295/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011

Statsrådets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 37 a § 1 mom. i lagen om fiske (286/1982), sådant det lyder i lag 697/2010:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning förbjuds i enlighet med 37 a § i lagen om fiske (286/1982) användningen av vissa fångstredskap och fiskesätt i syfte att trygga saimenvikarens levnadsförhållanden och förökning inom djurets viktigaste utbredningsområden.

2 §
Förbjudna fångstredskap

Det är förbjudet att använda följande fångstredskap och fiskesätt inom saimenvikarens i 3 § 1 mom. avsedda viktigaste utbredningsområden:

1) långrev och andra krokfångstredskap där fisk eller fiskbitar används som bete,

2) grimnät,

3) nät där nätslingan är gjord av flertrådigt garn (multifilgarn),

4) nät som har ett knutavstånd som understiger 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn (monofilgarn) som är tjockare än 0,17 millimeter,

5) nät som har ett knutavstånd på minst 60 millimeter, där nätslingan är gjord av sådant entrådigt garn som är tjockare än 0,20 millimeter,

6) storryssjor som är öppna upptill och andra stående fångstredskap vilka motsvarar storryssjor och har ett knutavstånd som överstiger 55 millimeter, samt sådana storryssjor som inte är öppna upptill,

7) katsa, mjärde eller strandryssja, där öppningen är mer än 150 millimeter bred.

Med strandryssja avses i 1 mom. 7 punkten en ryssja som är högst sex meter lång, ledarmen inberäknad.

Begränsningarna enligt 1 mom. i fråga om fångstredskap och fiskesätt gäller inte mete, pilkfiske och fiske med drag, även om dessa skulle bedrivas med hjälp av fiskbete.

3 §
Saimenvikarens viktigaste utbredningsområden

Saimenvikarens viktigaste utbredningsområden i Saimen är följande vattenområden eller delar av sådana som märkts ut på kartritningarna i bilagorna 1—10:

1) Pyhäselkä skärgård, bilaga 1,

2) Orivesi skärgård, bilaga 2,

3) Joutenvesi — Kolovesi — Pyyvesi, bilaga 3,

4) Haukivesi norra, bilaga 4

5) Haukivesi södra, bilaga 5,

6) Pihlajavesi västra, bilaga 6,

7) Pihlajavesi östra, bilaga 7,

8) Tolvanselkä — Katosselkä, bilaga 8,

9) Luonteri — Lietvesi, bilaga 9,

10) Lietvesi — Petranselkä — Storsaimen, bilaga 10.

Till saimenvikarens viktigaste utbredningsområden räknas dock inte sjöar och tjärnar belägna på öar inom de områden som avses i 1 mom.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011 och gäller till och med den 30 april 2016.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen (223/2009).

  Helsingfors den 6 april 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriråd
Eija Kirjavainen

Bilagorna 1-10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.