362/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den  18 april 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning av den 26 februari 2010 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1085/2009) 2 § samt 9 § och 13 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till förordningen som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är följande prestationer eller prestationsgrupper:

1) besvärsärenden,

2) stiftelseärenden, med undantag för avgiften för handläggning av årsredovisningar,

3) föreningsärenden,

4) ärenden som gäller religionssamfund.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

  Helsingfors den 18 april 2011

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
9 §
Mönsterrättsärenden Ansökningsavgift 185 €
Tilläggsavgifter i samband med ansökan
klassavgift för varje klass utöver den första 50 €
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 100 €
förvaringsavgift för varje mönster 50 €
kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 45 €
Återupptagningsavgift 50 €
Förnyelseavgift
I förnyelse 275 €
II förnyelse 390 €
III förnyelse 420 €
IV förnyelse 430 €
Tilläggsavgifter vid ansökan om förnyelse
klassavgift för varje varuklass utöver den första 50 €
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 100 €
förvaringsavgift för varje modell 50 €
om förnyelseavgiften erläggs efter att registreringsperioden har gått ut 50 €
Avgift för anteckning i mönsterregistret,
för varje anteckning 45 €
Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan,
för varje mönster 185 €
Avgift för mottagande av en ansökan
om registrering av en gemenskapsformgivning 60 €
Avgift för mottagande av en ansökan
om internationell registrring 60 €
Avgift för sökande av ändring 200 €
Prioritetsbevis 17 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Utdrag ur registret 15 €
13 §
Stiftelseregisterärenden
Utdrag, intyg och kopior
utdrag ur stiftelseregistret 13 €
delutdrag ur stiftelseregistret 6,50€/uppgiftsgrupp
stadgar 13 €
översatt utdrag med stiftelseregisteruppgifter (finska, svenska, engelska) 40 €
diarieintyg 7 €
registreringsintyg 7 €
bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 13 €
Bestyrkande av riktighet 10 € + 1 €/sida
Tillstånds- och samtyckesärenden
grundande av stiftelse 1 680 €
upplösning av stiftelse 510 €
fusion av stiftelse 510 €
fastställande av stadgeändring 510 €
tillstånd till undantag (9 § i lagen om stiftelser) 200 €
Ändringsanmälan som gäller
styrelse och namntecknare 100 €
Tillsyn över verksamheten
avgift för handläggning av årsredovisningar 100 €
Avgift för sökande av ändring i ärende
som gäller tillstånd till grundande av stiftelse, fastställelse av stadgar eller anmälan till stiftelseregistret 200 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.