288/2011

Utfärdad i Helsingfors den 31 mars 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen om skogsvårdsföreningar (1227/1998) 2 § 1 mom., 4 § 1 och 2 mom. samt 5 § 2 mom. som följer:

2 §
Användning av medlen

Skogsvårdsföreningens administrativa uppgifter  enligt 12 § 1 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar är att ordna val av fullmäktige, fullmäktiges och styrelsens verksamhet samt sådana administrativa uppgifter som rör den verksamhet som i enlighet med lagen om skogsvårdsföreningar finansieras med skogsvårdsavgifter och som sköts av en anställd som leder skogsvårdsföreningens verksamhet direkt underställd styrelsen och av en kanslist. Dessutom hör revisionen samt andra motsvarande uppgifter till föreningens administrativa uppgifter. Som främjande av åtgärder som är viktiga  för virkesproduktionen betraktas en utjämning av allmänna kostnader som är betydligt högre än i genomsnitt för skogsvårdsarbeten på små beståndsfigurer.


4 §
Val av fullmäktige för skogsvårdsförening

Skogsvårdsföreningens valbestyrelse ska inrätta och lägga fram ett register över de skogsägare som är röstberättigade vid fullmäktigevalet (rösträttsregister), senast 15 veckor före den dag då den ifyllda röstsedeln senast ska postas (sista valdagen). Kungörelse om val av fullmäktige för skogsvårdsföreningen och om framläggande av rösträttsregistret ska publiceras i en eller flera tidningar med allmän spridning inom verksamhetsområdet. Om någon anser sig med orätt ha utelämnats från rösträttsregistret, kan denne framställa ett skriftligt rättelseyrkande till valbestyrelsen senast 12 veckor före den sista valdagen. Senast sju veckor före den sista valdagen fastställer valbestyrelsen det rösträttsregister som ska iakttas vid valet.

Minst två medlemmar av en skogsvårdsförening har rätt att ställa upp kandidater för val av ledamöter. Ansökan om rätt att få ställa upp kandidater ska ges in till valbestyrelsen senast sex veckor före den sista valdagen. Till ansökan ska för varje person som ställs upp som kandidat fogas ett samtycke  till att ta emot fullmäktigeuppdraget.


5 §
Tidpunkten för val av fullmäktige

Den sista valdagen är tredje fredagen i september. Lagen om beräknande av laga tid (150/1930) tillämpas på beräkningen av de tidsfrister som avses i 4 §.


Denna förordning träder i kraft den 8 april 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 31 mars 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.