298/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs:

1 §
Syftet med delegationen

I anslutning till inrikesministeriet finns en delegation för etniska relationer.

Syftet med delegationen är att utveckla dialogen mellan myndigheterna, medborgarorganisationerna och de partier som är företrädda i riksdagen samt invandrarna och de etniska minoriteterna på riksplanet och på det regionala och lokala planet.

Som sakkunnigorgan inom invandrarpolitiken bistår delegationen olika myndigheter i skapandet av ett etniskt jämställt och mångfaldigt samhälle samt i främjandet av goda etniska relationer.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för etniska relationer ska

1) främja goda etniska relationer, etnisk jämställdhet och icke-diskriminering samt mångsidig växelverkan och samarbete mellan aktörerna inom invandrarpolitikens olika delområden,

2) vara sakkunnigorgan i utvecklandet av olika delområden inom invandrarpolitiken och den etniska jämställdheten,

3) främja invandrarnas och de etniska minoriteternas föreningsverksamhet och möjligheter till delaktighet,

4) informera om invandrarpolitiken, betydelsen av etnisk jämställdhet och den etniska mångfalden som en samhällelig resurs samt öka kännedomen om dessa.

För att främja målen kan delegationen ordna olika evenemang, ge utlåtanden, ta initiativ, göra framställningar och ge rekommendationer.

I samarbete med de regionala delegationerna för etniska relationer ordnar delegationen minst en gång per år Forumet för etniska relationer.

3 §
Delegationens mandatperiod och sammansättning

Delegationen för etniska relationer tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Delegationen ska ha en ordförande och två vice ordförande samt högst 33 andra medlemmar. Var och en ska ha en personlig ersättare. Dessutom får inrikesministeriet utnämna permanenta sakkunniga i delegationen.

Ordförande för delegationen är inrikesministeriets kanslichef. Av vice ordförandena ska den ena företräda invandrare eller etniska minoriteter, och den andra de politiska partier som är företrädda i riksdagen. De ordinarie medlemmarna och deras ersättare ska företräda inrikesministeriets, utrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, de i riksdagen företrädda politiska partierna, Finlands Kommunförbund, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, de registrerade föreningar och registrerade religionssamfund som företräder invandrare eller etniska minoriteter samt regionala delegationer.

Delegationens ena vice ordförande och minst tio av medlemmarna ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna.

Om en medlem eller en ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, ska inrikesministeriet i hans eller hennes ställe utse en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

4 §
Delegationens arbete

Delegationen för etniska relationer ska ha en arbetssektion som svarar för samordnandet och beredandet av ärenden samt för utarbetandet av utlåtanden och handlingar. Ordförande för arbetssektionen är en tjänstemannarepresentant för inrikesministeriet och vice ordförande en representant för invandrarna eller de etniska minoriteterna. Delegationen ska utse medlemmarna i arbetssektionen och deras personliga ersättare bland delegationens medlemmar och ersättare så att representationen i sektionen följer delegationens sammansättning. Arbetssektionen består av ordföranden, vice ordföranden och högst åtta medlemmar.

För beredningen av ärenden och utredningar kan delegationen vid behov inrätta tillfälliga arbetsgrupper eller sektioner, i vilka det även kan ingå sakkunniga som inte hör till delegationen. Delegationen kan höra utomstående sakkunniga.

Delegationen kan ha en sekreterare som har uppgiften som huvudsyssla och står i anställningsförhållande till inrikesministeriet. Delegationen kan även ha sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Delegationen ska sammanträda minst två gånger per år.

5 §
Regionala delegationer för etniska relationer

Delegationen för etniska relationer ska bistås av minst sju regionala delegationer för etniska relationer. De regionala delegationerna ska på det regionala och det lokala planet vara initiativrika sakkunnig-, samarbets- och samrådsorgan som förenar olika aktörer. En regional delegation ska inom sitt område sköta uppgifter som nämns i 2 § 1–4 punkten. De regionala delegationerna kan även sköta uppgifter som delegationen för etniska relationer bestämmer särskilt.

De regionala delegationerna tillsätts för fyra år i sänder av den närings-, trafik- och miljöcentral som inom det verksamhetsområde som anges i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (910/2009) ska sköta uppgifter i anslutning till den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av främjandet av invandrares integration samt andra uppgifter som bestäms särskilt. Innan en närings-, trafik- och miljöcentral tillsätter en regional delegation ska den höra områdets övriga närings-, trafik- och miljöcentraler samt regionförvaltningsverket. Av regionala skäl kan en regional delegation också tillsättas av en annan närings-, trafik- och miljöcentral.

Medlemmarna i en regional delegation ska företräda närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverket samt de centrala kommunerna, organisationerna, parterna inom arbetslivet och näringslivet, invandrarna samt de etniska minoriteterna. Dessutom får närings-, trafik- och miljöcentralen utnämna permanenta sakkunniga i den regionala delegationen. I valet av samtliga medlemmar ska den regionala täckningen och sådan sakkunskap som är nödvändig med tanke på den regionala delegationens uppgifter beaktas.

Varje regional delegation ska ha en ordförande och en vice ordförande samt minst 10 och högst 14 andra medlemmar. Var och en ska ha en personlig ersättare. Ordföranden eller vice ordföranden ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna. Minst hälften av medlemmarna ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna.

Varje regional delegation kan ha en sekreterare med uppgiften som huvudsyssla och sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Om en medlem eller en ersättare avgår eller avlider under mandatperioden, ska närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov i hans eller hennes ställe utse en ny medlem eller ersättare i den regionala delegationen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer (352/2008).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 6 april 2011

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Konsultativ tjänsteman
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.