284/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 mars 2011

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (872/2008) 13 §, samt

ändras 2 § 1 mom. 5 punkten, 4 § och 6 § 2 mom., av dem 4 § och 6 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 227/2010, som följer:

2 §
Avgiftsfria prestationer

5) åtgärder som hör till socialmyndigheternas verksamhetsområde och gäller faderskapsutredning, barnskydd, vårdnad om barn och underhållstrygghet för barn, bistånd gällande situationer där någon olovligen bemäktigat sig barn,


4 §
Resedokument

För pass, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort uppbärs 120 euro i expedi-tionsavgift. Pass kan beviljas som snabbpass, varvid expeditionsavgiften är 140 euro, och som expresspass, varvid expeditionsavgiften är 165 euro. Dessutom uppbärs eventuella separata kostnader för förfarandet.

För tillfälligt pass uppbärs 165 euro i expeditionsavgift. För tillfälligt pass som undantagsvis utfärdas till en finsk medborgare som nödpass giltigt för en resa och som skrivs ut för hand uppbärs dock 120 euro.

För nationell identitetshandling för sjömän, för tillfälligt främlingspass och för laissez-passer-resedokument samt för tillfälligt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa, Emergency Travel Document ETD, uppbärs 120 euro.

För pass för längre tid än ett år, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort till frontveteraner från Finlands krig och personer som deltagit i minröjningen åren 1945–1952 uppbärs 55 euro. För snabbpass och expresspass till dessa personer uppbärs expeditionsavgift enligt 1 mom.

Avgiften uppbärs när ansökan lämnas in och även för beslut om avslag. Om ett pass postas till en kund, uppbärs även kostnader för porto.

Avgift uppbärs inte för pass som beviljas

1) republikens president och medlemmar av presidentens familj,

2) medlemmarna av statsrådet, eller

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller medlemmar av deras familjer.

6 §
Uppehållstillstånd

För överföring av gällande tillstånd till ett nytt resedokument uppbärs 47 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 30 mars 2011

Utrikesminister
Alexander Stubb

Ekonomidirektör
Risto Hakoila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.