297/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om exportkontrolldelegationen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) sådan den lyder i lag 226/2011:

1 §

Exportkontrolldelegationen är ett samarbetsorgan mellan industrin och de myndigheter som svarar för exportkontrollen. Delegationen ger tillståndsmyndigheterna utlåtanden i viktigare exportkontrollärenden och deltar i utvecklandet av kontrollen.

Statsrådet utser delegationens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt dessas personliga suppleanter för fem år åt gången. 

I exportkontrolldelegationen ska utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, förvarsministeriet, kommunikationsministeriet, skyddspolisen, Polisstyrelsen, Tullstyrelsen och industrin vara företrädda. 

Om en medlem eller suppleant i delegationen avgår under mandatperioden, utser statsrådet en ny medlem eller suppleant i dennes ställe för den återstående perioden.

För beredningen av ärenden kan delegationen tillsätta arbetsgrupper till vilka sakkunniga kan kallas. Delegationen kan anställa sekreterare.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

  Helsingfors den 6 april 2011

Minister
Paula Lehtomäki

Utrikesråd
Vesa Hölttä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.