266/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 mars 2011

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i utlänningslagen (301/2004) 20—26 och 32 § samt 191 § 2 mom., av dem 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 360/2007,

ändras den svenska språkdräkten i 3 § 4 punkten, 17, 27—31 och 155 a § samt 191 § 1 mom. 1 punkten,

av dem 27 och 30 § sådana de lyder i lag 323/2009, 31 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 973/2007 samt 155 a § och 191 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 360/2007, samt

fogas till 18 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 191 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 581/2005, 619/2006 och 360/2007, en ny 6 punkt i stället för den 6 punkt som upphävts genom lag 581/2005 och till lagen nya 191 a och 204 a §, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) visum och visering ett tillstånd som berättigar en utlänning att resa in och kortvarigt vistas i Finland, om övriga villkor för inresa uppfylls,


17 §
Tillämpliga bestämmelser vid behandling av visumärenden

I stället för förvaltningslagen ska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskaps-kodex om viseringar (viseringskodex), nedan viseringskodexen, tillämpas på

1) inlämnande av ansökan om visering,

2) kontroll av en beskicknings behörighet,

3) upptagande av en ansökan till prövning,

4) handläggning av ansökan,

5) avbrytande av handläggning av ansökan,

6) överlämnande av ansökan till myndigheterna i en representerad Schengenstat,

7) utfärdande av visering,

8) avslag på ansökan om visering,

9) förlängning av visering,

10) upphävande av visering,

11) återkallande av visering,

12) beslutsförfarandet,

13) motiveringarna till beslut,

14) beslutets innehåll,

15) meddelande om beslut.

18 §
Visumfrihet och visumplikt

I artikel 3 i viseringskodexen föreskrivs om de tredjelandsmedborgare som är skyldiga att inneha visering för flygplatstransitering.


27 §
Användning av honorärkonsuler

I artikel 42 i viseringskodexen avsett bemyndigande av honorärkonsuler att utföra någon eller några av de uppgifter som avses i artikel 43.6 i kodexen ges av utrikesministeriet, om det behövs för tjänsternas tillgänglighet eller verksamhetens effektivitet eller av någon annan motsvarande särskild orsak.

I artikel 42 i viseringskodexen föreskrivs om de krav som ställs på en honorärkonsul när han eller hon utför uppgifter som avses i 1 mom.

28 §
Externa tjänsteleverantörer

Utrikesministeriet får i de fall som anges i artikel 40.3 i viseringskodexen besluta ge någon eller några av de uppgifter i anslutning till visering som anges i artikel 43.6 i kodexen att utföras av en extern tjänsteleverantör. Utrikesministeriets beslut kan omfatta en eller flera beskickningar.

Avtal med externa tjänsteleverantörer ska omfatta villkor i enlighet med artikel 43 i viseringskodexen samt bestämmelser om avtalets giltighetstid och om hävande av avtalet.

29 §
Externa tjänsteleverantörers verksamhet

I artikel 17 i viseringskodexen föreskrivs om en extern tjänsteleverantörs rätt att ta ut en serviceavgift av dem som ansöker om visering.

En extern tjänsteleverantör ska i sin verksamhet följa grunderna för god förvaltning och skydda personuppgifter mot att förstöras genom olyckshändelse eller olagligt förfarande samt mot förlust, ändringar och otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna genom olyckshändelse.

Utrikesministeriet och den berörda finska diplomatiska eller konsulära representationen, nedan finsk beskickning, ska övervaka den externa tjänsteleverantörens verksamhet i enlighet med artikel 43 i viseringskodexen.

30 §
Behörighet att pröva och avgöra ansökan om visering och att förlänga visering

I artikel 4.1—4.4 i viseringskodexen föreskrivs vilka myndigheter i Schengenstaterna som ska pröva och fatta beslut om viseringsansökningar.

Beslut om förlängning av visering i enlighet med artikel 33 i viseringskodexen fattas av polisinrättningen.

31 §
Behörighet att upphäva och återkalla visering

En visering upphävs eller återkallas i enlighet med artikel 34 i viseringskodexen av en finsk beskickning, om utlänningen i fråga vistas utomlands.

I samband med gränskontroll upphävs eller återkallas en visering av gränskontrollmyndigheten.

Migrationsverket, polisinrättningen eller gränskontrollmyndigheten upphäver eller återkallar en visering, om utlänningen i fråga vistas på finskt territorium.

155 a §
Unionsmedborgares familjemedlemmars inresa

Om en unionsmedborgares familjemedlem inte är unionsmedborgare, krävs det giltigt pass för familjemedlemmens inresa och vistelse i landet. Av denna familjemedlem kan krävas visum, om han eller hon är medborgare i en stat av vilkas medborgare visum krävs enligt rådets förordning.

Familjemedlemmar som har giltigt uppehållskort enligt direktivet om fri rörlighet behöver inte ha visum och deras pass förses inte med inrese- eller utresestämpel. Uppehållskortet ska visas upp vid inresa från ett land utanför Schengenområdet.

En viseringsansökan av en unionsmedborgares familjemedlem handläggs avgiftsfritt, så snabbt som möjligt och med tillämpande av ett påskyndat förfarande. De som lämnat in en viseringsansökan eller deras familjemedlemmar kan höras muntligen när utfärdande av visering övervägs. Hörandet verkställs av en finsk beskickning, om den som ska höras vistas utomlands, och av polisinrättningen, om den som ska höras vistas i Finland. En tjänsteman på en finsk beskickning som handlägger en ansökan om visering som har samband med hörandet får verkställa hörandet om den som ska höras vistas i Finland, om det krävs för att utreda viseringsärendet.

Beslut om avslag på ansökan om, upphävande eller återkallande av visering ska skriftligen delges den som ansökt om visering och beslutet ska motiveras, om detta inte strider mot Finlands eller någon annan unionsmedlemsstats säkerhetsintressen.

191 §
Besvärsförbud

I följande beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär:

1) beslut i enlighet med viseringskodexen som hänför sig till skyldigheter i samband med inlämnande av ansökan om visering, en finsk beskicknings behörighet, upptagande av en ansökan till prövning, avbrytande av handläggning av ansökan, överlämnande av ansökan till myndigheterna i en representerad Schengenstat, utfärdande av visering, avslag på ansökan om visering, förlängning av visering, upphävande eller återkallande av visering, om det inte är fråga om avslag på ansökan om, upphävande eller återkallande av visering som gäller en sådan unionsmedborgare eller därmed jämförbar familjemedlem till honom eller henne som omfattas av bestämmelserna i 10 kap.,


6) beslut som ges med anledning av en begäran om omprövning enligt 191 a §,


191 a §
Omprövningsförfarandet i viseringsärenden

Omprövning av beslut enligt viseringskodexen om avslag på ansökan om, upphävande eller sådant återkallande av visering, som inte har fattats på begäran av viseringsinnehavaren, ska begäras hos den myndighet som har fattat beslutet så som föreskrivs i 7 a kap. i förvaltningslagen.

Begäran om omprövning av beslut om avslag på ansökan om, upphävande eller återkallande av visering ska behandlas utan ogrundat dröjsmål. Det ärende som begäran om omprövning gäller får avgöras utan att den berörda parten hörs, om inte hörandet av någon särskild orsak är behövligt.

Motiveringarna till ett beslut med anledning av en begäran om omprövning behöver inte uppges till den del beslutet om avslag på ansökan om, upphävande eller återkallande av visering baserar sig på upplysningar om sökanden som fåtts av myndigheterna i en Schengenstat eller ett tredjeland eller på uppgifter om att sökanden kan äventyra allmän ordning eller säkerhet eller den nationella säkerheten i en Schengenstat eller dess förhållanden till en främmande stat.

Omprövning får inte begäras i fråga om ett beslut om avslag på ansökan om, upphävande eller återkallande av visering som gäller en sådan unionsmedborgare eller därmed jämförbar familjemedlem till honom eller henne som omfattas av bestämmelserna i 10 kap.

204 a §
Delgivning i viseringsärenden

Ett beslut om avslag på ansökan om, upphävande eller återkallande av visering anses delgivet den sjunde dagen efter datumanteckningen i standardformuläret enligt bilaga VI till viseringskodexen, om inte något annat visas.

Delgivning av ett beslut med anledning av en begäran om omprövning som avses i 191 a § får ombesörjas genom att beslutet postas till den adress utlänningen uppgett eller genom att beslutet överlämnas till utlänningen hos den myndighet som har fattat beslutet. Beslutet anses delgivet den sjunde dagen efter datumanteckningen i beslutet, om inte något annat visas.


Denna lag träder i kraft den 5 april 2011.

Omprövningsförfarandet enligt 191 a § tilllämpas endast på beslut som fattas efter lagens ikraftträdande.

RP 275/2010
FvUB 36/2010
RSv 346/2010

  Helsingfors den 25 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.