357/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 april 2011

Statsrådets förordning om ändring av mönsterrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i mönsterrättsförordningen (252/1971) 9—11, 20, 21, 23, 25, 26 och 36 §,

av dem 9 och 21 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 620/2002, samt

ändras 2 §, 6 § 2 mom. 8 punkten, 13 § 2 mom., 15 § och mellanrubriken före den samt 16, 18, 19 och 27 §,

av dem 2 och 15 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 620/2002 samt 6 § 2 mom. 8 punkten och 13 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 620/2002, samt

fogas till förordningen en ny mellanrubrik före 16 § som följer:

2 §

En registreringsansökan består av en skrivelse (ansökningshandling) jämte bilagor.

Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,

2) namn och adress för den som har skapat mönstret,

3) sökandens bekräftelse av att mönsterrätten har övergått till sökanden, om mönstret har skapats av någon annan än sökanden,

4) uppgift om för vilka produkter mönsterregistreringen söks,

5) uppgift om huruvida sökanden framställer en begäran om prioritet enligt 8 § i mönsterrättslagen (221/1971),

6) uppgift om huruvida sökanden begär uppskov med mönsterregistreringen och kungörelsen i enlighet med 18 § i mönsterrättslagen,

7) uppgift om  bilagorna till ansökningshandlingen.

Till ansökningshandlingen ska fogas

1) bildmaterial som visar mönstret,

2) fullmakt för ombudet, om sökanden företräds av ett ombud.

6 §

I diariet antecknas för varje ansökan:


8) huruvida sökanden har begärt uppskov med mönsterregistreringen och kungörelsen i enlighet med 18 § i mönsterrättslagen,


13 §

Registreringsmyndigheten ska genomföra en nyhetsgranskning som omfattar de nationella registreringsansökningar som gjorts före den dag då registreringsansökningen gjordes samt de mönster som är införda i eller har avförts ur registret. Dessutom ska granskningen omfatta de internationella registreringsansökningar som gjorts före ansökningsdagen och de gällande internationella mönsterregistreringar i vilka Finland har designerats.


Kungörelse av mönsterregistrering
15 §

En kungörelse om mönsterregistrering ska innehålla

1) numret på ansökan,

2) registernumret vid den nationella eller internationella registreringen,

3) uppgift om den dag då ansökan har gjorts eller om den dag då ansökan ska anses ha gjorts enligt 10 a § i mönsterrättslagen,

4) registreringsinnehavarens namn och hemvist samt, om innehavaren företräds av ett ombud, även ombudets namn och hemvist,

5) namnet på den som har skapat mönstret,

6) uppgift om för vilka produkter mönstret har registrerats och vilka klasser det har hänförts till,

7) uppgift om begärd prioritet med angivande av var den prioritetsgrundande ansökningen har gjorts, dagen för ansökan och nummer på ansökningen,

8) bildmaterial som visar mönstret;

9) uppgift om huruvida en modell har lämnats in,  

10) uppgift om huruvida bildmaterialet är utfört i färg.

Invändningsförfarande
16 §

En invändning mot en registrering av ett mönster samt de skrivelser som innehavaren och den som framställer en invändning ger in vid en senare tidpunkt ska jämte bilagor ges in till registreringsmyndigheten i tre exemplar. Invändningen ska motiveras.

18 §

Registreringsinnehavaren ska tillställas exemplar av samtliga de skrivelser och bilagor som den som framställt en invändning har gett in.

Om innehavaren yttrar sig om invändningen, ska registreringsmyndigheten besluta om huruvida ytterligare skriftväxling är nödvändig.

19 §

Om en skrivelse som är betydelsefull för mönsterregistreringen ges in till registreringsmyndigheten innan invändningstiden börjar löpa, ska sökanden underrättas om det. Registreringsmyndigheten ska uppmärksamgöra den som gett in en sådan skrivelse på att invändningar får framställas efter mönsterregistreringen, om det inte är fråga om bättre rätt till mönstret.

27 §

Om mönsterregistreringen förnyas, antecknas detta i mönsterregistret.

I kungörelsen om förnyelse ska det finnas uppgifter om mönstrets registernummer, den dag då den förnyade skyddstiden börjar samt mönsterhavarens namn.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

  Helsingfors den 14 april 2011

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Regeringssekreterare
Teija Miller

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.