263/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 mars 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning av finansministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 5 § 5 punkten,

ändras 3 § 8 punkten sådan den lyder i förordning 845/2008 samt 4 § 1 och 2 mom. sådan 4 § 2 mom. lyder i förordning 250/2009, och

fogas till 3 § en ny 9 punkt och till 5 § en ny 2 a punkt, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:


8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen,

9) den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktion (OffICT).

4 §
Ledande tjänstemän

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren som kanslichef, och biträds av en understatssekreterare.

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna, chef för den enhet som ansvarar för ministeriets utvecklings- och förvaltningsfunktion är utvecklings- och förvaltningsdirektören, chef för den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktion (OffICT) är ICT-direktören och chef för finanscontrollerfunktionen är controllern vid statsrådet.


5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskraven är


2 a) för ICT-direktören högre högskoleexamen, förtrogenhet med den offentliga förvaltningens informationsförvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 24 mars 2011

Minister
Mauri Pekkarinen

Personalchef
Ulla Vilhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.