272/2011

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 25 mars 2011

Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) lagens rubrik, 1 § 1 mom., 2 § 1, 4, 6 och 7 punkten, 4 § 3 mom., 5 § 2 mom., 11 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 28 §,

av dem 2 § 6 och 7 punkten sådana de lyder i lag 1833/2009 och 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1593/2009, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 623/2010, ett nytt 3 mom., till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1833/2009, nya 8—11 punkter, till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1593/2009, nya 3 och 4 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 5 mom., till 5 §, sådan den lyder i lag 1593/2009, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1593/2009, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 623/2010, ett nytt 3 mom. samt till lagen ett nytt 4 a kap. som följer:

Lag

om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Given i Helsingfors den 25 mars 2011

1 §
Syfte

I denna lag föreskrivs om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och om därmed sammanhängande utredningsarbete, om samarbete och deltagande inom vattenförvaltnings- och havsförvaltningsområdena samt om internationellt samarbete i fråga om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. De allmänna målen för vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen är att skydda, förbättra och återställa vattnen och Östersjön så att ytvattnens och grundvattnens eller Östersjöns status inte försämras samt att deras status är åtminstone god. Planeringen av vattenvården och havsvården utförs och verkställs genom samordning och sammanfallande målsättningar.


I fråga om havsvårdsförvaltningen tillämpas ekosystemansatsen för hanteringen av belastning och påverkan på den marina miljön till följd av mänsklig verksamhet, så att uppnåendet av en god miljöstatus i den marina miljön eller de marina ekosystemens förmåga att reagera på förändringar orsakade av mänsklig verksamhet inte äventyras, samtidigt som en hållbar användning av marina varor och tjänster möjliggörs.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) ytvatten vatten på markytan, kustvatten, vatten i övergångszon och territorialvatten,


4) ytvattenförekomst en avgränsad och betydande del av ytvattnen, såsom en sjö, ett vattenmagasin, en bäck, å, älv eller kanal, en del av en bäck, å, älv eller kanal, vatten i övergångszon eller en kustvattensträcka,


6) avrinningsområde ett område från vilket all ytvattenavrinning sker till havet via en sjö, bäck, å eller älv eller ett delta,

7) delavrinningsområde ett område från vilket all ytvattenavrinning sker via en sjö, bäck, å eller älv till ett visst vattendrag,

8) vatten i övergångszon förekomst av ytvatten i närheten av en å- eller älvmynning som delvis är av salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar,

9) havsvatten vatten, havsbotten och underliggande jordlager som ligger på havssidan av den baslinje som definieras i 3 punkten, ut till den yttre gränsen för Finlands ekonomiska zon, samt kustvatten, dess havsbotten och dess underliggande jordlager till de delar särskilda aspekter av den marina miljöns miljöstatus inte fastställs i vattenvårdsförvaltningen,

10) marina ekosystem en helhet som utgörs av marina organismsamhällen och deras livsmiljöer,

11) den marina miljöns tillstånd det allmänna tillståndet för miljön i havsvatten, med beaktande av de ingående marina ekosystemens struktur, funktion och processer, naturliga geomorfologiska, geografiska, biologiska, geologiska och klimatiska faktorer samt fysikaliska, akustiska och kemiska förhållanden, inbegripet dem som är resultatet av mänskliga aktiviteter inom eller utanför det berörda området.

4 §
Myndigheter

Miljöministeriet ansvarar för samarbetet med andra stater i Östersjöns avrinningsområde vid planeringen av havsvården. Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt andra behöriga myndigheter deltar i samarbetet inom det egna verksamhetsområdet.

Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Forststyrelsen ansvarar för övervakningsuppgifter och andra uppgifter i fråga om havsvården inom sina verksamhetsområden.

De övriga statliga och kommunala myndigheterna inom vattenförvaltningsområdena och havsvattnen deltar inom sina verksamhetsområden i den vattenvårds- och havsvårdsförvaltning som avses i denna lag.

5 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har till uppgift att inom havsvårdsförvaltningen inom sina verksamhetsområden

1) delta i uppgörandet av en inledande bedömning av den marina miljöns särdrag och den marina miljöns tillstånd som samordnas av Finlands miljöcentral,

2) göra sådana utredningar som behövs för att fastställa vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön samt ställa upp miljömål och därtill hörande deskriptorer,

3) delta i utarbetandet av ett program för övervakning av Östersjöns tillstånd som samordnas av Finlands miljöcentral och ordna övervakningen av kustvattnen,

4) bereda havsförvaltningsplanen och dess åtgärdsprogram och fullgöra andra uppgifter som ålagts av miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet med avseende på havsvårdsförvaltningen.

Finlands miljöcentral ansvarar för beredningen av havsförvaltningsplanens övervakningsprogram och ger närings-, trafik- och miljöcentralerna sakkunnighjälp i de åligganden som nämns i fråga om de i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna, och för register över de uppgifter som avses i 1 mom. 4 punkten.

11 §
Förvaltningsplan

Vid upprättandet och översynen av förvaltningsplanen ska den havsförvaltningsplan som avses i 4 a kap. beaktas.

En miljörapport ska läggas fram som en del av förvaltningsplanen. I fråga om miljörapporten gäller vad som föreskrivs om den i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).


12 §
Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för uppnåendet av de miljömål som har ställts upp för vattenvården med beaktande av de karakteriseringar av vattnen, de utredningar av den mänskliga verksamhetens inverkan på vattnen och de ekonomiska analyser av vattenanvändningen som har gjorts. Åtgärdsprogrammet kan bestå av program för ett eller flera avrinningsområden. Åtgärdsprogrammet behandlas som en del av förvaltningsplanen.


Kompletterande åtgärder inom vattenvården är åtgärder som utöver de grundläggande åtgärderna behövs för uppnåendet av de miljömål som avses i 4 kap.

4 a kap.

Havsvårdsförvaltningen

26 a §
Havsvårdsförvaltningen

För havsvårdsförvaltningen ska miljöministeriet i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet samt kommunikationsministeriet upprätta en havsförvaltningsplan för Finlands territorialvatten och ekonomiska zon.

Havsförvaltningsplanen ska beredas med beaktande av havsvattnens naturvetenskapliga särdrag samt med beaktande av de vattenförvaltningsområden som avses i denna lag och de förvaltningsplaner som avses i 11 § samt förvaltningsplanen för landskapet Åland.

För den regionala samordningen av havsvårdsförvaltningen samt för samordningen av havsvården och vattenvården ansvarar respektive närings-, trafik- och miljöcentral i samarbete med miljöministeriet. Bestämmelser om de samordnande närings-, trafik- och miljöcentralerna utfärdas särskilt.

Havsförvaltningsplanen ska ses över vart sjätte år.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på marin verksamhet vars enda syfte är rikets försvar eller den nationella säkerheten. Denna verksamhet ska emellertid samordnas med målen för havsvården.

26 b §
Havsförvaltningsplan

Havsförvaltningsplanen ska innehålla åtgärder för att skydda och bevara den marina miljön, förhindra att dess status försämras samt trygga och återställa de marina ekosystemen så att en god miljöstatus i den marina miljön kan upprätthållas eller uppnås före år 2020.

I havsförvaltningsplanen ska ingå åtgärder för att minska utsläppen i havet och förhindra och minska annan negativ påverkan på havet så att havets biologiska mångfald kan tryggas och så att de marina ekosystemen, människans hälsa och trivsel eller ett legitimt utnyttjande av havet inte utsätts för betydande risk.

En miljörapport ska läggas fram som en del av havsförvaltningsplanen. Bestämmelser om miljörapporten och den informationsskyldighet som gäller myndigheter och inrättningar som tillhandahåller offentliga tjänster finns i 11 § 3 och 4 mom.

26 c §
Inledande bedömning av den marina miljöns tillstånd och fastställande av vad som avses med en god miljöstatus

I havsförvaltningsplanen ska ingå en inledande bedömning av den marina miljöns tillstånd och i den ska beaktas

1) havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden,

2) de viktigaste belastningarna och påverkningarna på havet,

3) en ekonomisk och social analys av utnyttjandet av vattnen i fråga och av de kostnader som försämringen av den marina miljöns tillstånd medför, samt

4) utredningar som gjorts i förvaltningsplanerna och inom ramen för det internationella samarbetet kring marint skydd.

Utifrån den inledande bedömningen av den marina miljöns tillstånd ska en god miljöstatus i den marina miljön definieras och den marina miljöns särdrag fastställas på grundval av kvalitativa deskriptorer som fastställs separat och med beaktande av den belastning eller påverkan som mänsklig verksamhet orsakar den marina miljön. Den marina miljöstatusen är god när havet är ekologiskt variationsrikt och balanserat, dynamiskt samt rent, friskt och produktivt utifrån sina inneboende förutsättningar, och när användningen av den marina miljön befinner sig på en nivå som är hållbar och tryggar möjligheten till användning och verksamhet för nuvarande och framtida generationer.

26 d §
Miljömål vid planeringen av havsvården

Utifrån den inledande bedömningen av den marina miljöns tillstånd, som ska ingå i havsförvaltningsplanen, ska omfattande miljömål ställas upp för att uppnå en god miljöstatus i havsvattnen.

Vid uppställandet av miljömålen och fastställandet av de egenskaper som beskriver dessa samt fastställandet av belastningar och påverkan ska dessutom betydande gränsöverskridande inverkan beaktas och hänsyn tas till överensstämmelse med miljömål som ställts upp nationellt, inom Europeiska unionen och i internationella avtal.

26 e §
Undantag från miljömålen för havsvården

Det är möjligt att avvika från miljömålen i havsförvaltningsplanen eller från att i alla avseenden uppnå en god miljöstatus i den marina miljön i ett specificerat fall, om orsaken är

1) en åtgärd eller brist på åtgärder som inte beror på nationella åtgärder,

2) ett förhållande som orsakas av naturen,

3) ett förhållande som orsakas av force majeure,

4) förändringar eller modifieringar av havsvattnens fysiska förhållanden som beror på åtgärder till följd av ett tvingande allmänintresse som uppväger den negativa miljöpåverkan, inbegripet all gränsöverskridande inverkan; i dessa fall ska det emellertid säkerställas att förändringarna eller modifieringarna av havsvattnens fysiska förhållanden inte varaktigt omöjliggör eller äventyrar uppnåendet av en god miljöstatus i den marina miljön på Finlands eller andra Östersjöländers havsvatten.

Dessutom är det i enskilda fall möjligt att avvika från den tidtabell som satts upp för uppnåendet av miljömålen eller en god miljöstatus i den marina miljön, om naturförhållandena inte tillåter en förbättring av havsvattnens tillstånd inom denna tidtabell.

I åtgärdsprogrammet ska de undantag som avses i 1 och 2 mom. specificeras och konsekvenserna för andra Östersjöländer beaktas.

Oberoende av de undantag som avses i 1 och 2 mom. ska behövliga åtgärder vidtas i syfte att fortsätta strävan efter att uppnå miljömålen i havsförvaltningsplanen och förhindra att tillståndet för den marina miljön försämras ytterligare samt motverka negativ påverkan på havsvattnen i havsområdet eller i andra länder i Östersjöområdet. Åtgärder som gäller undantagen ska så långt möjligt inkluderas i åtgärdsprogrammet.

26 f §
Havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska upprätta ett åtgärdsprogram för uppnåendet av de miljömål som ställts upp i havsförvaltningsplanen, med beaktande av åtgärdernas kostnadseffektivitet och tekniska genomförbarhet. Åtgärdsprogrammet kan utarbetas så att det gäller en eller flera delar av havsvattnen. I åtgärdsprogrammet ska åtgärdernas verkningar granskas också i det havsområde som ligger utanför Finlands ekonomiska zon.

I åtgärdsprogrammet ska de åtgärder fastställas som krävs för att uppnå och bevara en god miljöstatus i den marina miljön.

Åtgärdsprogrammet ska innefatta regionala skyddsåtgärder som ska främja enhetliga och representativa nätverk på de marina skyddsområdena.

26 g §
Tidigareläggning av åtgärder

Om Östersjöns tillstånd är så kritiskt att det förutsätter brådskande åtgärder, ska miljöministeriet vidta åtgärder för att inleda samarbete med Europeiska unionens andra medlemsstater i Östersjöområdet eller delta i samarbetet på initiativ av en annan medlemsstat i Östersjöområdet i avsikt att upprätta en särskild åtgärdsplan.

Åtgärdsplanen innehåller tidigareläggning av genomförandet av åtgärdsprogram för havsskydd samt vid behov striktare skyddsåtgärder för att förbättra havets tillstånd. Åtgärdsplanen får emellertid inte utgöra ett hinder för att en god miljöstatus i den marina miljön uppnås eller upprätthålls i ett annat havsområde eller i ett delområde till detta.

26 h §
Havsförvaltningsplanens övervakningsprogram

För en fortgående bedömning av den marina miljöns tillstånd ska övervakningsprogram utarbetas och verkställas. Övervakningsprogrammen ska på ett ändamålsenligt sätt samordnas med övervakningen av den marina miljöns tillstånd i andra stater i havsområdet samt med de övervakningsprogram som gäller vattenförvaltningsområdenas kustområden.

26 i §
Internationellt samarbete

För att uppnå en god miljöstatus i den marina miljön ska man samarbeta med de medlemsstater i Europeiska unionen som delar Östersjön, för att säkerställa att havsförvaltningsplanernas mål och åtgärder är konsekventa och samordnade.

De åtgärder som behövs vid upprättandet och genomförandet av havsförvaltningsplanen ska så långt möjligt samordnas med de kuststater vid Östersjön som inte hör till Europeiska unionen och vid behov med inlandsstaterna i Östersjöns avrinningsområde.

26 j §
Deltagande och information

Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna ge alla de berörda parterna möjlighet att delta i beredningen av havsförvaltningsplanen och att ta del av havsförvaltningsplanens beredningsunderlag och bakgrundshandlingarna till detta. Parterna ska också beredas tillfälle att framföra sina åsikter om beredningsunderlaget skriftligt eller elektroniskt. Bestämmelser om beredningsunderlagets och bakgrundshandlingarnas offentlighet finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

I beredningen av havsförvaltningsplanen ska befintliga förvaltningsorgan och strukturer, såsom regionala havskonventionsorgan, vetenskapliga rådgivande organ och regionala rådgivande nämnder, delta så långt möjligt.

Sammandrag ska publiceras av följande delar av havsförvaltningsplanen och av uppdateringarna av dessa och allmänheten och sammanslutningar ska beredas möjlighet att framföra synpunkter om dem:

1) inledande bedömning av den marina miljöns tillstånd,

2) fastställande av vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön,

3) havsförvaltningsplanens miljömål,

4) havsförvaltningsplanens övervakningsprogram,

5) havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram.

Samarbete, deltagande och information i anslutning till beredningen av havsförvaltningsplanen ska så långt möjligt samordnas och genomföras med samarbete, deltagande och information i anslutning till planeringen av vattenvården som regleras i 14 och 15 §.

26 k §
Godkännande av havsförvaltningsplanen samt ändringssökande

Statsrådet godkänner havsförvaltningsplanen och den särskilda åtgärdsplan som avses i 26 g §. Vid godkännandet av planen ska det förfarande som anges i 17 § iakttas i tillämpliga delar.

I statsrådets beslut får ändring sökas i enlighet med 18 §.

26 l §
Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) deskriptorer för att fastställa vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön och om definitionen av en god miljöstatus i den marina miljön,

2) vägledande grundläggande förhållanden, belastning och påverkan som ska användas i bedömningen av den marina miljöns nuvarande tillstånd,

3) egenskaper som ska beaktas vid uppställandet av miljömålen,

4) information som behövs i programmen för övervakning av den marina miljöns tillstånd,

5) åtgärder som ska beaktas i åtgärdsprogrammet,

6) Finlands miljöcentrals uppgifter i fråga om planeringen och övervakningen av havsvården, om de närings-, trafik- och miljöcentraler som samordnar planeringen av havsvården och om andra myndighetsuppgifter,

7) beredningen av havsförvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet och dess tidsfrister samt om annat samarbete i anslutning till beredningen,

8) deltagandet i beredningen av havsförvaltningsplanen och information i anslutning till beredningen.

28 §
Beaktande av förvaltningsplanen och havsförvaltningsplanen

Statliga och kommunala myndigheter samt andra organ som sköter myndighetsuppgifter ska i tillämpliga delar i sin verksamhet beakta de förvaltningsplaner som statsrådet godkänner enligt 17 § samt den havsförvaltningsplan som godkänns enligt 26 k § och den särskilda åtgärdsplan som avses i 26 g §.

Beträffande beaktandet av förvaltningsplaner och havsförvaltningsplanen iakttas dessutom vad som bestäms någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

RP 323/2010
MiUB 19/2010
RSv 297/2010

  Helsingfors den 25 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.