätet, om överlåtelsen har betydande inverkan på den marknaden.

106 §
Byggnadstillsynsmyndighetens beslut

Telekablar samt tillhörande anordningar, smärre konstruktioner och stolpar får placeras ut på ett område som ägs eller innehas av någon annan, om man överenskommer om utläggningen. Kan överenskommelse inte nås om utläggningen, kan kommunens byggnadstillsynsmyndighet på ansökan av teleföretaget besluta ge teleföretaget denna rättighet genom att fastställa en telekabelplan enligt 102 §. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska fatta beslut inom sex månader från teleföretagets ansökan.


107 a §
Samlokalisering och gemensamt utnyttjande

Om ett nätföretag på det sätt som avses i 106 § har placerat ut telekablar, tillhörande anordningar, smärre konstruktioner eller stolpar på ett område som ägs eller innehas av någon annan eller på det sätt som avses i 107 § har försett byggnader eller konstruktioner med nödvändiga utrustningar, kan Kommunikationsverket förplikta nätföretaget att för andra teleföretag tillåta gemensamt utnyttjande eller samlokalisering av sådan egendom.

Kommunikationsverket kan ålägga företaget en skyldighet enligt 1 mom. om byggandet eller utplaceringen inte annars kan ordnas på ett tillfredsställande sätt och till skälig kostnad. Dessutom får förpliktelsen inte oskäligt förhindra eller begränsa nätföretagets eget nyttjande.

Kommunikationsverket får bestämma att kostnaderna för det gemensamma utnyttjandet och samlokaliseringen ska fördelas om parterna inte kommer överens om kostnaderna.

11 kap.

Utlämnande och offentliggörande av uppgifter samt skyldighet att höra parter

112 §
Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Konsumentombudsmannen har trots sekretessbestämmelserna eller andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att av teleföretaget få nödvändiga upplysningar för att fullgöra sina uppgifter enligt 121 b §. Upplysningarna ska utan dröjsmål lämnas i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt.

113 §
Utlämnande av sekretessbelagda handlingar till Konkurrensverket och konsumentombudsmannen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket rätt att till Konkurrensverket och konsumentombudsmannen lämna ut sekretessbelagda handlingar som de har tagit emot eller upprättat i samband med fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag, om detta är nödvändigt för att Konkurrensverket eller konsumentombudsmannen ska kunna sköta sina uppgifter.

118 §
Skyldighet att höra parter

Koncessionshavare samt företrädare för teleföretag och användare ska ges tillfälle att inom en månad framföra sin uppfattning om en ändring av koncessionsvillkoren eller ett återkallande av koncession. I undantagsfall får avvikelse göras från tidsfristen på en månad. Undantagsfall är till exempel när det orsakas betydande skada för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller miljön.


118 a §
Beaktande av kommissionens rekommendationer

Kommunikationsverket ska så noggrant som möjligt i sin verksamhet beakta kommissionens rekommendationer enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv). Om Kommunikationsverket inte följer en rekommendation från kommissionen ska det meddela kommissionen detta och motivera sin ståndpunkt.

121 §
Vite och interimistiskt förordnande

Om ett fel eller en försummelse utgör ett direkt och allvarligt hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan eller orsakar allvarlig ekonomisk eller operativ skada för andra företag eller användare eller för verksamheten i kommunikationsnäten, kan Kommunikationsverket besluta om behövliga temporära åtgärder utan att vänta på att den tidsfrist som avses i 1 mom. ska gå ut. Som temporär åtgärd kan Kommunikationsverket avbryta verksamhet som orsakar fara eller allvarlig skada. Dessutom kan verket begränsa användningen av frekvenser eller förordna om andra liknande tvångsmedel. Åtgärderna får gälla i högst tre månader. Kommunikationsverket får utsträcka de temporära åtgärderna till att gälla under ytterligare en period om högst tre månader om felet eller försummelsen inte har avhjälpts inom tidsfristen. Ett beslut om temporära åtgärder får överklagas särskilt på samma sätt som ett beslut som avses i 1 mom.

121 b §
Åläggande att stänga ett nummer eller en tjänst

Konsumentombudsmannen får ålägga ett teleföretag att vid vite utan dröjsmål stänga ett nummer eller att på något annat sätt förhindra användningen av en tjänst, om det är uppenbart att man med tjänsten eftersträvar orättmätig ekonomisk vinning genom att i marknadsföringen lämna osanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för dem som använder tjänsten och om det uppkommer avgifter på användarnas räkningar för kommunikationstjänster till följd av tjänsten. Konsumentombudsmannen kan också meddela ett temporärt beslut som gäller tills ärendet är slutligt avgjort.

Konsumentombudsmannen ska i ett beslut enligt 1 mom. bestämma att teleföretaget genast då företaget fått del av beslutet ska avbryta faktureringen för innehållstjänsten och upphöra med att till tjänsteleverantören eller ett annat teleföretag redovisa medel som redan flutit in eller som ännu kommer att flyta in för tjänsten.

Innan konsumentombudsmannen meddelar ett beslut enligt 1 mom. ska han eller hon ge teleföretaget och tjänsteleverantören tillfälle att bli hörda, utom när det inte går att ordna med hörandet så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

Konsumentombudsmannens beslut enligt 1 mom. får inte överklagas genom besvär. Teleföretaget eller den som tillhandahåller den tjänst vars användning hindras får föra andra än interimistiska beslut till marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet. I annat fall står beslutet fast.

Om konsumentombudsmannens i 1 mom. avsedda beslut står fast, ska teleföretaget utan dröjsmål och senast 30 dagar efter det att ärendet blivit slutligt avgjort till användarna återbetala deras avgifter för tjänsten till fullt belopp. Räcker de medel som flutit in till teleföretaget inte till för att täcka alla användares fordringar ska de återbetalas i förhållande till respektive fordrans storlek. En årlig ränta ska betalas på det återbetalda beloppet enligt den referensränta som avses i 12 § i räntelagen.

123 §
Förbud mot verksamhet

Kommunikationsverket får förbjuda eller kräva senareläggning av tillhandahållandet av en tjänst eller en uppsättning tjänster som skulle medföra en avsevärd snedvridning av konkurrensen, tills ett beslut enligt 17 § har fattats.

126 §
Avgörande av meningsskiljaktigheter vid Kommunikationsverket

Kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte frågor som gäller avtalsförhållandena eller ersättningsansvaret mellan teleföretag och användare eller teleföretags regressrätt eller återbetalningsskyldighet.

126 a §
Lösning av gränsöverskridande tvister

Vid behov ska 126 § också tillämpas på lösning av gränsöverskridande tvister där de tvistande parterna är etablerade i flera EES-stater. Kommunikationsverket ska lösa sådana tvister i samarbete med regleringsmyndigheterna i de berörda EES-staterna.

Kommunikationsverket kan också höra organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation när det löser gränsöverskridande tvister. Om organet begärts yttra sig i en sådan tvist ska Kommunikationsverket invänta yttrandet innan ärendet avgörs.

127 §
Ändringssökande

I ett beslut som kommunikationsministeriet eller Kommunikationsverket har fattat med stöd av någon annan paragraf än 16—20, 59, 121 a eller 126 § får ändring i enlighet med förvaltningsprocesslagen sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kommunikationsministeriets och Kommunikationsverkets beslut ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Ändring i marknadsdomstolens beslut som avses i 121 a § 4 mom. och 121 b § 4 mom. söks i enlighet med lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).


128 a §
Anmälan av fel och störningar till Kommunikationsverket

Ett teleföretag ska utan dröjsmål underrätta Kommunikationsverket om eventuella väsentliga fel eller störningar i kommunikationsnäten eller kommunikationstjänsterna.

Teleföretaget ska utan onödigt dröjsmål underrätta Kommunikationsverket om vidtagna korrigeringsåtgärder och om åtgärder för att förhindra att felet eller störningen upprepas.

Kommunikationsverket ska samla in uppgifter om fel och störningar som avses i 2 mom. Verket ska årligen sända kommissionen och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet en sammanfattande rapport om underrättelser enligt 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 25 maj 2011.

Kommunikationsverket ska komplettera besluten om samhällsomfattande tjänster som teleföretag tillhandahåller så att besluten omfattar tjänster som tillhandahålls personer med funktionsnedsättning och så att de skyldigheter som gäller företag som ska tillhandahålla samhällsomfattande tjänster träder i kraft senast den 31 december 2011.

Rättigheterna och skyldigheterna enligt den 62 § som ska upphävas gäller dock fortfarande till dess att Kommunikationsverket första gången efter lagens ikraftträdande gjort en marknadsanalys av marknader som avses i den paragrafen och utifrån analysen meddelat ett beslut om behövliga skyldigheter.

Lagens 70 a § 1, 3 och 4 mom. ska tillämpas också på avtal som gäller vid lagens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 238/2010
KoUB 21/2010
RSv 267/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG; EGT nr L 337, 18.12.2009, s. 37
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG; EGT nr 337, 18.12.2009, s. 11

  Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.