344/2011

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2011

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i förordningen om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 8 § och 29 § 2 mom. sådana de lyder i finansministeriets förordning 326/2010, samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 9 punkt i stället för den 9 punkt som upphävts genom förordning 1040/2010 och till förordningen en ny 11 § i stället för den 11 § som upphävts genom förordning 1040/2010, som följer:

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Vid ministeriet finns följande basenheter:


9) informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen (ICT-funktionen).


8 §
Avdelningen för utvecklandet av förvaltningen

Avdelningen för utvecklandet av förvaltningen bereder ärenden som gäller

1) allmän utveckling av den offentliga förvaltningen samt statsförvaltningens strukturer, styrsystem och verksamhetsutveckling,

2) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statliga funktioner,

3) utveckling och förbättring av den verksamhetsmässiga effektiviteten och kvaliteten hos offentliga servicesystem och serviceproduktion,

4) indelningen i regionförvaltningens, exklusive landskapsförbundens samarbetsområden, och den statliga lokalförvaltningens verksamhetsområden och samordningen av dem,

5) allmän administrativ utveckling av den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation och användning av dataarkiv,

6) allmän utveckling av statliga affärsverk och system som fungerar på marknadsvillkor,

7) uppgifterna för och resultatstyrningen av regionförvaltningsverken,

8) uppgifterna för och resultatstyrningen av Befolkningsregistercentralen och magistraterna samt folkbokföringen,

9) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statistikcentralen samt statistikväsendet.

11 §
Informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen (OffIT-funktionen)

Informations- och kommunikationstekniska funktionen inom den offentliga förvaltningen bereder ärenden som gäller

1) allmän utveckling och styrning av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning samt främjande och säkerställande av kompatibiliteten hos den offentliga förvaltningens informationssystem,

2) allmän informations- och kommunikationsteknisk utveckling av den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation och användning av dataarkiv samt samordning av gemensamma utvecklingsprojekt,

3) ledning och utveckling av statens informationsförvaltning och ICT -verksamhetens strukturer,

4) främjande av informationsförvaltningssamarbetet mellan staten och kommunerna och ett nätverksbaserat handlingssätt samt utveckling och samordning av gemensamma verksamhetsmässiga och tekniska lösningar och metoder,

5) allmän utveckling och samordning av datasäkerhet inom den offentliga förvaltningen samt styrning av statens informationssäkerhet,

6) utveckling av statens gemensamma funktionella och tekniska lösningar och metoder,

7) styrningen av gemensamma stödtjänster för den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation och förvaltning som hör till Statskontoret.

29 §
Avdelningschefens uppgifter

Vad som i 1 mom. och annars i denna arbetsordning föreskrivs om avdelningschefer gäller i tillämpliga delar förvaltnings- och utvecklingsdirektören, ICT-direktören, controllern vid statsrådet, chefen för sekretariatet för internationella ärenden och chefen för kommunikationen.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2011

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 12 april 2011

Finansminister
Jyrki Katainen

Personalchef
Ulla Vilhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.