341/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgörande av en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Planens innehåll

I den plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses, som anges i 8 § 3 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska överenskommas om åtminstone följande:

1) de ansvariga personerna samt aktörerna i fråga om kvalitetsledning och tillgodoseende av patientsäkerheten samt på vilket sätt ledningen svarar för förutsättningarna och resurserna att bedriva verksamhet som är högkvalitativ och säker för patienterna,

2) sådana principer och praxis för personalledningen som stöder en högkvalitativ och säker verksamhet samt värderingar och förfaranden som stöder en öppen säkerhetskultur,

3) förfaranden genom vilka personalen deltar i det multidisciplinära utvecklandet av kvalitetsledningen och patientsäkerheten samt får respons med tanke på lärandet i arbetet och utvecklandet av sin egen verksamhet,

4) sådan inskolning av personalen som är ett villkor för högkvalitativ och säker verksamhet samt utbildning och handledning för studerande vid verksamhetsenheterna,

5) förfaranden för att patienter och deras anhöriga ska kunna ge respons på brister i kvalitetsledningen och patientsäkerheten, samt förfaranden för att informera och stödja patienter och deras anhöriga efter det att en patient drabbats av en negativ händelse,

6) de kvalitetsledningsdokument som används i verksamheten,

7) kartläggning av säkerhets- och kvalitetsproblem samt identifiering och hantering av säkerhetsrisker,

8) identifiering och rapportering av avvikelser och negativa händelser, anmälandet av negativa händelser till vårdanmälningssystemet samt rapportering som krävs enligt andra författningar och förfaranden vid korrigerande åtgärder,

9) det samarbete som behövs med andra verksamhetsenheter inom social- och hälsovården vid kvalitetsledning och tillgodoseende av patientsäkerheten inom området för en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt .

Planen ska behandla åtminstone om nödvändig tillgång på service, vårdkedjor, verksamhetsenhetens fysiska miljö, infektioner som anknyter till hälso- och sjukvården, läkemedelsbehandling och tillhandahållande av läkemedelsförsörjning, produkter och utrustning för hälso- och sjukvården, personalen, personalens arbetsfördelning och kompetens, informationssystemen och anteckningar i journalhandlingar samt informationsutbytet inom verksamhetsenheterna och mellan dem.

2 §
Verkställigheten av planen

I planen ska överenskommas om förfaranden genom vilka personalen informeras om och utbildas i principerna och rutinerna för kvalitetsledning och patientsäkerhet samt innehållet i planen i syfte att verkställa planen.

3 §
Information till patienter

I planen ska överenskommas om förfaranden genom vilka patienterna och deras anhöriga ska informeras om planen och om sina möjligheter att främja och påverka kvalitetsledningen och patientsäkerheten.

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 6 april 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.